Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:
1. Zasada praworządności – art. 120; mówi, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
2. Zasada zaufania obywateli (do organów celnych, podatkowych) – art.121 §1; postępowa-nie celne powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów celnych i podatkowych.
3. Zasada udzielania niezbędnych informacji – […]

Klasyfikacja ceł

Klasyfikacja ceł:
1. Według celu pobrania:
• cła fiskalne – ustanawiane są w celu tworzenia zasobów pieniężnych służących finansowaniu zadań publicznych. Wprowadzane są przez państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Przy wprowadzaniu ceł fiskalnych konieczne jest uwzględnienie elastyczności popytu na towary obciążone cłem. Nadmierny fiskalizm doprowadza do ograniczeń popytu i w efekcie jego spadek.
• cła ochronne – […]

Cechy cła

Cło – jest specyficznym podatkiem pobieranym przez państwo od przywozu i wywozu towa-rów.
Cechy cła:
• Cło jest świadczeniem pieniężnym. Ten pieniężny charakter objawia się tym, iż cło jest mierzone i pobierane w pieniądzu.
• Cło jest świadczeniem obowiązkowym. Przepisy prawa celnego ustanawiają pewne prawa i obowiązki w stosunku do osób, które dokonują przywozu lub wywozu towa-rów. Jednym […]

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej
umożliwia czasowy przywóz towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu, z całkowitym lub z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. Towary wprowadzone na polski obszar celny w ramach tej procedury mogą jedynie podlegać zwykłemu zużyciu wynikającemu z używania towarów.
Procedura odprawy czasowej występuje w dwóch odmianach, z których jedna polega na całkowitym zwolnieniu z należności […]

Elementy kalkulacyjne w sprawach celnych

Elementy kalkulacyjne w sprawach celnych.
Elementami kalkulacyjnymi zgodnie z Kodeksem Celnym, są elementy służące do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych, odnoszące się do towaru. Innymi słowy są to okoliczności faktyczne (np. kraj pochodzenia towaru) oraz prawne (wysokość stawki celnej na dany towar), które mają wpływ na wysokość należnego cła, a nieraz także innych […]

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa.
Urząd celny jest to jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą zostać dokonane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Dyrektor urzędu celnego jest organem administracji państwowej w sprawach celnych.
Do zadań dyrektora urzędu celnego należy:
 dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
 sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
 zwalczanie i […]