podaż indywidualną przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej oraz wpływ poza cenowych czynników determinujących podaży indywidualną (na podstawie graficznej interpretacji ).

podaż indywidualną przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej oraz wpływ poza cenowych czynników determinujących podaży indywidualną (na podstawie graficznej interpretacji ).
Podaż indywidualna -jest to oferta sprzedaży skierowana na rynek przez jedno przedsiębiorstwo. Konkurencja doskonała jest możliwa przy nieujemnym nachyleniu długookresowej krzywej podaży Krzywą podaży w długim okresie otrzymamy dodając do siebie linie podaży wszystkich przedsiębiorstw danej […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu.

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu.
Monopol pełny cechy: -na rynku działa jeden producent (sprzedawca) i wielu kupujących.
- Produkt monopolu jest jedynym w swoim rodzaju (unikatowy), co oznacza, że nie posiada dobrego czy bliskiego substytutu. - Jest wielu nabywców lecz żaden nie znaczy tyle. by samodzielnie swoim zachowaniem oddziaływać na cenę. Czysty monopol jest […]

organizacyjne formy monopolu

organizacyjne formy monopolu.
Ring ( Pool ):jest luźnym porozumieniem zawieranym w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie wspólnej polityki cenowej, określenie rynków zbytu lub tworzenie wspólnych funduszy, np. do prowadzenia gry na giełdzie. Porozumienie to ma najczęściej charakter doraźny. Jest dosyć często zawierane W okresie złej koniunktury, a rozwiązywane, gdy pojawiają się oznaki […]

doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen, przykłady realizacji różnicowania cen w praktyce

doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen, przykłady realizacji różnicowania cen w praktyce
różnicowanie cen występuje gdy monopolista sprzedaje to samo jednorodne dobro po różnych cenach, różnym grupom odbiorców. Aby różnicowanie cen było możliwe powinny być spełnione następujące warunki – oddzielenie poszczególnych części rynku od siebie tak aby dobra były odsprzedawane – zróżnicowanie cenowe elastyczności popytu na dane […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej.

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej.
-Charakteryzuje się występowaniem względnie dużej liczby niezależnych przedsiębiorstw, sprzedających wyroby, które są bliskimi, ale nie doskonałymi substytutami. Ten sam typ produktu (mają podobne parametry techniczne), jednak produkt określanej firmy ma pewne cechy, które odróżniają go od produktów pozostałych firm danego rynku. Dzięki temu wyrób ma swój rynek, co […]

struktura rynkowa charakterystyczna dla oligopolu , na czym polega dylemat więźnia

struktura rynkowa charakterystyczna dla oligopolu , na czym polega dylemat więźnia
1:mała liczba firm (kilka lub kilkanaście) dominujących nad całym rynkiem w produkcji danego dobra. Szczególnym przypadkiem jest duopol - dwóch dominujących producentów. 2:Produkty zróżnicowane lub ujadnolicone. Występują oni na rynku surowcowym (ropa naftowa, siarka, metale, materiały budowlane), dóbr konsumpcyjnych jednorazowego użytku (kawa, herbata, środki czystości) […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej.

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej.
Konkurencja doskonała istnieje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
- Duża liczba małych niezależnych przedsiębiorstw oraz duża liczba nabywców.
- jednorodny (ujednolicony) wybór u wszystkich sprzedawców.
- Cena jest wynikiem żywiołowej gry sił rynkowych. kształtuje się pod wpływem zmian popytu i podaży. na rynku wolno konkurencyjnym pojedyncze firmy, z powodu […]

podaż rynkową na podstawie analizy zmienności podaży indywidualnych.

podaż rynkową na podstawie analizy zmienności podaży indywidualnych.
Podaż rynkowa - nazywamy łączną sumę produktów zaoferowanej wszystkich producentów.jest sumą podaży indywidualnej.
Punkty, w których indywidualne krzywa podaży pracy zmieniają nachylenie, w przypadku każdego pracownika występują przy innym poziomie stawki płac Powoduje to, że przy sumowaniu poziomym ograniczenia podaży pacy u jednych są niwelowane dalszym wzrostem podaży pracy […]

czym są koszty i ich klasyfikacja

czym są koszty i ich klasyfikacja
Koszt jest to ilość środków finansowych użyta do zakupu niezbędnych czynników produkcji. Rozliczanie kosztów służyć ma właściwej ocenie rentowności przedsięwzięć, staranna ocena kosztów pomaga w podjęciu decyzji które mają prowadzić do uzyskania max zysku. Niewłaściwa ocena kosztów prowadzi do błędnych decyzji finansowych i jednocześnie naraża nasze przedsięwzięcie […]

Podaj merytoryczne definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków i podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami.

Podaj merytoryczne definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków i podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami.
Przychód rozumiemy jako wpływy, które uzyskało przedsiębiorstwo z tytule sprzedaży gotowej produkcji zrealizowanej w określonym czasie (utarg).
U = C x Q w warunkach konkurencji doskonałej. Gdzie C - cena, Q -ilość sprzedanej produkcji.
Koszt: są to wydatki odzwierciedlające zużycie rzeczowego i […]