planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Koncepcje przestrzenne zagospodarowania kraju to podstawowy system aktów planistycznych kraju, kształtują politykę przestrzenną. Jest to akt planowania ogólnego związany z planem gospodarczym.
Zasadniczo jest obarczoną zbiorem informacji planistycznych które są prognozą. W tej części koncepcja nie jest aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym a tym bardziej aktem powszechnym obowiązującym.
Rada ministrów ustala w jakim […]

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa ma zagwarantować ład przestrzenny, ograniczyć zabudowę w rozproszeniu, ma również na celu powstrzymanie zabudowy, której nie można pogodzić z zabudową już istniejącą.
Wymusza również konieczność dostosowania nowej zabudowy do cech urbanistycznych zabudowy zastanej.
Kontynuacja funkcji- powinniśmy rozumieć bardzo szeroko, zgodnie z wykładnią systemową dzięki której ma zastosowanie zasada wolności zagospodarowania terenu w tym jego […]

Podział przestrzeni:

Wg prof. Dziewańskiego – przestrzeń jest specyficznym typem zbioru. To zbiór faktów materialnych, którym relacje pomiędzy jego elementami a szczególnie ich położenie jest określone.
Przestrzeń jest zbiorem pewnej ilości faktów o charakterystycznych zależnościach. Ilość faktów jest określona (skończona), natomiast ilość zależności między nimi jest bardzo duża.
Podział przestrzeni:
1. Przestrzeń geodezyjna – to podstawowy układ odniesienia mierzony stopniem szerokości […]

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Potrzeba-Napięcie motywacyjne-Napięcie,Energia,Przedsiębiorczość-Działanie-Zaspokojona potrzeba-Redukcja napięcia
Piramidę potrzeb Maslowa możemy odnieść do potrzeb w pracy.
-Potrzeba fizjologicznym odpowiada płaca podstawowa która daje szansę na utrzymanie się.
-Potrzeba bezpieczeństwa to system emerytalny,ubezp.zdrowotne.
-Wyższe wartości w pracy to przynależność do grupy, gdy cłowiek pracuje w grupie to chce się dobrze w niej czuć.
-Najwyższego rzędu potrzeba to potrzeba samorealizacji- rozwój, podwyższenie […]

Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno – ekonomicznego.

Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno – ekonomicznego.
Wzrost gospodarczy występuje w sytuacji wzrostu PKB i DN na 1 mieszkańca w stosunku do roku poprzedniego.
Rozwój gospodarczy jest to taki wzrost gospodarczy, który powoduje jednocześnie jakościowo korzystne przekształcenia strukturalne w gospodarce narodowej.
Rozwój społeczno – ekonomiczny jest to taki rozwój gospodarczy, który jednocześnie przyczynia się do wzrostu poziomu życia […]

CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

CELEM POLITYKI PRZESTRZENNEJ JEST ZACHOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO
Cele polityki przestrzennej są ograniczone przez istniejące obecnie zasoby o środki możliwe do realizacji.
W zależności od skali planowania przestrzennego mamy różne cele:
1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe
CELE OGÓLNE – poprawa warunków życia i zachowanie ładu przestrzennego.
Potem następuje stopniowa konkretyzacja celów, do celów niższego rzędu, a więc CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Takim celem szczegółowym może […]

WARUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (czynniki)

WARUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (czynniki) dotyczą głównie formułowania celów
1. poziom rozwoju społeczno - gospodarczego państwa
2. jakość środków przyrodniczego danego obszaru (wiąże się z uprzemysłowieniem)
3. model ustroju społeczno - politycznego danego państwa
4. system informacji o zagospodarowaniu przestrzennym
5. system organizacji gospodarki przestrzennej
6. instytucjonalne warunki prowadzenia polityki przestrzennej

INSTRUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

INSTRUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. bezpośrednie
2. pośrednie
ad.1.
To nakazy lub zakazy. Podmioty mogą nakazywać coś albo zakazywać.
konsekwencja naruszenia zakazów lub nakazów są sankcje prawne np. kara pieniężna, rozbiórka inwestycji
Regulacje bezpośrednie to:
 PRZEPISY
• przepisy wskazujące na sposób korzystania z przestrzeni
• przepisy gospodarki gruntami
• przepisy prawa budowlanego
• przepisy gospodarki nieruchomościami budowlanymi
 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 NORMY URBANISTYCZNE
 NORMY
 PRZEPISY OCHRONNE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Ad.2.
To przede wszystkim instrumenty ekonomiczne, nazwane rynkowymi. Zaliczmy tutaj:
 podatki […]

BIERNA I AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA

BIERNA I AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA
BIERNA - realizowana jest przez decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane na podstawie obowiązujących planów oraz innych decyzji administracyjnych
Koncentruje się ona na określeniu celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego Decyzje podmiotów podejmowane są wówczas, gdy pojawi się inwestor.
AKTYWNA - zakłada określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego, celów polityki przestrzennej oraz ich realizację.
Władze […]

ŁAD PRZESTRZENNY

Kiedy polityka przestrzenna jest skuteczna? Kiedy zapewnia utrzymanie ładu przestrzennego
ŁAD PRZESTRZENNY – to taka organizacja przestrzenna i sposób funkcjonowania Systemu społeczno – gospodarczego, która realizuje kryteria racjonalności społecznej i umożliwia utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska.
Podstawą ładu przestrzennego są określone zasady, które optymalizują jakość życia oraz ograniczają konflikty przestrzenne
Ład przestrzenny (inna definicja) uporządkowana różnorodność […]