OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1)
- Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna
NAUKA PG
Inna nazwa: polityka ekonomiczna.
Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za:
- ekonomię stosowaną (nie „czystą”)
- za naukę normatywną (nie – pozytywną)
- uprawiana jest i w ramach makroekonomii, i mikroekonomii
Df: PG jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem form, […]

FUNKCJE PG W RÓŻNYCH SYSTEMACH EKONOMICZNYCH

FUNKCJE PG W RÓŻNYCH SYSTEMACH EKONOMICZNYCH
W gospodarce wyróżniamy:
1/ tzw. procesy realne, obejmujące produkcję, transport, magazynowanie, obrót towarami
2/ procesy regulacyjne: zbieranie i przetwarzanie inf., przygotowanie i podejmowanie decyzji, kontrola ich wykonania itp.
- W przeds. przem., handlowych, w gosp. rolnych i w gosp. domowych występują czynności zaliczane i do (1), i do (2).
- W bankach, z-dach ubezp., […]

GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDM. ODDZIAŁYWAŃ PG(1)

GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDM. ODDZIAŁYWAŃ PG(1)
Pojęcie gospodarki narodowej (GN)
- Synonimy GN: „gospodarstwo narodowe”, „gospodarka krajowa”.
- GN obejmuje wszystkie gospodarstwa indyw. i zespołowe w sferze prod., usług, podziału, obrotu i konsumpcji na tery-torium państwa.
- Df.: GN „jest regionem gospodarczym oddzielonym od innych regionów granicą państwową, na której suwerenny rząd może, jeśli uzna to za potrzebne, kontrolować […]

BOGACTWO NARODOWE

BOGACTWO NARODOWE
obejmuje: 1. zasoby naturalne (N); 2. zasoby majątkowe (M)
1. Zasoby naturalne (N) – są częścią środowiska nat.; są przedmiotem PG i w aspekcie racjonalności ich wykorz., i w aspekcie konserwacji, ochrony rekultywacji oraz utrzymania równowagi ekologicznej.
Zasoby naturalne Polski:
A. Bogactwa mineralne – PL posiada dość znaczne zasoby tych bogactw;
→ Węgiel kamienny: Zagłębie Górnośl. (70 mld […]

STRUKTURA GOSPODARKI (a)

STRUKTURA GOSPODARKI (a)
Strukturę GN rozpatruje się w różnych układach (układ – to zbiór elementów uporządkowanych wg pewnych zasad). Z punktu widzenia PG ważne są 4 układy strukturalne.
1. Układ rodzajowy – GN ujmuje się wg rodzajów działaln. i wyróżnia: branże, gałęzi, działy, sektory (=układ działowo-gałęziowy). Wyróżnia się tu czasem 3 sektory gałęziowe:
- Sektor I: produkcja pierwotna = […]

STRUKTURA GOSPODARKI (b)

STRUKTURA GOSPODARKI (b)
4. Układ instytucjonalny – grupuje podmioty wg celów i pełnionych funkcji:
a/ sektor przedsiębiorstw – jedn. gosp. wytwarzające produkty i usługi przeznaczone do sprzedaży na rynku;
b/ sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych;
c/ sektor instytucji rządowych i samorządowych – obejmuje podmioty działające w formie zakładów i jedn. budżetowych (np. wyższe szkoły publ.);
d/ sektor gospodarstw domowych;
e/ sektor […]

PKB JAKO WSKAŹNIK DOBROBYTU

PKB JAKO WSKAŹNIK DOBROBYTU
- Wskaźnik wzrostu PKB i PKB per capita – to wielkości średnie; nie pokazują ani dobrobytu, ani rozwarstwienia mająt-kowego.
- PKB w PL rośnie, a jednocześnie rośnie liczba osób poniżej minimum egzystencji. Wg danych GUS: 1996 r. – 4,3% gosp. domowych; 2004 – 12%
- W PL ubóstwem zagrożeni są głównie ludzie młodzi i […]

LESEFERYZM I LIBERALIZM (a)

LESEFERYZM I LIBERALIZM (a)
A. Teoria
- Liberalizm rozwinął się w XVIII w. w Europie – w kontekście idei Oświecenia: wolności jednostek i koncepcji praw natury;
- akcentował swobodę działaln. gosp. i wolność ekonom.; nawiązywał do fizjokratyzmu (por. koncepcje laissez fa-ire);
- Przedstawiciele: szkoła klasyczna w ekonomii: A. Smith, D. Ricardo;
- Sprzeciw wobec interwencjonizmu państwa w gospodarkę
- Podkreślano znaczenie międzynar. podziału pracy (teoria […]

LESEFERYZM I LIBERALIZM

LESEFERYZM I LIBERALIZM
4/ Polska w XIX w. – pod zaborami. Ograniczoną suwerenność ma Królestwo Kongresowe (1815-1831). Politykę gosp. prowadzi minister skarbu F. Drucki-Lubecki. Uważał, że Polsce potrzeba:
- szkół, tj. oświaty i rozumu,
- przemysłu i handlu, tj. zamożności i bogactwa
- fabryk broni – dzięki którym nawet z Rosją utrzyma niepodległość.
Prowadził politykę uprzemysłowienia, wspierania eksportu, rozwoju nowoczesnego systemu bankowości […]

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA
- Dominuje w latach 50. i 60. XX w. w większości krajów zach.
- J. M. Keynes (jeszcze w latach 30.) wskazywał na potrzebę angażowania się rządu w sprawy gosp. Ingerencja ta ma obejmować: ustalanie wysokości stóp %, kursów walutowych, wykorzystania polityki budżetowej (zwł. wydatków pań-stwa) do pobudzania popytu i przeciwdziałania recesji.
- Zalecenia […]