KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA
- Jednocześnie następuje różnicowanie się w grupie krajów opóźnionych w rozwoju: awansują te, które dysponują zaso-bami cennych surowców, zwł. ropy naftowej (np. państwa OPEC), inne zdobywają pozycję przez umiejętne wykorz. siły rob. i pracowitości mieszkańców (Tajwan, Korea Pdn.), jeszcze inne – nie są w stanie sprostać z wyzwaniem demogra-ficznym i wyżywieniowym.
- Czyli […]

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA

KEYNESIZM. TEORIA I PRAKTYKA
- Keynesowskie metody pobudzania koniunktury zawodzą: zwiększanie strumieni kredytu i pieniądza przyspiesza tempo inflacji, nie przynosząc ożywienia gosp.
- W Europie powołuje się w 1978 r. Europejski System Monetarny; wiele państw traktuje walkę z inflacją za ważniejszą od walki z bezrobociem.
- Pojawiają się głosy za ograniczeniem ingerencji państwa w gospodarkę. W PG rysuje […]

NEOLIBERALIZM

NEOLIBERALIZM
- W USA w latach 60. i 70. ataki na keynesistów ogniskowały się w Uniw. w Chicago. Krytycy reprezentowali nurt neoli-beralny (współcz. leseferyzm): F. Knight, H. Simon, M. Friedman (1976 – nagroda Nobla), F. von Hayek. Ich hasła: obrona wolnego rynku, krytyka ingerencji państwa w gosp., niechętny stosunek do zw. zaw. (bo przez naciski na […]

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
- Podst. problemem większości krajów jest tworzenie warunków zapewniających trwały rozwój gosp. Polityka rozwoju (PR) wywodzi się z polityki antycyklicznej.
- Wzrost gosp. – to proces tworzenia i powiększania rozmiarów produktu społ.
- Rozwój gosp. = pojęcie szersze; obejmuje zmiany strukturalne w gosp., zmiany instytucji i stosunków gosp. Wraz z podnoszeniem poziomu rozwoju cele materialne […]

POLITYKA STRUKTURALNA

POLITYKA STRUKTURALNA
- Struktura gosp. to układ elementów gosp. i występujące między nimi relacje. Można mówić o strukturze: prod., zatr., majątku trwałego, regionu itp. B. ważne są zmiany strukturalne przebiegające w różnych układach:
1/układzie przedmiotowym, opisującym działowo-gałęziową strukturę gosp.
2/ struktura terytorialna – określa rozmieszczenie elementów gosp. nar.
3/ struktura instytucjonalna gospodarki
4/ układ struktury określający podział pracy i specjalizację […]

POLITYKA KONKURENCJI

POLITYKA KONKURENCJI
Konkurencja w Polsce – zagadnienia wybrane
Po dekadzie transformacji (prywatyzacji i deregulacji) gospodarka w PL jest mało konkurencyjna, z wieloma obszarami konkur. monopolist. i oligopolistycznej oraz daleko idącą ingerencją państwa.
- Spółki skarbu państwa latami przynoszą straty.
- Prywatyzacja dużych monopoli państwowych oznacza zamianę na monopol prywatny (por. TP SA); bez podziału na mniejsze spółki, wzmocnienia krajowych konkurentów lub […]

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ - Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna
NAUKA PG
Inna nazwa: polityka ekonomiczna.
Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za:
- ekonomię stosowaną (nie „czystą”)
- za naukę normatywną (nie – pozytywną)
- uprawiana jest i w ramach makroekonomii, i mikroekonomii
Df: PG jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem form, […]

FUNKCJE PG W RÓŻNYCH SYSTEMACH EKONOMICZNYCH

FUNKCJE PG W RÓŻNYCH SYSTEMACH EKONOMICZNYCH
W gospodarce wyróżniamy:
1/ tzw. procesy realne, obejmujące produkcję, transport, magazynowanie, obrót towarami
2/ procesy regulacyjne: zbieranie i przetwarzanie inf., przygotowanie i podejmowanie decyzji, kontrola ich wykonania itp.
- W przeds. przem., handlowych, w gosp. rolnych i w gosp. domowych występują czynności zaliczane i do (1), i do (2).
- W bankach, z-dach ubezp., […]

GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDM. ODDZIAŁYWAŃ PG

GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDM. ODDZIAŁYWAŃ PG
Pojęcie gospodarki narodowej (GN)
- Synonimy GN: „gospodarstwo narodowe”, „gospodarka krajowa”.
- GN obejmuje wszystkie gospodarstwa indyw. i zespołowe w sferze prod., usług, podziału, obrotu i konsumpcji na tery-torium państwa.
- Df.: GN „jest regionem gospodarczym oddzielonym od innych regionów granicą państwową, na której suwerenny rząd może, jeśli uzna to za potrzebne, kontrolować […]

BOGACTWO NARODOWE

BOGACTWO NARODOWE
obejmuje: 1. zasoby naturalne (N); 2. zasoby majątkowe (M)
1. Zasoby naturalne (N) – są częścią środowiska nat.; są przedmiotem PG i w aspekcie racjonalności ich wykorz., i w aspekcie konserwacji, ochrony rekultywacji oraz utrzymania równowagi ekologicznej.
Ogólnie: stan zasobów nat. PL budzi troskę. Przed 1989 r. eksploatacja była nieracjonalna, postępowała degradacja śro-dowiska (zanieczyszczenie wód ściekami, […]