PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych podlegają:
• umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych,
• umowy pożyczki,
• umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów, albo zobowiązań darczyńcy,
• umowy o zniesieniu współwłasności części dotyczącej spłat lub dopłat,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebno-ści,
• umowy depozytu nieprawidłowego,
Czynności cywilno-prawne podlegają opodatkowaniu jeżeli ich […]

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem, któremu podlegają tylko i wyłącznie osoby fizyczne.
Podstawa prawna:
28.07.1997r. ustawa o podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 1997r. Nr 16 poz. 89.
Art.1 mówi, iż przedmiotem opodatkowania są:
• spadki,
• darowizny,
• zasiedzenie,
• nieodpłatne zniesienie współwłasności,
• zachowek (jeżeli podatnik nie uzyskał go w formie spadku i darowizny),
• prawo do wkładu oszczędnościowego na podstawie […]

Podstawowe cechy podatku VAT:

Podstawowe cechy podatku VAT:
• powszechność opodatkowania,
• wielofazowość,
• potrącalność,
• neutralność dla podatników jako podatku od konsumpcji,
Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagro-dzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one cha-rakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu podmiotowego z uwagi na […]

Podatek VAT

Podatek VAT został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego 01.07.1997r. Zastąpił on podatek od obrotu. Koncepcja podatku od wartości dodanej została sformułowana przez Carla Siemensa w 1919 roku. W praktyce ten podatek został zastosowany we Francji w 1954 roku. W procesie harmonizacji polskiego systemu podatkowego do systemu panującego […]

Właściwość miejscowa organów skarbowych w kontroli podatkowej. Cele kontroli podatkowej.

Właściwość miejscowa organów skarbowych w kontroli podatkowej. Cele kontroli podatkowej.
Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której dotyczy kontrola, chociażby w trakcie tej kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce […]

Czynności kontrolne i sprawdzające w kontroli podatkowej.

Czynności kontrolne i sprawdzające w kontroli podatkowej.
Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:
 sprawdzenie terminowości:
• składania deklaracji,
• wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
 stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów;
 ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź […]

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:
• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
• eksport towarów,
• import towarów,
• wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem,
• wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów (WDT) za wynagrodzeniem,
Ponadto opodatkowaniu podlegają również:
• towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadku:
 rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości […]

Podstawowe cechy podatku VAT:

Podstawowe cechy podatku VAT:
• powszechność opodatkowania,
• wielofazowość,
• potrącalność,
• neutralność dla podatników jako podatku od konsumpcji,
Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagro-dzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one cha-rakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu […]

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do […]

Podatek VAT naliczony i należny

Podatek VAT naliczony i należny
• Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.
• Podatek naliczony (przy zakupie) – jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego […]