Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska

Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska
Podejście systemowe- również przeniesione na pole innych nauk. Zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych w ściśle określonym celu. Główny cel systemu: ochrona, uzyskanie właściwego stanu środowiska.
Główne podsystemy systemu:
* system sterujący, * obiekt sterowania.
Najważniejsze części składowe systemu sterującego- instytucje ochrony środowiska, polityka ekologiczna państwa, instrumenty ekologiczne ochrony środowiska (za ich pomocą oddziałujemy […]

Kryzys środowiska

Kryzys środowiska – Uthant w raporcie po raz pierwszy w dziejach ludzkości pojawił się kryzys, który objął praktycznie wszystkie kraje świata, miał on polegać na naruszeniu globalnej równowagi środowiska.
Symptomy globalnego kryzysu środowiska:
1. Nadmierna eksplozja demograficzna
2. Niedostateczna integracja rozwoju techniki z wymogami środowiska
3. Masowe wyniszczanie ziem uprawnych
4. Bezplanowy rozwój stref miejskich
5. Zwiększające się niebezpieczeństwo wyginięcia wielu form życia roślinnego i zwierzęcego
Całość […]

Ekonomika ochrony środowiska

Ekonomika ochrony środowiska zaliczana jest do ekonomik szczegółowych i dostarcza przede wszystkim wiedzy na temat wzajemnych związków i zależności jakie zachodzą pomiędzy środowiskiem naturalnym, działalnością gospodarczą człowieka. Dostarcza również informacji na temat konsekwencji ekonomicznych kształtowania się tych relacji oraz instrumentów stosowanych przez politykę kształtowania i ochrony środowiska.
Ekonomika ochrony środowiska jest to dziedzina o ekonomicznych aspektach […]

Podejście systemowe

Podejście systemowe
System – zbiór elementów ze sobą powiązanych, które zostały określone dla pewnych celów.
Podstawowe cele systemu
- Uzyskanie pożądanego stanu środowiska
System składa się z różnych podsystemów
System sterujący —– Obiekt sterowania
Części składowe systemu sterującego
- Instytucje ochrony środowiska
- Polityka ekologiczna państwa, która wytycza kierunki działania
- Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Obiekt naszego oddziaływania
- Środowisko
- Gospodarka
- Społeczeństwo (świadomość, edukacja)

Środowisko naturalne - Powiązania gospodarki ze środowiskiem

Środowisko naturalne jest:
- Dostarczycielem wielu surowców
- Odbiorą odpadów
- Bezpośrednim dobrem konsumpcyjnym
Powiązania gospodarki ze środowiskiem
- Wykorzystanie przestrzeni geograficznej jako pola działalności gospodarczej
- Przemieszczanie elementów środowiska
- Pozyskiwanie surowców i energii
- Emitowanie odpadów do otoczenia i ich asymilacja

Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna – jest to świadoma i celowa działalność państwa, która polega na kształtowaniu na podstawie rozpoznanych praw funkcjonowania przyrody, społeczeństwa i gospodarki, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska naturalnego.
Polityka ekologiczna powstała w Polsce jako dokument rządowy w 1990 roku.
Na początku lat 90 – tych wyróżniono 27 regionów ekologicznie zagrożonych. W 1997 roku stwierdzono, że można […]

Trwałość w kategoriach ekonomicznych

Trwałość w kategoriach ekonomicznych może być zinterpretowana jako utrzymanie kapitału przyrodniczego, czy też nieco inaczej, jako nieuszczuplanie kapitału przyrodniczego. Pojęcie trwałości może być teoretycznie analizowane i stopniowane, co wiąże się z przyjęciem bardziej lub mniej surowej zasady zachowania kapitału.
1) „ Słaba” zasada trwałości kapitału oznacza zachowanie wielkości całkowitego kapitału bez względu na jego strukturę, na […]

UNESCO – jedna z agent ONZ, zajmuje się sprawami oświaty, nauki, kultury. Opracowało Listę 10 Zanieczyszczeń Środowiska w Skali Globalnej

UNESCO – jedna z agent ONZ, zajmuje się sprawami oświaty, nauki, kultury. Opracowało Listę 10 Zanieczyszczeń Środowiska w Skali Globalnej
1. Substancje gazowe – są najbardziej toksyczne, wyemitowane w jednym miejscu pod wpływem wiatru mogą się przemieszczać w dowolnym kierunku. Najbardziej toksyczną substancją gazową jest dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku realizacji procesów spalania stosowanych w […]

Cele i cechy ekorozwoju

Cele i cechy ekorozwoju
Ekorozwój wiąże się ściśle z pojęciem kapitału naturalnego. Jeżeli niszczy się środowisko i ogranicza jego funkcję, to pomniejsza się sam kapitał. To natychmiast oznacza, że wcześniej czy później obniży się jego wartość i dopływające z tego tytułu dochody. Pojęcie ekorozwoju odnosi się więc do teoretycznego rozróżnienia między kapitałem i dochodem. W tradycyjnej […]

Samopodtrzymywanie się rozwoju

Samopodtrzymywanie się rozwoju
Cecha samopodtrzymywania się realizowanego procesu rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie czasu kładzie nacisk na współzależność trzech czynników: ekonomicznego, społecznego oraz ekologicznego.
Zwraca się tu szczególną uwagę na ekologiczne uwarunkowania długookresowych procesów wzrostu gospodarczego. Chodzi tu przede wszystkim o znaczenie problemów degradacji środowiska i wyczerpywania się zasobów naturalnych jako procesów osłabiających dynamikę tego wzrostu, […]