Cele teraźniejszej polityki społecznej

Cele teraźniejszej polityki społecznej
W ostatnich latach doszło do zerwania z zasadami państwa opiekuńczego. Coraz częściej mówi się o indywidualności, a nie solidarności. Na pierwszym miejscu stawiana jest gospodarka, potem dopiero państwo opiekuńcze. Podczas obecnych przemian w kraju zaczęto zastanawiać się nie tylko nad problemem finansowania opieki i powstaniem nowego systemu, lecz nad zasadami, ideami, […]

Problemy polityczne i gospodarcze Szwecji

Problemy polityczne i gospodarcze Szwecji
Szwecja jest przykładem państwa w pełni wykorzystującego model redystrybucyjny w swojej polityce społecznej.To państwo od zawsze cechowało odrębność problemów politycznych, społecznych, gospodarczych od reszty Europy. Ten skandynawski kraj był przez dłuższy czas izolowany od starego kontynentu. Na taką sytuacje miały wpływ uwarunkowania historyczne Szwecji wynikające z jej geograficznego położenia […]

Narodzenie się państwa dobrobytu

Narodzenie się państwa dobrobytu
Idee welfare state pomógł kształtować kierunek ekonomii znany pod nazwą „szkoła sztokholmska”. Ekonomiści głoszący poglądy szkoły sztokholmskiej wskazywali na możliwość oddziaływania państwa na gospodarkę. Te hasła po raz pierwszy wykorzystała partia socjaldemokratyczna w swoim programie w 1932 r.. Co pozwoliło rozpocząć drogę powolnych reform. Według Gunnara Myrdala, przedstawiciela szkoły sztokholmskiej można było […]

Formy świadczeń socjalnych

Formy świadczeń socjalnych
Głównymi formami świadczeń socjalnych są:
o świadczenia zaspokajające dodatkową bądź nagłą potrzebę – dodatki mieszkaniowe, zasiłki, opieka zdrowotna, dodatki w związku ze zmianą zamieszkania w celu podjęcia pracy – system zapewnia prawie całkowite pokrycie tych potrzeb np. w zakresie dodatków mieszkaniowych Szwecja oferuje bardzo duże wsparcie, ponieważ posiadanie własnego lokum jest bardzo istotną sprawą, a […]

Problemy szwedzkiego systemu społecznego oraz ich geneza

Problemy szwedzkiego systemu społecznego oraz ich geneza
Kryzys koncepcji państwa dobrobytu nie ominął również Szwecji. Przez wielu państwo jest postrzegane jako źródło kosztownego biurokratyzmu, przez który obniżana jest jego konkurencyjność wobec innych państw, a także ogranicza przedsiębiorstwa i jednostki.
Początki tego kryzysu miały miejsce w latach siedemdziesiątych, a kolejne dziesięciolecia zamiast rozwiązać kryzys doprowadziły do głębokiej recesji […]

Reforma państwa szwedzkiego

Reforma państwa szwedzkiego
Prawie we wszystkich krajach dotkniętych kryzysem podejmowano próby reform jednak w Szwecji ten proces przebiegł zdecydowanie najtrudniej. Jedną z przyczyn było przywiązanie Szwedów do świadczeń socjalnych. Większość z nich (prawie 2/3) jest gotowa płacić większe podatki byle by móc korzystać z pomocy. Wynika to na pewno z tego, że system socjalny jest […]

Krytyka państwa opiekuńczego

Krytyka państwa opiekuńczego
Krytyka państwa opiekuńczego dotyczy każdego modelu. Jego niewłaściwego oddziaływania na rynek i wzrost gospodarczy ( zbyt rozbudowana opieka socjalna państwa pozbawia ludzi przezorności i chęci do indywidualnego zapewnienia sobie bytu). Rozbudowane welfare state prowadzi do pełnego zapewnienia bytu w sytuacji ryzyka choroby i starości, uwalniając rodzinę od obowiązku […]

Przyszłość państwa opiekuńczego

Przyszłość państwa opiekuńczego
Zaprezentowane wyżej informacje rodzą przeświadczenie, że na obecnym poziomie rozwoju demokracji i kapitalizmu należałoby zrezygnować z państwa socjalnego, w którym znaczną role odgrywają elity, istnieje podział społeczeństwa. Mimo braku równowagi administracje państwowe poprzez istniejący kryzys legitymizacji, znajdują się pod presją bogatych członków społeczeństwa oraz bardzo biednych. Chociaż bogate elity mają duży wpływ na […]

ISTOTA KONCEPCJI „PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO”

ISTOTA KONCEPCJI „PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO”
1. Definicja państwa opiekuńczego
Państwo opiekuńcze, państwo społeczne, państwo socjalne te trzy pojęcia określają jeden trudny do przetłumaczenia na język polski termin welfare state. Koncepcja takiego kraju ukształtowała się po II wojnie światowej, kiedy to welfare state była omawiana podczas wielu dyskusji między ekonomistami, politykami, socjologami, prawnikami oraz innymi naukowcami. Pojęcie to […]