Polityka społeczna XIX i początku XX w.

Polityka społeczna XIX i początku XX w.
Państwo dobrobytu rozwinięte w Wielkiej Brytanii po 1945 bazuje na tradycjach społeczno- politycznych okresów wcześniejszych. Idea państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii wywodzi się już z średniowiecznej chrześcijańskiej dobroczynność i pomocy biednym. W Anglii od XVIII, aż do końca XIX stulecia towarzystwa dobroczynne, a także świeckie towarzystwa filantropijne odgrywały […]

Okres II wojny międzynarodowej oraz „klasyczne” brytyjskie państwo dobrobytu

Okres II wojny międzynarodowej oraz „klasyczne” brytyjskie państwo dobrobytu
Na rozwój nowego systemu socjalnego duży wpływ miała sytuacja po II wojnie światowej oraz doświadczenia wyniesione z niej. Państwo częściej zaczęło ingerować w politykę społeczną. W powojennym kraju rozwinęło się poczucie wspólnoty obywatelskiej. Zmieniono kierunek polityki społecznej . W rządzie znalazła się partia opowiadająca się za państwem […]

Polityka społeczna w obliczy kryzysu lat 70tych

Polityka społeczna w obliczy kryzysu lat 70tych
Podczas kryzysu lat 70 panowało przekonanie, że problemy polityki społecznej da się rozwiązać. Jednak sytuacja gospodarcza kraju ukazała długotrwałe nieprawidłowości w państwie społecznym, postrzeganym jako drogie, ekonomiczne obciążenie. Kryzys objawiał się poprzez wzmocnienie zależności jednostki od państwa, złą koordynację państwa opiekuńczego, co wpłynęło na efektywną prace. Obywatele […]

Aktualne programy społeczne państwa

Aktualne programy społeczne państwa
 Programy zorientowane na składki
Zostały wprowadzone po wojnie, pracownicy i pracodawcy płacą do funduszy zabezpieczeń społecznych składkę zależną od dochodów, która jest także subwencjonowana przez państwo, z tego funduszu finansowane są najważniejsze funkcjonujące na podstawie składek świadczenia. System jest ustawiony regresywnie, osoby o wysokich i najniższych dochodach nie płacą składek. Świadczenia wypłacane […]

„Trzecia droga” w Wielkiej Brytanii

„Trzecia droga” w Wielkiej Brytanii
Ostatnie zmiany w państwie dobrobytu miały miejsce w 1997 r. Zostały one nazwane „trzecią drogą”. Chciano wypracować nową alternatywę dla poprzednich dróg która miała załagodzić nierówności społeczne. W tej polityce podkreślano możliwości jednostek i jej umiejętność unikania ubóstwa. Pragnięto rozwinąć państwo dobrobytu nowego typu. Priorytetem była prca zarobkowa i rynek pracy. […]

Tło historyczne państwa opiekuńczego

Tło historyczne państwa opiekuńczego
System ubezpieczeń społecznych wykształtował się w Niemczech podczas rewolucji przemysłowo – mieszczańskiej. Wtedy to nastąpiło rozbicie porządku stanowego, zerwanie tradycyjnej społecznej sieci zabezpieczeń na bazie rodzinnej i religijnej oraz pojawienie się klasy robotników najemnych. Państwo pod rządami Bismarca uznało zapewnienie dobrobytu za obowiązek państwa, zaakceptowano to, że ludzie nie powinni być […]

Polityka społeczna w RFN i NRD

Polityka społeczna w RFN i NRD
W RFN między 1949r., a 1955r. stworzono instytucjonalne podstawy państwa socjalnego. W latach 1966r. – 1969r. podejmowano się wysiłków naprawczych. Po tych latach nastąpił okres ekspansji i rozszerzania świadczeń społecznych. Państwo niemieckie nie uniknęło światowej recesji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ograniczono środki polityki społecznej, co w coraz […]

Zasady państwa socjalnego w Niemczech

Zasady państwa socjalnego w Niemczech
Zasady kształtowania
• solidarność – bazowanie na wyrównaniu i redystrybucji
• subsydiarność – głoszenie prymatu form samopomocy rodzinnej i społecznej
samo organizacji
• indywidualności – badana sytuacja jednostki, jej indywidualny wkład znajduje
się na pierwszym miejscu
Zasady postępowania
• przyczynowa – pytanie o przyczynę szkody, a potem decyzja o przyznaniu i
wysokości świadczenia (renta, zasiłek chorobowy)
• względnie celowa – pytanie o to czy […]

System zabezpieczenia socjalnego

System zabezpieczenia socjalnego
Strefy:
• profilaktyki – ubezpieczenia społeczne w związku z emeryturą, chorobą, wypadkami, bezrobociem (podstawa niemieckiego państwa socjalnego 2/3 budżetu)
• odszkodowania – świadczenia dla ofiar szkód wojskowych, wojennych, cywilnych
• promowania – promocja kształcenia i pracy
• pomocy - pomoc społeczna, pomoc dla dzieci i młodzieży

Rodzaje ubezpieczeń

Rodzaje ubezpieczeń
Ustawowe zabezpieczenia emerytalne
Wprowadzono je w roku 1889r. , jego istotne elementy zachowały się do dzisiaj w ustanowionym ubezpieczeniu emerytalnym robotników i urzędników (GRV). Aż do końca II wojny światowej nie dokonano ważniejszych zmian. Płacono emerytury według zasady ekwiwalentności, a nie według stawki minimalnej. Do istotnych cięć doszło w GRV po wprowadzeniu reformy (1992). […]