dostosowania rynkowe charakterystyczne dla „modelu pajęczyny.

dostosowania rynkowe charakterystyczne dla „modelu pajęczyny.
„Model pajęczyny” objaśnia procesy dostosowawcze w warunkach opóźnionej reakcji producentów na zmiany cen. Klasycznym przykładem są tu rynki płodów rolnych, na których ze względu na specyficzny przebieg procesów produkcyjnych - producenci reagują na zmiany cen z rocznym opóźnieniem.Warunkiem wystarczającym i jedynym do podjęcia decyzji o wielkości produkcji w bieżącym okresie […]

dostosowania rynkowe wywołane ingerencja Państwa określone jako podaż w punkcie

dostosowania rynkowe wywołane ingerencja Państwa określone jako podaż w punkcie
podaż może być definiowana jako proces stanowiący charakterystykę wyniku
podaż jako stan: jest to ilość zaoferowanego towaru na rynku przy poziomie ceny rynkowej i innych niezmiennych warunkach
wykresem jest ( punkt )

mikroekonomiczny model opisujący funkcjonowanie rynku walutowego

mikroekonomiczny model opisujący funkcjonowanie rynku walutowego
towarem na tym rynku są waluty obie :
ceną na tym wykresie jest kurs waluty ile kosztuję w PLN na 1 EUR c – ilość złotych które alternatywnie można wydać /
b1- obrót dolarów
podaż i popyt wyrażona jest ilością zapotrzebowania na rynku
Popyt reprezentuje:
- importerzy jeśli kurs dolara rośnie to sytuacja importerów jest […]

mikroekonomiczny model opisujący rynek praw emisyjnych.

mikroekonomiczny model opisujący rynek praw emisyjnych.
Rynek papierów wartościowych: to rynek średnio i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak papiery wartościowe.
W zależności od tego, czy transakcja papierami wartościowymi dokonuje się po raz pierwszy czy też kolejny raz rozróżnia się dwa segmenty rynku papierów wartościowych:
rynek pierwotny i rynek wtórny.
Rynek pierwotny: obejmuje wyłącznie oferowanie i nabywanie nowych […]

mikroekonomiczny model opisujący przetarg.

mikroekonomiczny model opisujący przetarg.
Przetarg: to forma postępowania w sprawie sprzedaży, kupna lub zamówienia na wykonanie robót i usług. Przetarg przeprowadza się dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, można wyróżnić m.in.: -przetarg nieograniczony: w którym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu. Przetarg ograniczony: w którym oferty mogą złożyć jedynie dostawcy […]

mikroekonomiczny model opisujący rynek aukcyjny:

mikroekonomiczny model opisujący rynek aukcyjny:
• Aukcje są to miejsca spotkań handlowych odbywających się najczęściej w regularnych odstępach czasu, mających na celu sprzedaż w formie publicznego przetargu prezentowanych towarów o charakterze zarówno masowym (próbki} jak i jednostkowym. Jest to forma zorganizowanej sprzedaży publicznej, w której nabywcą towaru staje się osoba oferująca najwyższą cenę zakupu. Przedmiotem […]

znaczenie znajomości elastyczności cenowej podaży w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa

znaczenie znajomości elastyczności cenowej podaży w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
Dzięki znajomości elastyczności cenowej podaży przedsiębiorstwa może uzyskać informacje o ile zmieni się podaż na rynku danego dobra przy zmianie ceny na tym rynku.
Es > 1 podaż elastyczna ( zmiana ceny o 1% powoduje zmianę podaży więcej niż o mniej niż 1% )
Es < 1 podaż […]

pojęcie elastyczności cenowej podaży oraz wskaźniki elastycznościo cenowej podaży

pojęcie elastyczności cenowej podaży oraz wskaźniki elastycznościo cenowej podaży , determinanty elastyczności cenowej podaży.
Cenowa elastyczności podaży informuje o sile reakcji podaży na rynku danego dobra na zmianę ceny na tym rynku. Jej miarą jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny.
Es- współczynnik elastyczności cenowej podaży
Delta s - przyrost (lub spadek ) wielkości podaży […]

znaczenie znajomości elastyczności cenowej i dochodowej popytu w procesie decyzyjnym

znaczenie znajomości elastyczności cenowej i dochodowej popytu w procesie decyzyjnym
Informacje o elastyczności popytu przydają się np. przy dokonywaniu analiz rynków i pyry prognozowaniu popytu. Elastyczność cenowa jest wartością użyteczną do obliczenia o ile należy podnieść cenę, aby zlikwidować nadwyżkę popytu (inaczej niedobór podaży) bądź o ile obniżyć cenę aby zlikwidować nadwyżkę podaży. Znajomość elastyczności dochodowych […]

Prawo ENGLA

Prawo ENGLA
W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się również jego struktura. Zmiany te wyrażają się zmniejszeniem procentowego udziału wydatków na żywność oraz inne dobra niższego rzędu i zwiększeniem udziału wydatków na dobra wyższego rzędu. Prawidłowość tę nazywa się prawem ENGLA, a graficzna postać zależności wynikających […]