Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie

Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie
W starożytności nastąpiło oddzielenie rzemiosła od rolnictwa, rozwijał się handel zamorski i pojawiła się wymiana towarowo pieniężna. Głoszono pochwałę pracy fizycznej a popularność zyskały twierdzenia, że „żadna praca nie hańbi, hańbi bezczynność. Jednak kiedy w gospodarce nastąpiło przejście od ustroju rodowego do niewolnictwa., wykonywanie ciężkiej pracy […]

Wzrost niezrównoważony - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

Wzrost niezrównoważony
Powstaje wówczas, gdy inwestycje realizowane w gospodarce rozwijają się na poziomie odmiennym, a niżeli określone przez stopę wzrostu zrównoważonego r . Występujące w gospodarce procesy kumulacyjne wraz z działaniem mnożników i akceleratorem. Te procesy kumulacyjne powodują, że ścieżka wzrostu gospodarczego coraz bardziej odchyla się od ścieżki wzrostu zrównoważonego. Mogą wystąpić 2 sytuacje:
1. Stan luki […]

EKONOMIA POKLASYCZNA XIX W. KIERUNEK SUBIEKTWNO - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

EKONOMIA POKLASYCZNA XIX W. KIERUNEK SUBIEKTWNO – MARGINALNY – przedstawiciele tego kierunku skupili uwagę na subiektywnym stosunku uczestników wymiany do sprzedawanych lub kupowanych dóbr dlatego posługiwano się takimi subiektywnymi kategoriami jak użyteczność krańcowa i całkowita.
UŻYTECZNOŚĆ – subiektywne odczucie zadowolenia z posiadania lub konsumpcji danego dobra
UŻYTECZNOŚĆ KRAŃCOWA – zadowolenie płynące z posiadania ostatniej jednostki dobra użyteczność
krańcowa […]

Porównanie szkoły klasycznej z historyczną - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

Porównanie szkoły klasycznej z historyczną
SZKOŁA KLASYCZNA
Metoda badań – preferowali metodę dedukcji czyli rozumowania apriori (od ogółu do szczegółu) w oparciu o przyjęte hipotezy metodologiczne, którymi były człowiek ekonomiczny, wolna konkurencja
Punktem wyjścia rozważań – była jednostka gospodarująca. Jest to wyrazem indywidualizmu metodologicznego
Ekonomia – jest nauką o prawach, które rządzą gospodarką, jest nauką teoretyczną o uniwersalnym charakterze
Prawa […]

NIEMIECKA STARSZA SZKOŁA HISTORYCZNA W EKONOMII - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

NIEMIECKA STARSZA SZKOŁA HISTORYCZNA W EKONOMII – jest to szkoła polemiczna (dyskusyjna) w stosunku do szkoły klasycznej, zarówno w ujęciu metody badań ekonomii jak i roli państwa w gospodarce.
Szkoła ta rozwinęła się w Niemczech w pierwszej połowie XIX w., w kraju zacofanym, w którym dominowały jeszcze stosunki feudalne i dlatego liberalne koncepcje klasyków nie znalazły […]

SZKOŁA KLASYCZNA - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

SZKOŁA KLASYCZNA – rozwinęła się w Anglii (ponieważ wysunęła się na czoło państw rozwiniętych gospodarczo) w XIX w., przedstawiciele A. Smith i D. Ricardo uważani są za twórców nauki ekonomii. Obaj ekonomiści byli rzecznikami interesów kapitalistów i zwolennikami liberalizmu ekonomicznego.
A. Smith żył i tworzył pół wieku przed Ricardem w dobie kapitalizmu manufakturowego.
Ricardo uważany jest za […]

FIZJOKRATYZM - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

FIZJOKRATYZM – rozwinął się we Francji w połowie XVIII w. w kraju, w którym dominowały jeszcze stosunki feudalne. Bankructwo pierwszego banku emisyjnego spowodowało, że właściciele kapitałów zaczęli lokować swoje pieniądze we własności ziemskiej. Na wsiach zaczęły powstawać nowe, kapitalistyczne gospodarstwa rolne.
Twórcą fizjokratyzmu jest F. Quesnay, który swój system wyłożył w pracy pt. „Tablica ekonomiczna”, opublikowana […]

MERKANTYLIZM - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

MERKANTYLIZM – kierunek myśli ekonomicznej i polityki ekonomicznej, który rozwijał się w Europie Zachodniej od XVI – XVIII w. Nie tworzył jeszcze teorii ekonomii, miał głównie utylitarny, praktyczny charakter. Zasługą merkantylistów dla rozwoju myśli ekonomicznej było to, że pozbawili rozważania ekonomiczne otoczki religijnej.
Merkantylizm rozwinął się w okresie powstawania kapitalizmu i był ideologią pierwotnej akumulacji kapitału […]

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

Historia myśli ekonomicznej wyjaśnia powstanie i rozwój teorii dotyczącej życia gospodarczego na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Historia myśli ekonomicznej krytycznie ocenia stosowane metody badań, wykrywa rok poszczególnych teorii dla rozwoju nauki ekonomii.
Historia myśli ekonomicznej, to historia ekonomii, która stała się nauką. Powstała w XVIII w., ale w oparciu o dorobek myśli ekonomicznej.
W Starożytności i w […]