Geneza państwa

Geneza państwa
4 teorie genezy państwa
1) Koncepcja teistyczna Tomasz z Akwinu (1225-1274), Paweł z Tarsu, Aureliusz Augustyn:
- powstanie państwa wiąże się z działaniem mocy nadprzyrodzonej,
- w starożytności głoszono, że państwo zostało zorganizowane przez tego lub innego boga,
- w późniejszej wersji tej koncepcji od Boga wywodzi się sama zasada władzy natomiast istniejące konkretne państwa traktuje się jako […]

Konflikty narodowościowe

Konflikty narodowościowe
LUDOBÓJSTWA XX w.
mord dokonany na Ormianach przez Turków w latach 1915 – 1918, 1,5 mln ofiar śmiertelnych, 300 uciekinierów
holokaust – 4,5 – 5 mln ofiar narodowości żydowskiej
czerwoni kmerowie – koniec lat 70-tych w Indochinach
CZYSTKI ETNICZNE
wywózki stalinowskie – Tatarzy Krymscy oskarżeni o kolaboracje z Niemcami
akcja Wisła 1947r. – przesiedlenie 100 tys. Ukraińców z Podkarpacia i […]

Politologia i rodzaje definicji polityki

Politologia i rodzaje definicji polityki
Politologia (greckie polítés – obywatel + lógos = nauka, słowa), teoretyczna nauka o polityce, zajmująca się analizą zjawisk i procesów politycznych. Początków politologii można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, np. w rozważaniach Arystotelesa (Polityka) i Platona (Polityk i Państwo). Zajmowali się oni głównie teorią ustroju politycznego. W okresie oświecenia przedmiotem […]

Suwerenność i rodzaje suwerenności

Suwerenność i rodzaje suwerenności
Państwo jest organizacją suwerenną . Suwerenność państwa jest pojęciem, o które można się spierać i istnieją różne poglądy, których nie da się czasami pogodzić. Suwerenność możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną.
Suwerenność zewnętrzna - niezależność władzy państwa od czynników zewnętrznych, (organizacji państwowych, organizacji międzynarodowych, innych państw). Czyli może podejmować decyzje bez nacisku, samodzielnie.
Suwerenność […]

Klasyfikacja i funkcje państwa

Klasyfikacja i funkcje państwa
Funkcja nazywamy całokształt działalności państwa w określonej strefie życia społecznego
Funkcje: *wew.: polega na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w kraju. Służą temu działania podejmowane m.in. przez organy administracji, policję, prokuraturę, sądownictwo, służby więzienne. *zew.: to całokształt działalności prowadzonej w zakresie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi zmierzające do ochrony interesów, których rzecznikiem […]

Globalizacja i ścieżki globalizacji

Globalizacja i ścieżki globalizacji
W dużym uproszczeniu globalizacja to pogłębianie się kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań pomiędzy państwami, ich społeczeństwami i gospodarką. Pogłębianie następujące w szybkim tempie, które nie doczekało się jeszcze formalnej kontroli na poziomie ponadnarodowym. Globalizacja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra ma pozytywne i negatywne skutki. Pozytywne skutki to między […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) Królowa Małgorzata […]

Systemy polityczne

Systemy polityczne
System polityczny odnosi się do całego zakresu działań politycznych społeczeństwa i zastąpił panujące wcześniej określenie system rządów. Wyróżniamy 4 podsystemy: *instytucjonalny: obejmuje aparat państwowy, partie polityczne i zinstytucjonalizowane grupy interesu. Określa treść, podstawowe kierunki działalności, charakter obowiązujących norm w całej strukturze systemu. *funkcjonalny: składa się z ogółu ról wypełnianych przez poszczególne elementy oraz system […]

Globalizacja

Globalizacja
W dużym uproszczeniu globalizacja to pogłębianie się kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań pomiędzy państwami, ich społeczeństwami i gospodarką. Pogłębianie następujące w szybkim tempie, które nie doczekało się jeszcze formalnej kontroli na poziomie ponadnarodowym. Globalizacja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra ma pozytywne i negatywne skutki. Pozytywne skutki to między innymi wymiana informacji, […]

Nacjonalizacja

Nacjonalizacja
przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi - przeciwieństwo prywatyzacji. W gospodarce planowej, w okresie jej powstawania, nacjonalizacja jest podstawowym instrumentem tworzenia społecznej (państwowej) formy własności, stanowiącej podstawę istnienia tej gospodarki. Przyjmuje postać aktu prawnego, z mocy którego dokonuje się wywłaszczenia bez odszkodowania (rzadziej za odszkodowaniem - z reguły symbolicznym) określonych przedsiębiorstw lub całych […]