KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
- Dominuje w latach 50. i 60. XX w. w większości krajów zach.
- J. M. Keynes (jeszcze w latach 30.) wskazywał na potrzebę angażowania się rządu w sprawy gosp. Ingerencja ta ma obejmować: ustalanie wysokości stóp %, kursów walutowych, wykorzystania polityki budżetowej (zwł. wy-datków państwa) […]

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
- Jednocześnie następuje różnicowanie się w grupie krajów opóźnionych w rozwoju: awansują te, które dysponują zasobami cennych surowców, zwł. ropy naftowej (np. państwa OPEC), inne zdobywają pozycję przez umiejętne wykorz. siły rob. i pracowitości mieszkańców (Tajwan, Korea Pdn.), jeszcze inne – nie są w […]

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
- Keynesowskie metody pobudzania koniunktury zawodzą: zwiększanie strumieni kredytu i pieniądza przyspiesza tempo inflacji, nie przynosząc ożywienia gosp.
- W Europie powołuje się w 1978 r. Europejski System Monetarny; wiele państw traktuje walkę z inflacją za ważniejszą od walki z bezrobociem.
- Pojawiają się głosy za […]

NEOLIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

NEOLIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
- W USA w latach 60. i 70. ataki na keynesistów ogniskowały się w Uniw. w Chicago. Krytycy reprezentowali nurt neoliberalny (współcz. leseferyzm): F. Knight, H. Simon, M. Friedman (1976 – nagroda Nobla), F. von Hay-ek. Ich hasła: obrona wolnego rynku, krytyka ingerencji państwa w gosp., niechętny […]

NEOLIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE

NEOLIBERALIZM DOKTRYNY I SYSTEMY PG – ZAGADNIENIA WYBRANE
- Ekonomia podażowa stała się w USA podstawą PG za prezydentury R. Reagana (od 1980). Jego doradcami ekonom. zostali ekonomiści związani z monetaryzmem i szkołą ekonomii podaży.
- Założenia PG Reagana: dezaktywacja PG, prywatyzacja dużej części sektora publ., decentralizacja zarządzania; główny cel polityki makroekonom.: zdławienie inflacji. Ograniczono […]

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ
- Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna
NAUKA PG
Inna nazwa: polityka ekonomiczna.
Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za:
- ekonomię stosowaną (nie „czystą”)
- za naukę normatywną (nie – pozytywną)
- uprawiana jest i w ramach makroekonomii, i mikroekonomii
Df: PG jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem form, celów, […]

STRUKTURA GOSPODARKI

STRUKTURA GOSPODARKI (a)
Strukturę GN rozpatruje się w różnych układach (układ – to zbiór elementów uporządkowanych wg pewnych zasad). Z punktu widzenia PG ważne są 4 układy strukturalne.
1. Układ rodzajowy – GN ujmuje się wg rodzajów działaln. i wyróżnia: branże, gałęzi, działy, sektory (=układ działowo-gałęziowy). Wyróżnia się tu czasem 3 sektory gałęziowe:
- Sektor I: produkcja pierwotna = […]

STRUKTURA GOSPODARKI

STRUKTURA GOSPODARKI (a)
Strukturę GN rozpatruje się w różnych układach (układ – to zbiór elementów uporządkowanych wg pewnych zasad). Z punktu widzenia PG ważne są 4 układy strukturalne.
1. Układ rodzajowy – GN ujmuje się wg rodzajów działaln. i wyróżnia: branże, gałęzi, działy, sektory (=układ działowo-gałęziowy). Wyróżnia się tu czasem 3 sektory gałęziowe:
- Sektor I: produkcja pierwotna = […]

PKB JAKO WSKAŹNIK DOBROBYTU?

PKB JAKO WSKAŹNIK DOBROBYTU?
- Wskaźnik wzrostu PKB i PKB per capita – to wielkości średnie; nie pokazują ani dobrobytu, ani rozwarstwienia majątkowego.
- PKB w PL rośnie, a jednocześnie rośnie liczba osób poniżej minimum egzystencji. Wg danych GUS: 1996 r. – 4,3% gosp. domowych; 2004 – 12%
- W PL ubóstwem zagrożeni są głównie ludzie młodzi i […]

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - Podst. problemem większości krajów jest tworzenie warunków zapewniających trwały rozwój gosp. Polityka rozwoju (PR) wywodzi się z polityki antycyklicznej.
- Wzrost gosp. – to proces tworzenia i powiększania rozmiarów produktu społ.
- Rozwój gosp. = pojęcie szersze; obejmuje zmiany strukturalne w gosp., zmiany instytucji i stosunków gosp. Wraz z podnoszeniem poziomu rozwoju cele […]