Pod pojęciem ekorozwoju można rozumieć

Pod pojęciem ekorozwoju można rozumieć:
1. ideę społeczno filozoficzną. W tej idei zawiera się harmonizowanie powiązań między gospodarczą działalnością i pozagospodarczą aktywnością człowieka z środowiskiem przyrodniczym, a także kształtowanie nieantagonistycznych stosunków między różnymi systemami i grupami społecznymi.
2. nowoczesny kierunek rozwoju i gospodarki propagujący nowe sposoby organizacji gospodarki w skali kraju, regionu i samorządu terytorialnego, nowe sposoby organizacji i […]

10 zasad ekorozwoju

W przyszłych perspektywicznych rozwiązaniach systemowych, mających na celu pełną realizację koncepcji ekorozwoju, za wiodące reguły uznaje się 10 zasad:
• powszechności,
• ekorozwoju,
• uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej,
• ekonomizacji,
• koncesjonowania prawa do użytkowania zasobów środowiska,
• nieprzekraczania skali ingerencji w środowisko,
• „odpowiedzialności sprawcy”,
• uspołecznienia,
• regionalizacji,
• udziału samorządu w ochronie środowiska.
Omówione zasady ekorozwoju powinny być stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki poprzez uruchamianie odpowiednich form działania i instrumentów […]

Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:

Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:
• zachowania odpowiedniej jakości środowiska dla przyszłych pokoleń,
• zabezpieczenia zasobów podstawowych surowców, w tym zwłaszcza energetycznych na potrzeby przyszłego wzrostu gospodarczego.

Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej

Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej. Praktycznie oznacza ona:
• powszechność ochrony bez jakichkolwiek odstępstw od tego obowiązku i jednakowe prawo wszystkich podmiotów do korzystania ze środowiska oraz jednakowy obowiązek jego ochrony,
• presję moralną,
• nieprzekraczalnie możliwości asymilacyjnych środowiska,
• koncesjonowanie użytkowania zasobów środowiska poprzez konieczność uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie na korzystanie z wód i urządzeń wodnych, na wycinanie drzew […]

Zasada praworządności

Zasada praworządności mówiąca o konieczności przebudowy systemu prawa ekologicznego i sposobu jego stosowania tak, aby przepisy były ściśle i bezwzględnie przestrzegane

Zasada regionalizacji polityki ekologicznej

Zasada regionalizacji polityki ekologicznej mająca na celu dostosowanie działań ekologicznych do regionalnych i lokalnych warunków oraz umożliwienie lokalnym i regionalnym władzom wyboru narzędzi realizacji polityki ekologicznej. W tym celu konieczne jest:
• przeniesienie zasadniczej części uprawnień decyzyjnych w zakresie ochrony środowiska na organy terenowe i pozostawienie władzom terytorialnym uprawnień o charakterze ogólnym,
• rozszerzenie lub nadanie kompetencji samorządowi regionalnemu […]

Zasada partycypacji publicznej

Zasada partycypacji publicznej mająca wyraz w udziale społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Jest to tworzenie instytucjonalnych i prawnych warunków uczestniczenia obywateli i grup społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie ochrony środowiska, który powinien zapewnić:
• czynny udział obywateli i organizacji społecznych w kontroli społecznej dotyczącej działań z zakresu ochrony środowiska,
• powszechne prawo do roszczeń o zaniechanie lub […]

Zasada reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne

Zasada reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne polega na likwidowaniu negatywnych skutków działalności prowadzonej w przeszłości lub bieżącym reagowaniu na pojawiające się zagrożenia, polega na likwidowaniu negatywnych skutków działalności prowadzonej w przeszłości lub bieżącym reagowaniu na pojawiające się zagrożenia,

Zasada prewencji

Zasada prewencji lub inaczej zasada zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli likwidacja zanieczyszczeń u źródła. Przy wyborze środków zapobiegania i likwidacji skutków zanieczyszczeń działania powinny być oceniane według następującej hierarchii:
• unikanie wytwarzania zanieczyszczeń (nowoczesne technologie, wytwarzające minimalne ilości zanieczyszczeń),
• recyrkulacja – zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzyskiwanie energii, wody i surowców z odpadów, ścieków i gazów odlotowych,
• neutralizacja zanieczyszczeń – oczyszczanie […]

Zasada ekonomizacji

Zasada ekonomizacji, czyli efektywności ekologicznej i ekonomicznej ochrony środowiska, w której zawarty jest postulat osiągania celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym. Wymaga to odpowiedniego wykorzystania mechanizmów ekonomicznych i mechanizmu rynkowego w polityce ekologicznej. Praktycznym jej wyrazem są zasady:
• „zanieczyszczający płaci”, czyli sprawca zanieczyszczenia finansowo odpowiada za spowodowane skutki,
[…]