Obowiązki najemcy TBS

Obowiązki najemcy TBS
• Najemca jest obowiązany składać towarzystwu, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim .
• Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania TBS-u o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
• Na żądanie towarzystwa musi przedłożyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów […]

Kaucja w TBS

Kaucja w TBS
Umowa o mieszkanie może, ale nie musi, ustalać kaucję zabezpieczającą (np. na wypadek mogących wystąpić zaległości). Wysokość kaucji nie może przekroczyć 10% wartości odtworzeniowej mieszkania, może być niższa lub TBS może z niej zrezygnować.
Najemca do dwóch miesięcy przed planowanym terminem oddania budynku zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 12-krotnego czynszu.
Kaucja podlega waloryzacji oraz […]

Czynsze w TBS

Czynsze w TBS
Najemcy mieszkań płacą czynsze regulowane za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. Przy ustalaniu czynszu brane jest pod uwagę, aby czynsz pokrywał koszty eksploatacji, remontów i spłatę kredytu. Obowiązuje jednak ustawowe ograniczenie określające maksymalną wysokość czynszu na 4% wartości odtworzeniowej (szacunkowej) lokalu - […]

Jaką gotówką należy dysponować przy zakupie mieszkania w TBS

Jaką gotówką należy dysponować przy zakupie mieszkania w TBS
TBS-y budują domy w oparciu o nisko oprocentowane kredyty uzyskiwane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego pokrywającego 70% kosztów. Pozostałe 30% pochodzi albo od gmin, albo od tzw. partycypantów - to jest osób współfinansujących budowę.
Kredyty uzyskane z KFM
Kredyt może być przeznaczony na:
• sfinansowanie wkładu partycypacyjnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego,
• […]

Jak zostać najemcą TBS

Jak zostać najemcą TBS
O lokal może się starać wyłącznie osoba fizyczna nie posiadająca innego lokalu. Dotyczy to również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność zmiany zamieszkania związana ze zmianą miejsca pracy. Istnieje ustawowy limit wysokości osiąganych dochodów - […]

Cele TBS

Cele TBS
Podstawowym celem TBS jest budowa mieszkań czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla osób, których nie stać na zakup mieszkania własnościowego.
Ustawodawca dopuszcza możliwość nabywania budynków mieszkalnych, remonty i adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Towarzystwo może także wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w jego budynkach, […]

Specyfika zarządzania zasobami TBS-owymi

Specyfika zarządzania zasobami TBS-owymi
Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały powołane do życia na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku (Dz. U. Nr 133) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000r w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań […]

RADA NADZORCZA spółdzielni

RADA NADZORCZA
Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Kadencję rady określa statut. Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał.
Do […]

ORGANY SPÓŁDZIELNI

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Organami spółdzielni są:
1) walne zgromadzenie;
2) rada nadzorcza,
3) zarząd;
4) w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli – zebrania grup członkowskich.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego […]

CZŁONKOWIE spółdzielni - PRAWA I OBOWIĄZKI

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
Liczba członków spółdzielni nie może być mniejsza niż 10 osób fizycznych, względnie 3 osoby prawne, jednak jej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach socjalnych liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji w formie […]