czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji.

czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji.
Rozmiary produkcji danego przedsiębiorstwa zależą od wielu czynników ekonomicznych i technicznych. Czynniki ekonomiczne zależne są od sytuacji finansowej przedsiębiorcy, czyli od kapitałów, jakimi on rozporządza i jakie może wybyć; czynniki czynniki techniczne związane są z typem produkcji, który po części wyznacza najdogodniejsze rozmiary przedsiębiorstwa.
Do prowadzenia działalności […]

przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy i najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem

przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy i najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Przedsiębiorstwo: to względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny podporządkowany ” realizacji określonego celu gospodarczego, przy czym cel ten posiada systemotwórczy charakter i powinien być rozpatrywany w wymiarze rzeczowym (wytworzenie określonego produktu) i finansowym - (uzyskanie dochodu).Cecha szczególna przedsiębiorstwa - jako względnie […]

Zbuduj model i określ warunki równowagi konsumenta w świetle teorii obojętności , wprowadź ścieżkę ekspansji konsumenta

Zbuduj model i określ warunki równowagi konsumenta w świetle teorii obojętności , wprowadź ścieżkę ekspansji konsumenta
Krzywa obojętności wyznacza wszystkie ilościowe zestawy dwóch dóbr, które w świetle danych preferęcji konsumenta reprezentują dla niego stałą użyteczność U . ponieważ konsument woli więcej niż mniej, krzywe obojętności mają nachylenie ujemne. Krzywe obojętności nie mogą się przeciąć, gdyż oznaczało […]

I i II prawo GOSSENA

I i II prawo GOSSENA
1.) - prawo malejącej użyteczności krańcowej. Użyteczność krańcowa kolejnych jednostek konsumowanego dobra lub usługi nie jest jednakowa. Na podstawie badań stwierdzono że z reguły użyteczność kolejnych jednostek zużywanego w określonym czasie dobra lub usługi jest coraz mniejsza. Spadek użyteczności niekoniecznie toast następować już od drugiej jednostki (czasem kilka pierwszych […]

pojęcie użyteczności i funkcji użyteczności oraz użyteczności krańcowej.

pojęcie użyteczności i funkcji użyteczności oraz użyteczności krańcowej.
Użyteczność powstaje w procesie konfrontacji preferencji nabywcy z cechami nabytego produktu. Funkcja użyteczności to wielkość zadowolenia, związek pomiędzy ilością konsumowanego dobra a poziomem satysfakcji jaką uzyskuje nabywca w procesie konsumpcji- Zużywanie dóbr i usług przynosi konsumentowi określony korzyść, przyjemność: zadowolenie czy satysfakcję, które to skutki konsumpcji […]

podstawowe zmienne wyznaczające pole decyzyjne gosp. domowego

podstawowe zmienne wyznaczające pole decyzyjne gosp. domowego
dochody, preferencje ( gusta ), cena, użyteczność. Ilość zakupionych dóbr. W celu zilustrowania optymalnego wyboru trzeba zbudować krzywą obojętności i linię ograniczenia budżetowego. Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką sarną całkowitą użyteczność. Linia ograniczenia budżetowego - opisuje różne koszyki dóbr dostępne dla konsumenta. […]

zasady racjonalnego wyboru i ich znaczenie dla teorii konsumenta.

zasady racjonalnego wyboru i ich znaczenie dla teorii konsumenta.
konsumem jest suwerennym podmiotem gospodarczym podejmującym decyzje w oparciu o własne preferencje oraz istniejące ograniczenie zasobów. Podstawą teorii zachowania się konsumenta są założenia: - wybory konsumenta zgodnie z jego preferencjami. interesem; - konsument dokonuje wyboru między alternatywami konsumpcji w oparciu o dostępne informacje; - istnieje […]

dostosowania rynkowe wywalane ingerencja państwa wywołaną wprowadzeniem subwencji przedmiotowej.

dostosowania rynkowe wywalane ingerencja państwa wywołaną wprowadzeniem subwencji przedmiotowej.
ingerencja rządu na rynku monopolistycznym dotyczy najczęściej monopolistycznych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Ustalenie przez instytucje administracyjne cen maksymalnych na produkty i usługi tego rodzaju monopoli prowadzić może do zwiększenia podaży rynkowej. Jeżeli wyznaczona cena maksymalna jest mniejsza od kasztu całkowitego przeciętnego, wtedy monopol przynosi straty. Wyrównanie strat wymaga […]

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołaną wprowadzeniem opodatkowania naliczonego od jednostki sprzedaży.

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołaną wprowadzeniem opodatkowania naliczonego od jednostki sprzedaży.
Polityka interwencyjna rządu poprzez ustalanie podatków i ceł wpływa na kształtowanie podaży, np. podatek od wartości sprzedaży VAT jest traktowany przez producenta jako dodatkowy kaszt wytwarzania produktu co wpływa na zmniejszenie podaży. Z samego prawa podaży wynika dodatkowa zależność pomiędzy zmiana ceny […]

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołane wprowadzeniem ceny maksymalnej i minimalnej.

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołane wprowadzeniem ceny maksymalnej i minimalnej.
W gospodarce zdarzaja się takie dobra. które wytwarzane są w ograniczonych ilościach w stosunku do popytu i nawet w dłuższym okresie nie ma możliwości znacznego zwiększenia ich podaży. Dobra te spełniają jednak ważną rolę w życiu pewnej kategorii konsumentów, np. mieszkania komunalne dla […]