CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE MPP - międzynarodowy podział pracy

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE MPP:
Wewnętrzne:
▪ warunki naturalne: położenie, klimat, zasoby, gleby, ludność i jej kwalifikacje,
▪ poziom rozwoju gospodarczego, ukształtowanie historyczne, możliwości inwestycyjne, zasoby kapitałowe,
▪ postęp techniczny i innowacyjny,
▪ czynnik systemowy model funkcjonowania gospodarki zasady konkurencji,
▪ czynniki pozaekonomiczne, zdarzenia nieprzewidywalne, wojny, klęski.
Zewnętrzne:
▪ Wzajemne oddziaływanie krajów o różnym poziomie rozwoju, odmiennym potencjale ekonomicznym i demograficznym, różnych systemach społeczno-gospodarczych, odmiennej […]

Współczesny Międzynarodowy Podział Pracy, czyli współczesna gospodarka światowa:

Współczesny Międzynarodowy Podział Pracy, czyli współczesna gospodarka światowa:
• System trwałych powiązań ekonomicznych włączających gospodarkę narodową poszczególnych krajów w procesy produkcji o zasięgu globalnym,
• Zasięg i intensywność tych powiązań ewoluuje wraz z postępem technicznym,
• Zbiorowość wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotów funkcjonujących na poziomie krajowym i międzynarodowym (regionalnym i globalnym),
• Inne propozycje podziału produkcji światowej (kraje rozwinięte ponad 50% produkcji i […]

Tradycyjny Międzynarodowy Podział Pracy

Tradycyjny Międzynarodowy Podział Pracy:
To typ powiązań jaki wytworzył się w okresie upowszechniania produkcji maszynowej i wprowadzenia nowoczesnych środków transportu w XVIII i XIX wieku.
Cechy tradycyjnego MPP:
▪ podział świata na kraje rozwinięte, przemysłowe i kraje rolniczo-surowcowe
▪ system kolonialny
▪ specjalizacje międzygałęziowe
▪ migracje ludności (w krajach przemysłowych ze wsi do miast, z kolonii do mocarstw i z mocarstw […]

Międzynarodowy podział pracy: (MPP)

Międzynarodowy podział pracy: (MPP)
W odniesieniu do historycznego charakteru gospodarki światowej , zjawisko historyczne stanowiące szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
Wzrost produkcji większy od działalności rynków narodowych → trwałe nadwyżki w jednych krajach i możliwość zbytu w innych → wymiana handlowa wykraczająca […]

Cechy gospodarki światowej jako systemu:

Cechy gospodarki światowej jako systemu:
1) ma charakter dynamiczny (ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom)
2) ma charakter historyczny (powstała na pewnym etapie rozwoju,
nie towarzyszy od zarania dziejów)
3) ma charakter niejednorodny
4) ma charakter zróżnicowany, tzn. że te podmioty, które je tworzą są dla tej gospodarki, nie są tak samo ważne dla gospodarki światowej
5) gospodarka światowa dąży do wzrostu

Podmioty współczesnej gospodarki światowej:

Podmioty współczesnej gospodarki światowej:
PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJOWE:
Stają się podmiotami gospodarki światowej, jeśli utrzymują międzynarodowe stosunki ekonomiczne, powiązania:
• Handlowe (import-export)
• Produkcyjne: kooperacja
• Technologiczne; licencja, współpraca
• Finansowe, kredytowe, kapitałowe: joint ventures, wspólne inwestycje
PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE:
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw:
• Umiędzynarodowienie wymiany (import-export)
• Wejście na rynek międzynarodowy poprzez podjęcie lub działalność gospodarczą zagranicą (motywy: rozszerzenie skali produkcji lub zbytu, zdobycie nowych rynków, ominięcie barier handlowych i administracyjnych)
• Przedsiębiorstwo staje się korporacją […]

Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej współczesnej gospodarki ekonomicznej:

Przemiany w strukturze społeczno-ekonomicznej współczesnej gospodarki ekonomicznej:
Gospodarka światowa – to zbiorowość podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się działalnością gospodarczą, które SA powiązane systemem międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Podmioty gospodarki światowej:
• Przedsiębiorstwa krajowe
• Przedsiębiorstwa międzynarodowe
• Gospodarki narodowe
• Ugrupowania integracyjne
• Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Powiązania między podmiotami w gospodarce światowej:
• Powiązania technologiczne,
• Kooperacja (współpraca)
• Powiązania handlowe (import-export)
• Związki finansowe, kredytowe i kapitałowe
• Powiązania instytucjonalne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
I. Regionalna integracja gospodarcza
II. Handel międzynarodowy
• Międzynarodowa wymiana towarów i usług
• Handel zagraniczny
III. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji
• Międzynarodowe przepływy kapitałowe
• Międzynarodowe przepływy siły roboczej
• Międzynarodowe przepływy wiedzy naukowo-technicznej
IV. Międzynarodowe stosunki walutowe
V. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza
VI. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
VII. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
VIII. Problemy globalne