ZNACZENIE DNA RNA W PROCESIE DZIEDZICZENIA

ZNACZENIE DNA RNA W PROCESIE DZIEDZICZENIA
Funkcje kwasów nukleinowych przekazują informacje genetyczne z pokolenia na pokolenie i kierują syntezą białek. Podczas każdego podziału komórki występuje replikacja DNA. Oba łańcuchy oddzielają się od siebie i stanowią wzorzec – matrycę, na której powstaje drugi łańcuch przy udziale enzymu zwanego polimerazą DNA. Transkrypcja – przepisanie informacji genetycznej z Dna […]

ISTOTA PROCESU DIEDZICZENIA

ISTOTA PROCESU DIEDZICZENIA
Naukę o dziedziczności nazywamy genetyką. Proces dziedziczenia polega na przekazywaniu potomstwu cech rodziców. Podobieństwo potomstwa do rodziców polega nie tylko na kolorze oczu, włosów czy kształcie nosa, ale także na podobieństwie wszystkich zasadniczych cech gatunku. Cechy człowieka zależą od „związków dziedziczności”, które nazywamy genami. Geny determinujące jedną cechę nazywamy allele. Każda cecha jest […]

WYCHOWANIE SEKSUALNE W RODZINIE I W SZKOLE

WYCHOWANIE SEKSUALNE W RODZINIE I W SZKOLE
Wychowanie i uświadomienie seksualne służy sukcesywnemu przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie, do życia w małżeństwie, do funkcji rodzicielskich, wychowawczych, do osiągnięcia szczęścia i zadowolenia oraz umiejętności dawania szczęścia innym. Wychowanie to współdziała w kształtowaniu osobowości człowieka, jego moralności i światopoglądu. Wychowanie to rozpoczyna rodzina, a kontynuuje szkoła. W […]

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I JEJ BIOMEDYCZNE ASPEKTY.

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I JEJ BIOMEDYCZNE ASPEKTY.
Przez pojęcie dojrzałości szkolnej rozumnie się spełnienie trzech wymagań: -odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego, -adekwatny stopień rozwoju społecznego, - właściwy stan zdrowia *ocena rozwoju intelektualnego –wywiad udzielony przez rodziców lub personel przedszkola, długofalowa obserwacja, orzeczenie psychologa. *ocena stanu zdrowia i fizycznego rozwoju dziecka –posiadana dokumentacja zdrowotna, dokładny wywiad, metodyka badania klinicznego […]

HIGIENA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO I ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

HIGIENA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO I ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
W higienie procesu dydaktyczno – wychowawczego wyodrębnia się 4 funkcje. 1. Funkcja stymulacyjna – każde działanie wychowawcze stanowi określone bodźce dla ustroju dziecka. Rozumiemy ją jako celowe i przemyślane zabawy, gry, zajęcia wych. fiz. , które kierowane i nadzorowane przez nauczyciela pobudzają układ ruchu do intensywnej pracy i […]

ISTOTA ZDROWIA I CHOROBY

ISTOTA ZDROWIA I CHOROBY
Zdrowie – jest to pełnia dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego. Zdrowie jako zjawisko pozytywne nie oznacza braku choroby. Inaczej zdrowie jest to stan względnej równowagi w pracy wszystkich narządów ustroju ludzkiego, utrzymanie właściwych korzystnych stosunków wzajemnych między organizmem, a środowiskiem zewnętrznym oraz możliwość rozwoju osobowości jednostki ludzkiej w ramach społeczeństwa. Istnieje więc […]

KRYRERIA OCENY ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.

KRYRERIA OCENY ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.
Ocena rozwoju jest nieodłącznym elementem badania lekarskiego profilaktycznego. Realizowanego w ramach bilansów zdrowia, i badań tak zwanych przesiewowych dzieci i młodzieży. Stwierdzenie odchyleń od norm rozwojowych kwalifikuje dziecko do grupy dyspanseryjnej i zobowiązuje do zaproponowania postępowania leczniczo-korekcyjnego lub rehabilitacji. *metody antropometryczne –oznacza się nimi wysokości, ciężar ciała, obwód klatki […]

NORA, SPOSÓB JEJ OKREŚLANIA I ZNACZENIE W ROZWOJY CZŁOWIEKA

NORA, SPOSÓB JEJ OKREŚLANIA I ZNACZENIE W ROZWOJY CZŁOWIEKA
Żeby ocenić czy dziecko rozwija się prawidłowo trzeba mieć podane normy NORMA – wartość określanej cechy, najbardziej charakterystyczna dla danego zbioru jednostek z tych względów norma może mieć znaczenie statystyczne bowiem większość właściwości biologicznych rozkładających się w grupach ludzkich zgodnie z rozkładem statystycznym normalnym czyli krzywą Gausa. […]

STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESAH STARŚCI

STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESAH STARŚCI
W okresie starości wyróżniamy 3 poddwesy: 1. Przedstarość – 45- 59 lat 2. starość – 60-75 lat – większość ludzi kąniczy życie w tym okresie 3. Sędziwość – 76 roku życia do śmierci. W okresie starości następuje przekwitanie tzw. klimakterium. Organizm człowieka starzeje się. Przyczyny starzenia się: 1. histereza […]

STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESACH STABILIZACJI

STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESACH STABILIZACJI
Okres stabilizacji w rozwoju człowieka to czas między 19 a 45 r.ż. Zaczyna się gdy koniczymy się okres młodzieńczy tzn. gdy osiągniemy pełną dojrzałość płciową. Nazywamy go okresem wieku dorosłego. Jet to okres stabilny, bowiem nasz organizm w tym okresie osiąga optimum możliwości biologicznych.