WIELKIE KSIESTWO POZNANSKIE :

WIELKIE KSIESTWO POZNANSKIE :
1. STATUS WIELKIEGO KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO :
w skład Księstwa obszary przyznane Prusom na kongresie wiedeńskim : departament bydgoski, poznański i kaliski; Księstwo integralną częœcią monarchii pruskiej jako jedna z prowincji; wyrazem odrębnoœci : nazwa, tytuł Wielkiego […]

KROLESTWO POLSKIE :

KROLESTWO POLSKIE :
1. KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 :
- geneza królestwa polskiego - 1813 - klęska Napoleona (Księstwo Warszawskie pod okupacją rosyjską, konstytucja zawieszona, władze
centralne zlikwidowane, Aleksander I powołał Radę Najwyższą Tymczasową do zarządu […]

KSIESTWO WARSZAWSKIE :

KSIESTWO WARSZAWSKIE :
1. GENEZA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO :
1806 - wojna Francji z Prusami i Rosją (pokonanie w bitwach pod Auerstaedt i Jeną), wkroczenie do Wielkopolski, na wezwanie gen. H. Dąbrowskiego i J.Wybickiego Polacy zaboru pruskiego rozpoczęli powstanie (ułatwienie Francuzom wyparcia Prusaków); […]

KOMUNISTYCZNA REPUBLIKA RADZIECKA :

KOMUNISTYCZNA REPUBLIKA RADZIECKA :
1. BOLSZEWICKI ZAMACH STANU I PIERWSZE AKTY NOWEJ WŁADZY :
w przededniu II Zjazdu Rad 6 XI 1917 Lenin na czele Komitetu Centralnego partii bolszewickiej i Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego powołanego przez Komitet […]

REPUBLIKA LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA W ROSJI :

REPUBLIKA LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA W ROSJI :
kryzys wewnętrzny, nienawiœæ do monarchii i do wojny podstawą zaburzeń, strajków i buntów w 1917, rewolucja antycesarska zwyciężyła, 2 III 1917 - abdykacja Mikołaja II i syna Aleksego na rzecz swego brata Michała […]

CESARSTWO KONSTYTUCYJNE ( 1906 - 1917 ) :

CESARSTWO KONSTYTUCYJNE ( 1906 - 1917 ) :
rządy Mikołaja II (1896-1917); 1905 - fala rewolucyjna : wydanie oktrojowanej konstytucji mikołajowskiej - podobna do Karty konstytucyjnej Ludwika XVIII , skład z kilku aktów : obietnice sięrpniowe (1905- o zwołaniu doradczej Dumy […]

CESARSTWO SAMODZIERZAWNE I JEGO REFORMY W XIX W :

CESARSTWO SAMODZIERZAWNE I JEGO REFORMY W XIX W :
1. REFORMY ALEKSANDRA I :
Aleksander I - reformy okresu przedkonstytucyjnego w ustawodastwie : Rada Państwa (powołana 1810 z inspiracji Michała Sperańskiego; komisja legislacyjna, œciœle doradcza, opiniująca projekty ustaw cesarskich; […]

PERIODYZACJA ROZWOJU FORMY PASTWA W ROSJI I W ZSRR W XIX I XX W :

PERIODYZACJA ROZWOJU FORMY PASTWA W ROSJI I W ZSRR W XIX I XX W :
XVIII w- reformy Piotra Wielkiego i Katarzyny II (przesunięcie granic na W kosztem rozbitej Polski); XIX-XX w- zmiany w drodze reform i […]

NIEMCY PO II WOJNIE SWIATOWEJ :

NIEMCY PO II WOJNIE SWIATOWEJ :
1. PODZIAŁ I OKUPACJA NIEMIEC :
- podstawy prawne - 24 I 1943 - deklaracja aliantów na konferencji w Teheranie - postulat podziału Niemiec i poddania ich woli
zwycięzców (plan - likwidacja aparatu państwowego, władza […]

NIEMIECKKIE PANSTWO UNITARNE :

NIEMIECKKIE PANSTWO UNITARNE :
1. GENEZA I PODSTAWY PAŃSTWA TOTALITARNEGO :
pocz, 30 lat - kryzys gospodarczy i polityczny, 1928 r.- wybory do Sejmu Rzeszy - narodowi socjaliœci (NSDAP) najsilniejszym ugrupowaniem, znaczny sukces komunistów (KPD), zaniepokojenie partii konserwatywnych ; partie […]