Funkcj pieniądza

Funkcj pieniądza
Funkcja miernika wartości pozwala na wyrażanie wartości towarów w pieniądzu. Pieniądz staje się jednostką rozrachunkową, w której są określone ceny i prowadzone rozliczenia. W funkcji pieniądza jako miernika wartości istotne jest utrzymanie jego siły nabywczej określonej przez ilość towarów, którą można nabyć za jednostkę pieniądza. Na wartość pieniądza (siłę nabywczą) ma wpływ relacja miedzy […]

SGR jest PORZĄDKIEM POKOJOWYM: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

SGR jest PORZĄDKIEM POKOJOWYM: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
(a nie walką klas czy niszczącą konkurencją). Definiuje się jako „system otwarty”, a więc zdolny do rozładowania wewn. napięć:
#otwarty dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w rynku; jest propozycją skierowaną do jednostek a nie do klas czy grup (personalizm, ≠ klasowość)
#otwarty światopoglądowo, religijnie
#otwarty na zmiany.
Jako „ład pokojowy“ wygasza „wojny handlowe“, […]

Ogólna charakterystyka koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (SGR) SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Ogólna charakterystyka koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (SGR) SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA
SGR = GR (racjonalność, efektywność, dynamika) + S (rozbudowany system zabezpieczeń społ. i środków zmniejszających rażące dysproporcje.Jest to GR, ale – starannie uporządkowana;Jest to wolny rynek, ale w połączeniu z ustawodawstwem społ., ubezpieczeniami społ., osiągnięciami so-cjalnymi w z-dach pracy, partnerstwem między przedsiębiorcami i prac. w […]

SGR to nie tylko model, koncepcja, ale zrealizowany system (ustrój) gosp. SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA

SGR to nie tylko model, koncepcja, ale zrealizowany system (ustrój) gosp. SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA
→ Tzw. „system nadreński”, realizowany w zróżnicowanych formach (zależnie od miejsca, czasu, sytuacji społ.-pol.) po II wojnie św. w wielu państwach Europy Zach.
→ Najpierw: w RFN; w 1948 r. program opracowany przez Müllera-Armacka wdraża L. Erhard. Efekt: niemiecki „cud gosp.“
→ SGR jako […]

POLITYKA FISKALNA (PF)

POLITYKA FISKALNA (PF)
- PF zajmuje się kształtowaniem się dochodów i wydatków państwa. Jej zakres jest różny – zależnie od tradycji hist. PL: duży udział wydatków budż. w PKB.
Cele PF:
1. Gospodarowanie dobrami publicznymi
2. Wyrównywanie różnic dochodowych majątk. między obywatelami
3. Stabilizowanie gospodarki
4. Pobudzanie aktywności gospodarczej
Ad 1
Zakres (1) zależy od przewagi we władzach albo etatystów, albo liberałów. Dobrami, którymi z reguły […]

Kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej:

Kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej:
1/ PG zajmuje się dopływem środków potrzebnych do wykonywania przez państwo funkcji wewn. i zewn. (adm., wymiar spraw., bezp., wojsko, infrastruktura, oświata, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społ. itp.). Chodzi tu nie tylko o pobieranie podatków na w/w cele, ale o stymulowanie rozwoju gosp.
2/ PG wspiera funkcjonowanie i rozwój sektorów […]

System socjalistyczny częściowo zreformowany (hybrydowy)

System socjalistyczny częściowo zreformowany (hybrydowy)
- Reformy systemu realnego socj. (nakazowo-rozdzielczego) miały na celu częściową odbudowę rynku i ograni-czenie adm. regulacji centralnej. Powstawały rozw. hybrydowe łączące elementy instytucji i mechanizmów ryn-kowych z pozostałościami socj. struktury org. i metod nakazowo-rozdzielczych. Np. Węgry, potem (lata 80.) – Polska, Chiny. Cechy:
- Dominuje własność państwowa
- Przeds. mają samodzielność w planowaniu […]

PG w warunkach transformacji ustrojowej

PG w warunkach transformacji ustrojowej
W ostatniej dekadzie XX w. kraje Europy Śr. i Wsch. rozpoczęły odbudowę ustroju opartego na demokracji, wł. pryw. i rynkowej regulacji procesów gosp. Rozpoczęła się transformacja ustrojowa.
→ PG przestawiana jest na funkcje właściwe dla systemu rynkowego. Obok tego musi podjąć funkcje szczególne. Dotyczą one procesów przebudowy:
- demontaż instytucji nakazowo-rozdzielczego kierowania gospodarką
- tworzenie warunków […]

Ludność jako nośnik zasobów pracy

Ludność jako nośnik zasobów pracy
- Do potencjalnych zasobów pracy wlicza się ludność w tzw. wieku produkcyjnym, tj. 18-64 (M) i 18-59 (K).
- Na rzeczywistą podaż pracy wpływają także: tradycje co do aktywności zaw. kobiet, rozmiary szkoln. średniego i wyższego, regulacje dot. służby wojskowej, zasady dot. wieku emerytalnego oraz sytuacja na rynku pracy.
- Wszystko to jest […]

LESEFERYZM I LIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

LESEFERYZM I LIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
A. Teoria
- Liberalizm rozwinął się w XVIII w. w Europie – w kontekście idei Oświecenia: wolności jednostek i koncepcji praw natury;
- akcentował swobodę działaln. gosp. i wolność ekonom.; nawiązywał do fizjokratyzmu (por. koncepcje laissez faire);
- Przedstawiciele: szkoła klasyczna w ekonomii: A. Smith, D. Ricardo;
- Sprzeciw wobec interwencjonizmu państwa w […]