Zasada kooperacji w ochronie środowiska

Zasada kooperacji w ochronie środowiska mająca istotne znaczenie dla respektowania zasady integralności. Szczególna rola kooperacji ujawnia się w sytuacji problemów globalnych, kontynentalnych i transgranicznych

Zasada integralności środowiska (ekosystemu)

Zasada integralności środowiska (ekosystemu), której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie w skali globalnej,, której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie […]

Zasada respektowania ekorozwoju

Zasada respektowania ekorozwoju nazywana też zasadą ekologizacji gospodarki i jej rozwoju lub zasadą integralności systemu ekologicznego, gospodarczego i społecznego. W myśl tej zasady obowiązek ochrony środowiska nie może pozostawać w konflikcie z systemem gospodarczym, lecz jest elementem i warunkiem prawidłowego gospodarowania. Realizacja tej zasady wymaga spełnienia następujących postulatów:
• równorzędności polityki ekologicznej, gospodarczej, społecznej i przestrzennej,
• integralności wymienionych […]

instrumenty wspomagające ekorozwój

W zakresie instrumentów mogących wspomagać założenia programów ekorozwoju wyróżnia się następujące ich grupy:
1. instrumenty ekonomiczno – rynkowe,
2. instrumenty finansowe,
3. instrumenty z zakresu organizacji zarządzania i marketingu,
4. instrumenty o charakterze oddziaływania społecznego.
Do pierwszej grupy, czyli do instrumentów ekonomiczno – rynkowych zalicza się:
1. opłaty,
2. subwencje,
3. bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa,
4. systemy depozytowe,
5. zastawy ekologiczne,
6. rynek uprawnień do handlu emisjami,
7. ubezpieczenie ekologiczne,
8. regulacje bezpośrednie,
9. podatki ekologiczne.

rodzaje opłat:

W polskim systemie instrumentów wspierających realizację założeń koncepcji ekorozwoju przeważają opłaty, które ponoszą podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Są to następujące rodzaje opłat:
• za przejmowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
• za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów oraz za pobór wody i wprowadzanie do wód […]

Subwencje to przede wszystkim:

Subwencje to przede wszystkim:
• dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
• preferencyjne zasady kredytowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
• ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w ochronie środowiska, w podatku od towarów i usług z […]

Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:

Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:
• głównie kary pieniężne za przekraczanie norm emisji i nieprzestrzeganie przepisów ekologicznych,
• zaliczanie kar i odszkodowań oraz odsetek od kar z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska do kategorii wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Regulacje bezpośrednie,

Regulacje bezpośrednie, opierające się przede wszystkim na systemie norm prawnych oraz zasad planistycznych i postępowania administracyjnego, dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego, w tym zakazy i nakazy z reguły powszechnie obowiązujące (w systemie nakazowo – rozdzielczym miały one często charakter „adresowy”, czyli zindywidualizowany oraz uznaniowy). Regulacje bezpośrednie w klasyfikacjach ODCE są zaliczane do instrumentów ekonomicznych, chociaż […]

cechy ekorozwoju

Ekorozwój posiada kilka charakterystycznych cech. Do najważniejszych cech charakteryzujących proces rozwoju trwałego, zrównoważonego zalicza się:
• zrównoważoność,
• trwałość,
• samopodtrzymywanie się.
Zrównoważoność ekorozwoju.
Cecha ta związana jest przede wszystkim z traktowaniem zasobów przyrody za wartość samoistną. Zastosowanie takiego podejścia wywołuje zmiany w relacjach ekonomicznych, społecznych i technicznych, umożliwiając zaspokojenie potrzeb rozwoju zarówno obecnego, ale i również przyszłych pokoleń, pozwalając zachować zasoby przyrody […]