Socjologia prawa w Polsce i jej podstawowe zagadnienia” – Kojder

Socjologia prawa w Polsce i jej podstawowe zagadnienia” – Kojder
# Historia sp w Polsce
(1) Odrodzenie: zaczęły się kształtować podstawy rodzimej teorii politycznoprawnej
• Jan Ostroróg – program reformy państwa; głosił potrzebę unifikacji praw
• Andrzej Frycz Modrzewski – projekt gruntownej przebudowy systemu prawnego, ustroju społecznego i państwowego; idea równości wszystkich wobec prawa; postulował stworzenie instytucji opieki społecznej
(2) Oświecenie – […]

KARL LLEWELLYN – realizm prawny

KARL LLEWELLYN – realizm prawny
# PRAWO – działająca w życiu społecznym instytucja, na którą składają się faktyczne zachowania ‘sztabu prawnego’; najważniejszy czynnik integracji społecznej
 spośród funkcji prawa większe znaczenie mają f. organizacyjna i sterownicza, niż represyjna
 skuteczność prawa wyraża się w reakcji społeczeństwa na decyzje sztabu prawnego
2 sposoby powstawania prawa
[…]

EMILE DURKHEIM (klasyk)

EMILE DURKHEIM (klasyk)
Poruszane zagadnienia:
1) typy więzi społecznych
2) związane z nimi typy prawa
3) przestępczość i jej „normalność”
4) ewolucja prawa karnego
# SPOŁECZEŃSTWO – nie jednostki, tylko byt moralny
 fakty społeczne należy badać jak rzeczy (obiektywnie, bo są oderwane od ludzi)
# PRAWO – wskaźnik integracji /solidarności społecznej; podstawą prawa są obyczaje
 normy prawne – usankcjonowane zasady postępowania
# SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA – poczucie wspólnoty, […]

„Prawo jako przedmiot analiz aksjologicznych” - Kojder

„Prawo jako przedmiot analiz aksjologicznych” - Kojder
# AKSJOLOGIA –współcześnie obejmuje 4 grupy zagadnień:
(1) ogólna teoria wartości – jaka jest istota wartości i ich charakter; co jest dobre, cenne ….; bada hierarchię wartości
(2) szczegółowe teorie wartości określonego rodzaju np. moralnych, estetycznych) – tak rozumiana aksjologia wchodzi w skład różnych dyscyplin naukowych (aksjologia moralna, estetyczna ….)
(3) konkretne systemy wartości istniejące […]

Socjalizacja i kontrola społeczna” - Sztompka

Socjalizacja i kontrola społeczna” - Sztompka
# Występujące w społeczeństwie procesy są różnorodne, a wśród nich istnieją takie – procesy życia codziennego - które musza być spełnione, aby społeczeństwo mogło trwać (np. urodzenie i wychowywanie dzieci, dostarczanie środków do życia). Inny stopień dynamiki charakteryzuje natomiast procesy historyczne  zmianie ulegają składniki społeczeństwa, kultura, struktury społeczne […]

POSTAWY w zetknięciu z kulturą

POSTAWY w zetknięciu z kulturą
1) p. etnocentryczna – przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, jej przewadze nad innymi (w skali jednostkowej to koncentracja na samym sobie, mierzenie wszystkiego własną miarą)
2) relatywizm kulturowy – dostrzeganie wielości i różnorodności kultur + uznanie, że sposoby działania i myślenia różnych społeczności dadzą się zrozumieć tylko w odniesieniu do ich własnego […]

Socjologiczne pojęcie kultury” - Sztompka

Socjologiczne pojęcie kultury” - Sztompka
# Perspektywa ‘kulturowa’ analizowania społeczeństwa przez socjologów – trzecia obok ‘działaniowej’ i ‘grupowej’  kulturowe aspekty życia społecznego
# PLURALIZM KULTUROWY – wielość i różnorodność kultur, zarówno w czasie, jak i współistniejących współcześnie; również stanowisko ideologiczne podkreślające prawo różnych społeczności do odmiennych sposobów życia (+ czasem teza równości kultur)
• coraz bardziej powszechnie […]

Prawo zwyczajowe i pluralizm prawny” – Kojder

Prawo zwyczajowe i pluralizm prawny” – Kojder
# PRAWO ZWYCZAJOWE łączy cechy regulacji bezpośrednich (opartych na więziach osobowych) i pośrednich (bezosobowych)
• nie posługuje się formalnymi instytucjami prawnymi (organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi)
• nie ma wyraźnej granicy między postępowaniem prawno-zwyczajowym a innymi procedurami społecznej mediacji
• główną zasada regulującą postępowanie stron jest zasada wzajemności
• konflikty rozstrzygane w drodze negocjacji
# Różne definicje […]

„Norma społeczna a norma prawna” – Kojder

„Norma społeczna a norma prawna” – Kojder
# NORMA – ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis ….
# NORMA SPOŁECZNA – reguluje stosunki międzyludzkie na rozległym obszarze i/lub w ciągu kilku pokoleń
 kulturowo ukształtowana definicja zachowania uznawanego za pożądane
# NORMY ZINSTYTUCJONALIZOWANE – podtrzymywane i chronione przez oficjalne instytucje kontroli społecznej
# NORMA PRAWNA –szczególny rodzaj normy społecznej
 od norm […]