nieruchomości inne

Wyróżniamy także takie nieruchomości o charakterze specjalnym, jak szkoły, szpitale, ośrodki specjalne, biblioteki, galerie, muzea, kina itp. Muszą to być obiekty, które spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym hotele, motele, pensjonaty itp. są wykorzystywane do prowadzenia specyficznej działalności, jaką jest organizowanie wypoczynku swoim klientom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zarządzając nimi należy dbać o komfort klientów, o umiejętne trafianie w gusta turystów. Istotne znaczenie ma jakość utrzymania pomieszczeń, które powinny poza funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi, powinny także spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Zarządzając takimi […]

zasoby wodne

Nieruchomością o przeznaczeniu specjalnym są także zasoby wodne. Zasoby wodne rozumiane są w dwojaki sposób. Jako masa retencjonowanej lub przepływającej w jednostce czasu wody albo jako grunty wraz z pokrywającymi je wodami tworzące określone twory hydrologiczne: morza, jeziora, rzeki, stawy itd. Gospodarka wodna stanowi świadome oddziaływanie człowieka na zasoby wodne w celu ilościowego i jakościowego […]

Grunty leśne

Grunty leśne to specyficzny rodzaj nieruchomości, który spełnia wiele różnorodnych funkcji. Są to funkcje gospodarcze (surowiec drzewny i produkty ubocznego użytkowania lasu), jak i pozaprodukcyjne, czyli socjalne. Wśród funkcji socjalnych wyróżnia się najczęściej funkcje ochronne i rekreacyjne.
Chociaż lasy pełnią wszystkie wyżej wymienione funkcje, to o charakterze lasu przesądza funkcja dominująca. I tak w lasach gospodarczych […]

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów, takie jak drogi, mosty, autostrady zarządzane są przez Zarządy Dróg Wojewódzkich. Do najważniejszych zadań zarządzania takimi nieruchomościami należy przede wszystkim:
 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy,
 utrzymanie oraz ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
 utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń […]

Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomości przemysłowe to obiekty wykorzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zorganizowane w parki przemysłowe, co jest elementem zarządzania takimi obiektami. Głównym celem zarządzania nieruchomościami przemysłowymi jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania obiektów przemysłowych oraz zapewnienie sprawności technologicznej przy minimalizacji kosztów utrzymania. Przy zarządzaniu takimi nieruchomościami bardzo ważna jest znajomość branży […]

REMONTY I ICH RODZAJE

REMONTY I ICH RODZAJE – wyróżniamy remonty i kapitalne
Bieżące – to działania które mają zapobiegać trwałemu uszkodzeniu danego obiektu czyli zapobiegać przed remontem kapitalnym w grupie remontów bieżących wyróżniamy:
-remonty planowo-zapobiegawcze – to działania podejmowane w ściśle określonym czasie oraz w sytuacji kiedy nie widzimy jeszcze zewnętrznych objawów zużycia nieruchomości, nie są kapitałochłonne
-prace interwencyjne – są […]

Cykl życia nieruchomości

Cykl życia nieruchomości – 3 fazy – przedeksploatacyjna, eksploatacji, poeksploatacyjna.
Przedeksploatacyjna – obejmuje fazy(projektowania, etap budowy i montażu instalacji, okres prób przedeksploatacyjnych, oddanie do eksploatacji rozliczania faktury); każdy z tych etapów możemy odnieść do zasobów mieszk.; okres prób i sprawdzanie wszystkich instalacji i oddanie do eksploatacji – Adaptacja
Eksploatacyjna – wyróżniamy (eksploatacja w fazie pełnej sprawności technicznej, […]

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
1.Różnorodność przepisów w odniesieniu do różnych form własności zasobu, wyróżniamy: zasoby spółdzielcze, komunalne, TBS, developerskie, wspólnot mieszkaniowych, indywidualne
2.Rózne rodzaje czynszów obowiązujące w wydzielanych zasobach mieszkaniowych
Rodzaje czynszów: Jeżeli zasady ustalenia czynszów oparte są o rachunek ekonomiczny tzn wpływy z czynszów pokrywają koszty gospodarki zasobów mieszk. wtedy mówimy o czynszu ekonomicznym. Pojęciem przeciwstawnym jest […]

Powoływanie TBS

Powoływanie TBS
Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:
1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
2) spółek akcyjnych
3) spółdzielni osób prawnych.
Stosuje się tu przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dn. 16.09.1982 r – Prawo spółdzielcze.
Przedmiotem działania towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstają w dwojaki sposób:
- z udziałem Rady Gminy
- […]