CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA WIEKU 7 – 10 LAT

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA WIEKU 7 – 10 LAT
Charakteryzuje się dość jednostajnym tempem wzrastania. Przyrost masy i długości ciała są stosunkowo małe – przewaga przyrostu masy ciała nad tempem wzrastania. Jest to „okres fizjologicznego pełnienia”. Rozwój uzębienia stałego, zanikanie tkanki limfatycznej. Dziewczęta zaczynają górować nad chłopcami wzrostem, masą ciała, zmienia się sylwetka, rysy twarzy, sposób poruszania się i zachowania. Intensywny rozwój psychoruchowy – zręczność, dokładność. Miarą dojrzałości psychofizycznej dziecka w tym okresie jest dojrzałość szkolna – dziecko szybko zdobywa wiadomości, wzbogaca zasób słów, umie się nimi swobodnie i prawidłowo posługiwać, opanowuje wyrażanie myśli, doskonali sprawność manualną. Rozwija stopniowo zdolności spostrzegania, poszerza się zakres pojęć, udoskonala się i kształtuje pamięć, myślenie staje się coraz bardziej logiczne, rozwija się proces analizy i syntezy myślowej, wyobraźnia jest coraz bardziej kontrolowana. Dziecko zdobywa umiejętności koncentracji uwagi, wdraża się do pełnego i prawidłowego udziału w życiu zbiorowym

Comments are closed.