„Socjologia i społeczeństwo” – Sztompka

„Socjologia i społeczeństwo” – Sztompka
» I / AUGUSTE COMTE – autor nazwy „socjologia”, 1838
o socius (łac. zbiorowość, społeczeństwo) + logos (grec. mądrość, wiedza)
o socjologia ukoronowaniem hierarchii nauk; zajmuje się przedmiotem o najwyższym stopniu złożoności - mogła powstać dopiero na bazie nauk wcześniejszych: matematyki, astronomii, chemii, fizyki, biologii
o świat przyrody i społeczeństwa stanowi jedność i dlatego metoda socjologii […]

„Wymiar sprawiedliwości w Europie” –Siemaszko

„Wizja naukowej polityki prawa” - Kojder
# Prawo instrumentem oddziaływania na życie społeczne – refleksje na ten temat ‘od zawsze’, ale całościowa i systematyczna koncepcja NAUKOWEJ POLITYKI PRAWA stworzona dopiero na przełomie XIX i XX wieku przez Leona Petrażyckiego
• Wizję npp Petrażycki przedstawił w okresie panowania pozytywizmu prawniczego oraz teorii rozkazu (prawo = zakazy i nakazy, których […]

POSTAWY WOBEC PRAWA „Oczekiwania wobec prawa i poczucie prawne społeczeństwa polskiego w przeddzień członkostwa Polski w UE” – Kojder (2003)

POSTAWY WOBEC PRAWA „Oczekiwania wobec prawa i poczucie prawne społeczeństwa polskiego w przeddzień członkostwa Polski w UE” – Kojder (2003)
# przeświadczenie, że po wstąpieniu do UE polepszy się stan polskiego prawa i funkcjonowanie instytucji kontroli prawnej, zwiększy się ochrona praw obywatelskich, pracowniczych, konsumenckich itp. i zmniejszy się korupcja, przemyt, zorganizowana przestępczość
 nie oczekiwało się natomiast […]

„Wymiar sprawiedliwości w Europie” –Siemaszko

„Wymiar sprawiedliwości w Europie” –Siemaszko
# PL na II miejscu pod względem % budżetu państwa przeznaczonego na sądownictwo, ale pod względem wydatków na pomoc prawną jest katastrofalnie – 0,4 euro na mieszkańca (w WB np. >50 euro)
# pod względem liczebności kadry sędziowsko-prokuratorskiej PL na II miejscu (na I Niemcy); liczna również kadra pracowników administracji sądów […]

„Prawo w impasie” – Kojder

„Prawo w impasie” – Kojder
# nieefektywny system wymiaru sprawiedliwości w PL  przeciętnie na ostateczne rozstrzygnięcie sądowe czeka się 1004 dni (nawet w Burkina-Faso lepiej); ponadto w sądownictwie przykłady korupcji + sędziowie posługują się immunitetem nawet przy przestępstwach drogowych (jazda po pijanemu) + sędziowie przedłużają sprawy dążąc do ich przedawnienia = negatywna opinia społeczeństwa
# […]

„Strategie orzekania sądowego” – Galligan i Matczak

„Strategie orzekania sądowego” – Galligan i Matczak
# STANDARDY ROZSTRZYGNIĘĆ wykorzystywane przez sędziów:
• standardy wewnętrzne dla prawa – stosowanie odpowiednich przepisów zgodnie z ich interpretacją językową lub powszechnie akceptowaną (np. przez orzecznictwo)
 założenie, że tak rozumiane przepisy są wolą parlamentu, a więc i wyborców; im bardziej formalnie i literalnie stosowane jest prawo, tym wierniej ta wola jest […]

„Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej” – Bojarski

„Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej” – Bojarski
# wzrost wydatków budżetu państwa na nieopłaconą pomoc prawną (gł. przez wzrost honorariów, ale też przez większą ilość spraw z urzędu) ale też wzrost zaległości Skarbu Państwa w tym obszarze
# niewystarczające dane
# powinien być w budżecie odrębny fundusz pomocy prawnej + stworzenie rady ds. pomocy prawnej
# duża niewiedza o możliwości […]

WIZJA SOCJOLOGII (SOCJOLOGIA EMOCJONALNA)

WIZJA SOCJOLOGII (SOCJOLOGIA EMOCJONALNA)
o cechy zjawisk społecznych (które są bardziej złożone niż zjawiska fizyczne i psychiczne)
2. złożoność związków przyczynowych
3. irregularność
4. indywidualność (podobne zjawiska w jednym czasie w kilku miejscach / w 1 miejscu w różnym czasie)
o zasada WIELOPRZYCZYNOWOŚCI - nawet najprostsze zjawisko jest wynikiem łącznego oddziaływania wielu różnorodnych czynników
o zadanie socjologii – formułowanie sądów / teorii / twierdzeń o […]

SPOŁECZNA ROLA (oddziaływanie) PRAWA

SPOŁECZNA ROLA (oddziaływanie) PRAWA
 świadomość obowiązku prawnego ukierunkowuje postępowanie ludzkie
 oddziałuje wychowawczo, kształtuje przyzwyczajenia społeczne – można tu wyodrębnić 3 reguły
1. reguła ćwiczenia i niećwiczenia  przez ćwiczenie (stałe pobudzenie) jednych motywów działania i tłumienie innych prawo wzmacnia i rozwija skłonności i cechy pożądane + prowadzi do zaniku innych
2. reguła przyzwyczajenia prawo kształtuje przyzwyczajenia poprzez stałe wywoływanie pewnych działań, […]

ADAM PODGÓRECKI – prawo to relacja uprawnień i obowiązków, funkcjonalna względem systemu społecznego

ADAM PODGÓRECKI – prawo to relacja uprawnień i obowiązków, funkcjonalna względem systemu społecznego
 normy prawa pozytywnego są modyfikowane przez prawo żywe, ustrój społeczny, typ grupy adresatów i ich osobowość
 to co na wejściu jest wprowadzane jako akt normatywny, na wyjściu i po w/w modyfikacjach jest już czymś innym
 teza trójstopniowego działania prawa – abstrakcyjny przepis prawny oddziaływuje na […]