System kart płatniczych na świecie

System kart płatniczych na świecie
Początki kart płatniczych sięgają pierwszego dwudziestolecia XX w., kiedy to (w 1917r.) amerykańska firma Smart & Robuck zaoferowała swoim klientom karty z metalu. W stosunkowo krótkim czasie metal został zastąpiony plastikiem i w ten sposób można mówić o narodzinach karty płatniczej, która ze zmianami wynikającymi z postępu technicznego funkcjonuje obecnie .
Obecnie […]

Karty przepłacone

Karty przepłacone nie są tylko produktem bankowym; mogą być wydawane przez inne instytucje, w tym handlowo – usługowe. Karta taka ma zakodowaną wartość na pasku magnetycznym, która zmniejsza się wraz z każdorazowym użyciem. Karty przepłacone mogą być kartami jednorazowymi oraz odnawialnymi, które po wyczerpaniu się wartości mogą być z powrotem załadowane i wykorzystywane. Karty tego […]

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna ma na celu zagwarantowanie płatności dokonanej czekiem do wysokości określonej na awersie. Czek potwierdzony kartą gwarancyjną staje się czekiem z gwarancją bezwarunkowej zapłaty. Potwierdzenia dokonuje przyjmujący czek przez wpisanie numeru karty na odwrocie czeku. Karty gwarancyjne są wydawane wraz z czekami. Przykładem może być karta wydana do euroczeków banku Pekso S.A. Karta gwarancyjna […]

KARTA CLIP

KARTA CLIP jako elektroniczna portmonetka jest produktem należącym do kategorii „pay before”. Umożliwia ona przechowywanie w pamięci mikroprocesora karty wpłaconej wcześniej kwoty. Podczas transakcji CLIP automatycznie informuje posiadacza karty o wysokości kwoty zapisanej na karcie i daje możliwość ponownego „załadowania” karty od razu w punkcie, w którym dokonuje się transakcji. Karta umożliwia przechowywanie w pamięci […]

Karty debetowe

Karty debetowe nazywane również kartami funkcjonującymi na zasadzie „pay now”. Umożliwia dokonywanie płatności za nabyte towary i usługi tylko z posiadanych środków na rachunku bankowym. Świadczy to o tym, że równocześnie z transakcją następuje obciążenie rachunku klienta. Tak, więc karty debetowe nie posiadają żadnych możliwości kredytowych, posiadacz korzysta jedynie do wysokości salda na rachunku .

Karty obciążeniowe zwane charge

Karty obciążeniowe inaczej zwane charge, są to karty z odroczonym terminem płatności. Bank ustala limit wydatków, do wysokości, którego klient może dokonywać transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. Na końcu każdego cyklu rozliczeniowego bank sumuje wszystkie i pobiera w tym dniu całą kwotę z rachunku. Przez cały okres od dokonywania transakcji, aż do momentu obciążenia rachunku klienta […]

Funkcjonowanie kart kredytowych

Karty kredytowe funkcjonują na zasadzie „pay later” czyli za dokonane transakcje posiadacz płaci z opóźnieniem. Bank wydaje kartę kredytowa, wyznacza limit kredytowy do wysokości, którego możemy się zadłużyć posługując się kartą. Bank zwykle określa termin spłaty płatności dokonywanych kartą kredytową . Jako termin spłaty przyjmuje się zazwyczaj 25 dni od daty otrzymania wyciągu; zawierającego informacje […]

Electronic banking (e-banking)

Najnowszą i chyba najciekawszą formą rozliczeń bezgotówkowych, jest electronic banking (e-banking). Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej, znaczenie odbiegające od dzisiejszych standardów pojawiły się na początku lat 80-tych. Pionierami w tej dziedzinie byli Belgowie (1981 r.) i Amerykanie (1982r.). W Polsce bankowość elektroniczną wprowadziły najpierw filie banków zagranicznych (w 1992r. Citibank Poland S.A., rok później ING Bank […]

weksel

Papierem wartościowym potwierdzającym istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały jest weksel. Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Rozróżnia się przy tym weksle:
 własny (sola), w którym wystawca zobowiązuje […]

Czeki (ang. cheque)

Czeki (ang. cheque) są pisemnym poleceniem zapłaty skierowanym do banku przez wystawcę czeku (trasanta) określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku. Trasatem w przypadku czeku jest zawsze bank. Trasantem może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy, zapłata czeku dokonywana jest ze środków wystawcy czeku. Czek jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego, zaś jego […]