PRÓBY WYJAŚNIENIA ZJAWISKA PRZESTĘPCZOŚCI MŁODZIEŻY Przegląd współczesnych teorii.

PRÓBY WYJAŚNIENIA ZJAWISKA PRZESTĘPCZOŚCI MŁODZIEŻY Przegląd współczesnych teorii.
Próbując wyjaśnić zjawisko przestępczości wśród młodzieży należy brać pod uwagę różne podejścia do tego zagadnienia np: biologiczne, psychologiczne, biopsychologiczne i to, co spróbuję w mojej pracy […]

Rodzaje systemów partyjnych

Rodzaje systemów partyjnych
system jednopartyjny - istnieje tylko jedna legalna partia, np. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego;
system partii hegemonicznej - wśród kilku istniejących partii jedna z nich pełni funkcję hegemona zmuszając pozostałe partie (tzw. partie satelickie) do całkowitego podporządkowania - np. w Polsce 1948-1989 układ PZPR-ZSL-SD;
system partii dominującej - wśród wielu istniejących partii jedna […]

PROCESY POLITYCZNE

PROCESY POLITYCZNE
proces oznacza względnie jednorodną serię faktów i zjawisk powiązanych zależnościami przyczynowo- skutkowymi.
Częścią składową procesu politycznego są fakty i zjawiska polityczne.
Fakt polityczny to jednostkowe zdarzenie występujące w określonym czasie i miejscu.
Zjawisko polityczne oznacza zespół faktów, tworzących pewną klasę.
Fakt polityczny ma charakter bardziej konkretny – jednostkowy, zaś zjawisko polityczne – bardziej ogólny i […]

OŚWIADCZENIE WOLI!

OŚWIADCZENIE WOLI!
Podstawowym składnikiem czynności prawnych jest oświadczenie woli
Oświadczenie woli jest to zewnętrzny przejaw naszej decyzji.! (uzewnętrznienie wewnętrznej decyzji woli). Oświadczenie woli musi być wyrażone dobrowolnie, bez wad, poważnie.
OŚWIADCZENIE WOLI musi być :
l) wolne od wady
2) wyraźne
3) poważne
4) złożone w odpowiedniej formie (ustnej lub pisemnej)
-Forma USTNA - czynności wykonywane na codzień “na gębę”
-Forma PISEMNA - pełnomocnictwo […]

Funkcje państwa

Funkcje państwa
wewnętrzne: (tradycyjne; konserwatywne; liberalne)
prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium
porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji
administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego
wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne)
gospodarczo- organizacyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami […]

Korupcja wśród niektórych polityków

Korupcja wśród niektórych polityków
Korupcja polityczna jest tradycyjnie związana z zachowaniami ludzi, zarówno w Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak i w […]

Funkcje nauki o polityce

Funkcje nauki o polityce
Funkcja opisowa (deskryptywna, faktograficzna) – wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: jaka była i jaka jest obecnie rzeczywistość polityczna. Stwierdza się tutaj istnienie zarówno zjawisk materialnych (np. partie polityczne) jak i świadomościowych (np. stereotypy narodowościowe).
Funkcja wyjaśniająca (eksplanacyjna) – wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego, z jakiej racji i […]

IDEOLOGIA –

IDEOLOGIA –
stanowi próbę racjonalnego wytłumaczenia mechanizmów rządzących życiem społecznym, politycznym i gospodarczym oraz znalezienia optymalnych dla społeczeństwa rozwiązań poszczególnych kwestii socjalnych, i politycznych i ekonomicznych (np. niemiecki socjolog Karl Mannheim).
Ideologia jako element świadomości społecznej
Świadomość społeczna – zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań, które stają się wzorcami czy […]

Funkcje partii politycznych w systemach demokratycznych

Funkcje partii politycznych w systemach demokratycznych
 funkcja polegająca na kształtowaniu opinii oraz postaw politycznych (socjalizacyjna)
 funkcja wyborcza.
 funkcja rządzenia.
Funkcje w systemach niedemokratycznych
Rola partii politycznych, jako ogniwa nakazowo – kierowniczego, kontrola wszelkich form aktywności społeczeństwa (zatarcie granic między sferą publiczną i prywatną). Pozorna legitymizacja władzy przez ceremonialny charakter wyborów.
Funkcje w systemach autorytarnych
Partia dominująca stara się kształtować powiązania ze […]

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ
Wpis do ewidencji
Należy zacząć od podjęcia decyzji czy zaczynamy sami czy też wspólnie z kimś innym. Jeśli sami to należy pójść do urzędu Miasta lub Gminy i uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli mamy zamiar rozpocząć działalność wspólnie z inną osobą to najpierw należy spisać umowę spółki. Dokonując wpisu do ewidencji działalności […]