Podatek VAT

Podatek VAT
został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego 01.07.1997r. Zastąpił on podatek od obrotu. Koncepcja podatku od wartości dodanej została sformułowana przez Carla Siemensa w 1919 roku. W praktyce ten podatek został zastosowany we Francji w 1954 roku. W procesie harmonizacji polskiego systemu podatkowego do systemu panującego w Unii Europejskiej powstała nowa ustawa o podatku VAT, […]

Podatki konsumpcyjne , Podatki majątkowe

Podatki konsumpcyjne to:
• podatek od towarów i usług (VAT),
• akcyza,
Podatki majątkowe to:
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek od czynności cywilno-prawnych,
• podatek od nieruchomości,
• podatek leśny,
• podatek rolny,
• podatek od środków transportu,
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 11.04.2004r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami.

Podstawowe zmiany stawek VAT i zwolnienia podmiotowe po akcesji Polski do UE

Podstawowe zmiany stawek VAT i zwolnienia podmiotowe po akcesji Polski do UE
• Podwyższenie stawki z 7% do 22% na 1) towary dla dzieci, w tym m.in.. odzież, obuwie, przybory szkole, kosmetyki dla niemowląt, wózki dziecięce; 2) podstawowe materiały budowlane (oraz działki budowlane - ze zwolnienia na 22%); 3) instrumenty muzyczne; 4) inne usługi (m.in. ogłoszenia […]

Stawki w podatku akcyzowym.

stawki w podatku akcyzowym.
Stawki podatku akcyzowego mogą być wyrażone w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, których dotyczą:
 procentowo – w stosunku do ceny sprzedaży pomniejszonej o należny VAT lub w stosunku do podstawy opodatkowania importu,
 kwotowo – na jednostkę wyrobu,
 jako różnica cen,
W większości towarów stawki zostały ustalone kwotowo i obowiązują w jednakowej wysokości dla […]

Zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilno¬prawnych. Podatnikami tego podatku są także spółki wyposażone w osobowość prawną w […]

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do […]

warunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

arunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.
Generalna zasada podatku VAT powoduje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy nabyciu towarów i usług, które są […]

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Podatek od towarów i usług jest odmianą podatku obrotowego, wielofazowego, opodatkowującego tylko obrót netto. Podatek ten jest pobierany we wszystkich fazach obrotu towarowego, obciąża on jednak finalnego odbiorcę, czyli konsumenta. Konstrukcja podatku od towarów i usług nie przyczynia się do wzrostu kosztów działalności podmiotu gospodarczego, gdyż stawka tego podatku […]