HUME (EPISTEMOLOGIA, - KRYTYKA POJĘCIA SUBSTANCJI ORAZ PRZYCZYNOWOŚCI)

HUME (EPISTEMOLOGIA, - KRYTYKA POJĘCIA SUBSTANCJI ORAZ PRZYCZYNOWOŚCI)
HUME był to z pochodzenia szkot. Pochodził ze średniozamożnej rodziny ziemiańskiej. Szkołę ukończył w Edynburgu. Śmiałe poglądy zamknęły mu drogę uniwersytecką. Pracował jako bibliotekarz. Posiadał wykształcenie historyczne, polityczne i ekonomiczne. Hume głosił, że idee pochodzą z wrażeń. Wrażenia są pierwowzorami, a idee tylko ich kopiami wytwarzanymi przez umysł. […]

CYNICY (ANTYSTENES, DIOGENES) I CRENAICY (ARYSTYP)

CYNICY (ANTYSTENES, DIOGENES) I CRENAICY (ARYSTYP)
Poglądy Protagorasa i Sokratesa łączyli Antystenes i Arystyp. Pierwszy założył szkołę cyników, a drugi szkołę cyrenaików. Obaj uchodzą za sokratyków chociaż przeważa w nich Protagoras. Pod wpływem Protagorasa kładli nacisk na relatywizm, a Sokratesa na etykę. Cynicy rozwinęli teorię moralizmu, a cyrenaicy teorie hedonizmu. CYNICY: ANTYSTENES – Był uczniem Gorgiasza […]

OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)

OŚWIECENIE FRANCUSKIE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. ROUSSEAU – KRYTYKA CYWILIZACJI)
Francuzi uważają epokę Oświecenia – epoką światłości. Myśliciele tej epoki nazywali siebie oświeconymi. Myśliciele doby Oświecenia to: Walter, Diderot, Monteskiusz, Rousseau. Byli to empiryści w stylu Lockea. Głosili oni, że żeby być empirystą trzeba być oświeconym, a każdy filozof powinien badać naturę. Empirystyczny pogląd na pochodzenie rozumu wraz […]

KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).

KARTEZJUSZ (METODA .ANALITYCZNA. CEL I ETAPY WĄTPIENIA. ISTNIENIE BOGA. DUSZA I CIAŁO).
POGLĄDY KARTEZJUSZA: l METODA. Przyczynę niezadawalającego stanu nauk widział w braku odpowiedniej metody: badania naukowe o tyle tylko będą mogły być przeprowadzone pomyślnie o ile przedtem będzie znaleziona dla nich metoda. zabiegał on nie o taką metodę .która tylko ułatwi zdobywanie wiedzy ale o […]

HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)

HERMENEUTYKA (DILTHEJ:NAUKI PRZYRODNICZE I NAUKI HUMANISTYCZNE)
DILTHEJ Wystąpił z dwiema tezami 1. nauki humanistyczne 2. nauki przyrodnicze Nauki humanistyczne są naukami prawdziwymi i są one odrębne od nauk przyrodniczych. Odrębność nauk humanistycznych wg Diltheya leżała w samym przedmiocie nauk, podczas gdy przedmiotem przyrodoznawstwa jest przyroda, to humanistyki – rzeczywistość dziejowo społeczna. Twierdzenie Diltheya o naukach humanistycznych: […]

NIETZSCHE (ŻYWIOŁ APLLIŃSKI I DIONIZYJSKI, KRYTYKA MORALIZMU, PRZEWARTOŚCIOWANIE WSZYSTKICH WARTOŚCI)

NIETZSCHE (ŻYWIOŁ APLLIŃSKI I DIONIZYJSKI, KRYTYKA MORALIZMU, PRZEWARTOŚCIOWANIE WSZYSTKICH WARTOŚCI)
POSTAWA APOLINIJSKA I DIONIZYJSKA – już w pierwszych swych pracach Nietzsche przeciwstawił dwie ludzkie postawy. Z antyku czerpał przenośnie symbol jednej widział w Apollinie, w drugiej Dionizesie. Postawa Apollinijska ceni to, co jasne, przejrzyste, opanowane, harmonijne, doskonałe. Postawa Dionizyjska ceni zaś pełnię i płodność życia, jego […]

KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE

KIERKEGAARD (EGZYSTENCJA, STADIUM ESTETYCZNE ETYCZNE I RELIGIJNE
FELOZOFLA. EGZYSTENCJALNA. Kierkegaard interesował się wyłącznie człowiekiem, głównie zaś stosunkiem jego do Boga. Filozofia jego była fil. życia ale zagadnienie życia było dla niego tylko moralne i religijne. Był myślicielem subiektywnym: „chcę znaleźć prawdę, która jest prawdą dla mnie. I do czegoż przydałaby mi się tzw. prawda obiektywna, gdyby […]

HEGEL (FILOZOFIA DZIEJÓW DUCH SUBIEKTYWY,OBIEKTYWNY ABSOLUTNY)

HEGEL (FILOZOFIA DZIEJÓW DUCH SUBIEKTYWY,OBIEKTYWNY ABSOLUTNY)
HEGEL, Przyroda i duch były dla Hegla dwiema postaciami, w jakie przyobleka się byt. Pierwotną postacią bytu jest pojęcie, ono stanowi punkt wyjścia rozwoju. Jego antytezą jest przyroda i ona jest ideą, ale taką ,która oddzieliła się od myśli i przez to wydaje się zewnętrzna. Syntezą zaś idei i przyrody […]

KANT (PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI, ANTYNOMIE CZYSTEGO ROZUMU)

KANT (PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI, ANTYNOMIE CZYSTEGO ROZUMU)
KANT: Przewrót kopernikański. Sądy stosuje się do przedmiotów ,a dzieje się to dzięki temu .że przedmioty nie są od tych sądów niezależne, lecz są przez te sądy ukształtowane. To wytłumaczenie syntetycznych sądów osiągnięte zostało za cenę całkowitej przemiany pojęcia przedmiotu. Jak poprzednio o czasie i przestrzeni. Tak teraz z kolei […]

SPINOZA (PANTEIZM)

SPINOZA (PANTEIZM)
1632 – 1677 Urodził się w Amsterdamie w rodzinie pochodzenia żydowskiego. Za porzucenie praktyk religijnych i podważanie zasad wiary został odtrącony od gminy żydowskiej. Uczył się w szkole żydowskiej. Dopiero w 1654 r poznał łacinę i język grecki. Wówczas zaczął studiować dzieła scholastyki oraz nauki przyrodnicze. Między systemem filozoficznym XVIIw. System Spinozy miał charakter […]