POLITYKA PRZESTRZENNA - PODMIOT - PRZEDMIOT

POLITYKA PRZESTRZENNA - to świadoma i celowa działalność władz polegająca na racjonalnym kształtowaniu, zagospodarowaniu przez właściwe użytkowanie przestrzeni zapewniające utrzymanie ładu przestrzennego i umożliwienie prawidłowego, efektywnego funkcjonowania systemu społeczno - gospodarczego danej jednostki terytorialnej( kraju, województwa, gminy, miasta)
PODMIOTEM POLITYKI PRZESTRZENNEJ są organy władzy państwowej, organy administracji rządowej a przede wszystkim samorządy […]

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (Chojnicki)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (Chojnicki) – to działalność organizująca przestrzenie, system gospodarczy lub przestrzenna organizacja tego systemu.
II człon definicji pokazuje efektywność działalności, czyli zwraca uwagę na właściwe zagospodarowanie terenu.
Działalność organizująca przestrzennie system społeczno - gospodarczy jednostki terytorialnej. Ma ona na celu wytworzenie racjonalnego układu przestrzennego bądź przekształcenie istniejącego układu tak, aby umożliwiał efektywne i właściwe funkcjonowanie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne to sposób wykorzystania terenu na różne cele przez zabudowę i użytkowanie. Jest ono przedmiotem planowania przestrzennego a także podlega regulacji prawa budowlanego.
Wyróżniamy 3 typy lokalizacji:
• wymuszona - występowanie określonych złóż mineralnych np. kopalni soli nie może być tam gdzie nie ma soli
• określona – ze względu na pewne warunki jest określona np. stocznia, elektrownia […]

ekonomii regionalnej wyróżniamy trzy typy przestrzeni:

W ekonomii regionalnej wyróżniamy trzy typy przestrzeni:
1. przestrzeń geodezyjna
2. przestrzeń geograficzno-przyrodnicza
3. przestrzeń społeczno gospodarcza (ekonomiczna, społeczno-ekonomiczna)
ad.1
Stanowi podstawowy układ odniesienia mierzony stopniami długości i szerokości geograficznymi, oraz na metrami wysokości. Układ zmaterializowany konkretnymi właściwościami fizycznych miejsc na kuli ziemskiej. Ten układ obejmuje powłokę kuli ziemskiej (przestrzeń, powłokę życia społecznego) jak i przestrzeń nad.
29% - to lądy (od tego […]

Gospodarka przestrzenna

Obszar- jest to ograniczona część przestrzeni
Teren- jest to część przestrzeni ziemi wraz z jej częściami składowymi , rzeźbą i pokryciem w miejsce odbywania czegoś, występowania czegoś. Jest to obszar podległy komuś albo czemuś objęty.
Terytorium- jest to obszar ziemi o określonych granicach wyodrębnionych ze względu na cechy charakterystyczne.
Najczęściej terytorium odnosi się do terytorium państwa. […]

OBSZARY PROBLEMOWE

OBSZARY PROBLEMOWE
Są to regiony słabo rozwinięte gospodarczo – zacofane. Regiony takie, gdzie działalność człowieka doprowadziła do konfliktów, są to takie regiony, które wykazują przestarzała strukturę przemysłu, wskaźniki bardzo wysokiego bezrobocia, wyraźne pogorszenie warunków życia ludności.
Do regionów strukturalnie niedostosowanych zaliczamy:
- regiony o dominacji przestarzałego przemysłu – Górny Śląsk
- regiony zacofane o dominacji słabo rozwiniętego rolnictwa […]

Obszary problemowe dzieli się na:

Obszary problemowe dzieli się na:
1) Obszary jednofunkcyjne
2) Obszary wielofunkcyjne
Ad. 1
Zaliczamy tutaj:
Jeden element jest problemem np. obszary ekologicznego zagrożenia, niskiego poziomu życia, dysproporcja rozwoju między gałęziami gospodarki czy dziedzinami życia, obszary o dekapitalizacji majątku trwałego, obszary wysokiego bezrobocia, obszary o deficycie wody, obszary o niewykorzystanych szansach rozwoju gospodarki żywnościowej, obszary niewykorzystanych szans rozwoju turystyki
Ad. 2
Obszary problemowe wielofunkcyjne, […]

METODA GENEWSKA

METODA GENEWSKA
Instytut Badania Rozwoju Społecznego ONZ zaproponował w Genewie zbudowanie syntetycznego wskaźnika oceny poziomu życia ludności, opartego na stopniu zaspokojenia zarówno potrzeb podstawowych jak i potrzeb wyższego rzędu.
Dla każdej potrzeby od 1 do 6 zaproponowano jeden miernik ilościowy i dwa mierniki jakościowe. Dla mierników ilościowych przypisano wagi 0,5, a dla reprezentantów mierników jakościowych 0,25.
Potrzeba 7 […]

Zasada konstrukcji wskaźnika jest następująca

Zasada konstrukcji wskaźnika jest następująca:
Wartości liczbowej każdego z mierników przyporządkowuje się odpowiednią ocenę w skali punktowej od 0 do 100.
Skrajną ocenę nazywamy wartościami progowymi. Dolna wartość (0) odpowiada progowi przeżycia biologicznego, natomiast górna (100) odpowiada optimum (max) zaspokojenia potrzeb.
Wskaźnik poziomu życia
Wskaźnik poziomu życia pozwala na ilościową ocenę stopnia zaawansowania w rozwoju społecznym oraz zmian poziomu […]

dwa podstawowe typy obszarów:

Z punktu widzenia różnic strukturalnych rozwoju przestrzennego wyróżniamy dwa podstawowe typy obszarów:
1. Regiony powierzchniowe – strefowe
2. Regiony węzłowe
Ad. 1
Mają ten sam charakter na całym obszarze, określa się je jako monofunkcyjne – leśne, rolne, turystyczne.
Ad. 2
Są zróżnicowane pod względem struktury wewnętrznej, są różnorodne funkcjonalnie, są polifunkcyjne (aglomeracje).
W obrębie regionu wyróżnia się część centralną, oraz tzw. obszary peryferyjne. […]