SOCJOLOGIA PRAWA A NAUKI PRAWNE

I. SOCJOLOGIA PRAWA A NAUKI PRAWNE
• Nauki prawne funkcjonowały zawsze w kontekstach refleksji aksjologicznej, historycznej, porównawczej i socjologicznej.
Spełniały dwie funkcje:
a) ukazywały zmienność prawa pozytywnego w przestrzeni historycznej i społecznej,
b) ukazywały uniwersalne wartości prawa, jako regulatora ładu społecznego.
[…]

ROZWOJU SOCJOLOGII PRAWA

ROZWOJU SOCJOLOGII PRAWA
 Socjologie w jej początkach cechowało negatywne nastawienie do prawa tworzonego przez państwo. Znalazło to wyraz w poglądach klasyków socjologii. Auguste Comte uważał ustawodawstwo za działanie w kierunku powstrzymania lub zmiany organicznej ewolucji społecznej (podobnie Karol Marks,Herbert Spencer).
 Prawoznawstwo drugiej połowy XIX wieku pomijało całkowicie problematykę socjologiczną za sprawą panującego wtedy kierunku pozytywizmu prawniczego. Pozytywizm […]

ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ

ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ
– zaczynają się wtedy, gdy w ślad za rozwojem socjologii powstają realistyczne teorie prawa.
Za prekursorów myśli socjologicznoprawnej można uznać
Monteskiusza który twierdził, że treść i skuteczność nakazów ustawodawczych zależą od warunków przyrodniczych i kształtowanych przez nie różnych typów ustrojów społecznych.( dzieło „O duchu praw”).
Fredricha von Savigny – twórcę niemieckiej […]

PRAWO W DZIAŁANIU

PRAWO W DZIAŁANIU
Realizm prawny i jurysprudencja socjologiczna wystąpił przeciw formalizmowi w prawoznawstwie i skoncentrowaniu badań na prawie w działania, (które to badania mają związek z naukami społecznymi, w szczególności z socjologią), a nie prawie w książkach, czyli badań logiczno – językowych nad prawnymi wypowiedziami normatywnymi korzystających z dorobku semiotyki filozofii języka oraz logiki formalnej i […]

E.EHRLICH

E.EHRLICH
Głównym teoretykiem kierunku szkoły wolnego prawa był Eugen Ehrlich.
Według Ehrlicha nie całe prawo zawiera się w kodeksach i ustawach tworzonych przez państwo. Znaczna część prawa powstaje spontanicznie w samym społeczeństwie w formie stosunków własności, związków rodzinnych i małżeńskich, porządków dziedziczenia.
Ludzie pozostają ze sobą w wielu stosunkach prawnych nie stykając się z sądami
[…]

K.Llewellyn

K.Llewellyn
Sformułował socjologiczną teorię prawa i rozwinął program realizmu prawnego.
Llewellyn uznał prawo za działającą w życiu społecznym instytucję, na którą składają się faktyczne zachowania sztabu prawnego, czyli sędziów, ustawodawcy, adwokatów, […]

Max Weber

Max Weber
Według Webera prawo jest porządkiem społecznym, którego obowiązywanie gwarantuje wyspecjalizowany aparat przymusu..
Weber wyróżnił cztery etapy rozwoju prawa w dziejach ludzkości:
a) charyzmatyczne objawienie prawa przez proroków,
b) tworzenie prawa przez notabli prawnych takich jak, kapłani czy starszyzna rodowa,
c) narzucanie prawa przez władze duchowne i świeckie,
d) ustanawianie prawa przez państwo oraz rozwijanie […]

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA :

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA :
 Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:
1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach. 2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki prawodawczej.
 Leon Petrażycki – 1919 pierwsza w Polsce uniwersytecka Katedra Socjologii na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych […]

oddziaływanie prawa na różne dziedziny życia społecznego oraz jego związki z gospodarką, polityką i moralnością,

oddziaływanie prawa na różne dziedziny życia społecznego oraz jego związki z gospodarką, polityką i moralnością,
Cechy systemu społecznego determinują istotę i funkcje systemu prawnego, lecz z drugiej strony system prawny również wywiera zwrotny wpływa niektóre przynajmniej segmenty systemu społecznego (wielce pouczające są w tym względzie doświadczenia krajów o przeszłości kolonialnej).
Socjologowie prawa dowodzą więc (i w […]

Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie.

Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie.
Co różni rodzimą socjologię prawa od innych szczegółowych dyscyplin socjologicznych, jakie są na ich tle zasadnicze jej odmienności czy osobliwości.
1. Po pierwsze, socjologia prawa jest typową dyscypliną „pogranicza”, oscyluje między idiografizmem nauk prawnych a dość swobodnym teoretyzowaniem, które dominuje w socjologii.
2. Po drugie, tradycje socjologii prawa […]