Zalecanie prac na zewnątrz (outsourcing).

Zalecanie prac na zewnątrz (outsourcing).
Angażowanie zasobów z zew., określane jako outsourcing, j. jednym ze sposobów restrukturyzacji organizacyjnej przedsięb., zmierzającym przede wszystkim do redukcji kosztów funkcjonowania poprzez przekazywanie na zew., innym przedsięb. współpracującym, realizacji niektórych funkcji, dotyczących różnych dziedzin działalności przedsięb. Prowadzi to do zawężania zakresu zadań realizowanych w przedsięb. dzięki powierzaniu ich wykonywania odpowiednio dobranym […]

Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami

Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami
Implementacja - wdrożenie, wprowadzenie w życie. Praktyczna realizacja zadania przy zastosowaniu konkretnych narzędzi i rozwiązań technicznych.
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak […]

Korzyści z outsourcingu

Korzyści z outsourcingu
Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte […]

Outsourcing - strata czy zysk

Outsourcing - strata czy zysk
Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane
z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad outsourcowanymi funkcjami oraz wzrostem kosztów. Wynikają one z postrzegania outsourcingu według modelu “win/lose”,(w którym rolę przegranego przypisuje się klientowi, a zwycięzcy - firmie wykonawczej).
Podejście do outsourcingu zmieniło się jednak diametralnie. W obecnie stosowanym modelu outsourcingu klient […]

Dobry kontrakt outsourcingowy - podstawą sukcesu projektu

Dobry kontrakt outsourcingowy - podstawą sukcesu projektu
Można wyróżnić kilka czynników, które mają wpływ na efektywność realizacji kontraktu outsourcingowego:
1. Wybór Partnera outsourcingowego
Dokonując wyboru partnera outsourcingowego firmy powinny zwracać uwagę na wysokie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, skalę działania, wypracowaną przez partnera outsourcingowego metodologię świadczenia usług, jak również możliwość finansowania projektów przez outsourcera.
2. Określenie założeń kontraktu
Podstawą […]

Partnerzy outsourcingowi

Partnerzy outsourcingowi
Zgodnie z definicją istota outsourcingu polega na przekazywaniu realizacji funkcji niezależnemu podmiotowi gospodarczemu. Określenie „niezależny” dotyczy niezależności prawno – organizacyjnej, natomiast nie musi dotyczyć niezależności ekonomicznej.
Biorąc pod uwagę powiązania przedsiębiorstwa macierzystego z partnerem outsourcingowym, wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje partnerów outsourcingowych:
• partnerów niepowiązanych kapitałowo z przedsiębiorstwem macierzystym, tzn. całkowicie od niego niezależnych
• partnerów powiązanych kapitałowo lub w […]

Rodzaje outsourcingu

Rodzaje outsourcingu
W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami przedsięwzięć outsourcingowych, które mogą różnic się między sobą z punktu widzenia następujących kryteriów:
- celu wydzielenia
- rodzaju wydzielanych funkcji
- zakresu wydzielenia
- trwałości wydzielania
- formy podporządkowania wydzielonej działalności.
Biorąc pod uwagę cel wydzielenia można mówić o outsourcingu: naprawczym, dostosowawczym i rozwojowym.
Przedmiotem outsourcingu mogą być różne funkcje przedsiębiorstwa macierzystego, […]

Outsourcing kontra insourcing

Outsourcing kontra insourcing
Insourcing jest przedsięwzięciem przeciwnym do outsourcingu. Polega on na włączeniu do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego funkcji realizowanych dotychczas przez inne podmioty gospodarcze.

Usługi związane z tradycyjnymi funkcjami firmy, które coraz częściej zleca się innym, wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom to głównie:

Usługi związane z tradycyjnymi funkcjami firmy, które coraz częściej zleca się innym, wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom to głównie:
* księgowość
* rachunkowość
* ochrona osób i mienia
* reklama i public relations
* transport i dystrybucja
* sprzątanie
* obsługa prawna
* zarządzanie nieruchomościami
* rekrutacja.
Outsourcing związany z nowymi technologiami dotyczy zwłaszcza:
* obsługi firmy w internecie, czyli m.in.:
* utrzymanie strony internetowej, kont poczty elektronicznej
* wykonywanie grafiki […]

Ogólne warunki outsourcingu

Ogólne warunki outsourcingu
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa macierzystego:
• akceptacja wydzielenia przez właściciela i kierownictwo przedsiębiorstwa macierzystego
• poprawa skuteczności działania przedsiębiorstwa macierzystego w aspektach: strategicznym, rynkowym, ekonomicznym, organizacyjnym i motywacyjnym
• możliwość zapewnienia skutecznej kontroli działalności po jej wydzieleniu
Z punktu widzenia wydzielanej działalności:
• autonomiczny obszar działalności wyodrębniony rynkowo, przedmiotowo i/lub terytorialnie
• możliwość obiektywnego określenia wymiernych ekonomicznie wyników działalności jako podstawy jej oceny
• poprawa skuteczności […]