POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW

POJĘCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO (BIOLOGICZNEGO) CZŁOWIEKA W POJĘCIU RÓŻNYCH AUTORÓW
Rozwój człowieka jest procesem biologicznym , w toku którego pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka. Struktura to zmiany ilościowe np. waga. W tych zmianach wszystkie narządy zmieniają swoją objętość. Funkcje to wszystkie zmiany jakościowe. Waloński pod […]

BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.

BIOMEDYCZNE PODST. ROZ. I WYCH. – PRZED. I ZNACZ.
Przedmiot biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania był wprowadzony przed kilkunastu laty. Były to wiadomości o rozwoju sonantycznym i zdrowiu człowieka. Pedagodzy i nauczyciele wychowania nie znają wrodzonych i nabytych podstaw rozwoju , nie rozumieją fizycznych i psychicznych potrzeb dzieci i uczniów, także instytucje Oświaty i Wychowania […]

HUME (EPISTEMOLOGIA, - KRYTYKA POJĘCIA SUBSTANCJI ORAZ PRZYCZYNOWOŚCI)

HUME (EPISTEMOLOGIA, - KRYTYKA POJĘCIA SUBSTANCJI ORAZ PRZYCZYNOWOŚCI)
HUME był to z pochodzenia szkot. Pochodził ze średniozamożnej rodziny ziemiańskiej. Szkołę ukończył w Edynburgu. Śmiałe poglądy zamknęły mu drogę uniwersytecką. Pracował jako bibliotekarz. Posiadał wykształcenie historyczne, polityczne i ekonomiczne. Hume głosił, że idee pochodzą z wrażeń. Wrażenia są pierwowzorami, a idee tylko ich kopiami wytwarzanymi przez umysł. […]

CYNICY (ANTYSTENES, DIOGENES) I CRENAICY (ARYSTYP)

CYNICY (ANTYSTENES, DIOGENES) I CRENAICY (ARYSTYP)
Poglądy Protagorasa i Sokratesa łączyli Antystenes i Arystyp. Pierwszy założył szkołę cyników, a drugi szkołę cyrenaików. Obaj uchodzą za sokratyków chociaż przeważa w nich Protagoras. Pod wpływem Protagorasa kładli nacisk na relatywizm, a Sokratesa na etykę. Cynicy rozwinęli teorię moralizmu, a cyrenaicy teorie hedonizmu. CYNICY: ANTYSTENES – Był uczniem Gorgiasza […]

OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)

OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)
Francuzi uważają epokę Oświecenia – epoką światłości. Myśliciele tej epoki nazywali siebie oświeconymi. Myśliciele doby Oświecenia to: Walter, Diderot, Monteskiusz, Rousseau. Byli to empiryści w stylu Lockea. Głosili oni, że żeby być empirystą trzeba być oświeconym, a każdy filozof powinien badać naturę. Empirystyczny pogląd na pochodzenie rozumu wraz […]

KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).

KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).
POGLĄDY KARTEZJUSZA: l METODA. Przyczynę niezadawalającego stanu nauk widział w braku odpowiedniej metody: badania naukowe o tyle tylko będą mogły być przeprowadzone pomyślnie o ile przedtem będzie znaleziona dla nich metoda. zabiegał on nie o taką metodę .która tylko ułatwi zdobywanie wiedzy ale o […]

HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)

HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)
DILTHEJ Wystąpił z dwiema tezami 1. nauki humanistyczne 2. nauki przyrodnicze Nauki humanistyczne są naukami prawdziwymi i są one odrębne od nauk przyrodniczych. Odrębność nauk humanistycznych wg Diltheya leżała w samym przedmiocie nauk, podczas gdy przedmiotem przyrodoznawstwa jest przyroda, to humanistyki – rzeczywistość dziejowo społeczna. Twierdzenie Diltheya o naukach humanistycznych: […]

NIETZSCHE (ŻYWIOŁ APLLIŃSKI I DIONIZYJSKI, KRYTYKA MORALIZMU, PRZEWARTOŚCIOWANIE WSZYSTKICH WARTOŚCI)

NIETZSCHE (ŻYWIOŁ APLLIŃSKI I DIONIZYJSKI, KRYTYKA MORALIZMU, PRZEWARTOŚCIOWANIE WSZYSTKICH WARTOŚCI)
POSTAWA APOLINIJSKA I DIONIZYJSKA – już w pierwszych swych pracach Nietzsche przeciwstawił dwie ludzkie postawy. Z antyku czerpał przenośnie symbol jednej widział w Apollinie, w drugiej Dionizesie. Postawa Apollinijska ceni to, co jasne, przejrzyste, opanowane, harmonijne, doskonałe. Postawa Dionizyjska ceni zaś pełnię i płodność życia, jego […]

KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE

KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE
FELOZOFLA. EGZYSTENCJALNA. Kierkegaard interesował się wyłącznie człowiekiem, głównie zaś stosunkiem jego do Boga. Filozofia jego była fil. życia ale zagadnienie życia było dla niego tylko moralne i religijne. Był myślicielem subiektywnym: „chcę znaleźć prawdę, która jest prawdą dla mnie. I do czegoż przydałaby mi się tzw. prawda obiektywna, gdyby […]

HEGEL (FILOZOFIA DZIEJÓW DUCH SUBIEKTYWY,OBIEKTYWNY ABSOLUTNY)

HEGEL (FILOZOFIA DZIEJÓW DUCH SUBIEKTYWY,OBIEKTYWNY ABSOLUTNY)
HEGEL, Przyroda i duch były dla Hegla dwiema postaciami, w jakie przyobleka się byt. Pierwotną postacią bytu jest pojęcie, ono stanowi punkt wyjścia rozwoju. Jego antytezą jest przyroda i ona jest ideą, ale taką ,która oddzieliła się od myśli i przez to wydaje się zewnętrzna. Syntezą zaś idei i przyrody […]