WYZWANIA STRATEGII SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO ROZWOJU POLSKI.

WYZWANIA STRATEGII SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO ROZWOJU POLSKI.
Rozwój charakteryzują trzy cele: szybki wzrost gospodarczy, stabilizacja systemowa i makroekonomiczna poprawa warunków życia. Możliwy rozwój dzięki utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu, wzrostowi eksportu, szybkiemu wzrostowi inwestycji, ograniczeniu inflacji, spadkowi deficytu budżetowego, spadkowi długu publicznego, ograniczeniu redystrybucyjnej funkcji budżetu państwa. Ważne czynniki w strategii rozwoju:
- partnerskie stosunki pracy i negocjacyjny […]

Po co stworzono kryteria zbieżności z Maastricht

Po co stworzono kryteria zbieżności z Maastricht
Podpisany w grudniu 1991 Traktat Z Maastricht zakłada intensywny rozwój europejskiej integracji. Ma się ona opierać na zespalaniu gospodarki krajów członkowskich UE. Najważniejszym krokiem w tym kierunku ma być utworzenie unii walutowej i wprowadzenie wspólnego pieniądza euro, a także prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. Ponadto wspólna ma być polityka […]

Które z celów polityki społeczno – gospodarczej są ważniejsze?

Które z celów polityki społeczno – gospodarczej są ważniejsze?
Cele ekonomiczne - wiążą się one z pomnażaniem bogactwa kraju i powiększaniem materialnych podstaw dobrobytu społecznego. Dobrobyt oznacza zaspokajanie na wysokim poziomie, biologicznych i społecznych potrzeb ludności. Osiąganie i powiększanie dobrobytu wymaga zapewnienia wzrostu dochodu narodowego w przeliczenia na 1 mieszkańca. Wzrost gospodarczy staje się więc jednym […]

Jakie przyczyny wywołały światowy kryzys finansowy

Jakie przyczyny wywołały światowy kryzys finansowy
Jednym ze zjawisk występujących w gospodarce światowej od początku lat 80-tych jest kryzys zadłużeniowy. Składają się na niego olbrzymi wzrost zadłużenia międzynarodowego krajów rozwijających się i państw Europy Środkowej i Wschodniej, wzrost kosztów obsługi długu, załamanie się dopływu kapitału do tych krajów. Podstawowe przyczynami kryzysu zadłużeniowego są obniżenie długookresowych tendencji […]

Z jakich składników składa się wynagrodzenie firm zarządzających w PPP

Z jakich składników składa się wynagrodzenie firm zarządzających w PPP
(z trzech pozycji: za bieżące zarządzanie, za wyniki roczne, za wyniki końcowe). W celu efektywnego zarządzania majątkiem NFI może on zawrzeć umowę o zarządzaniu z tzw. firmą zarządzającą, która jest zazwyczaj konsorcjum zagranicznych firm kapitałowych i doradczych, wzmocnione polskimi spółkami konsultingowymi. Formy zarządzające zostały wybrane […]

Administracja publiczna w województwie.

Administracja publiczna w województwie.
(wojewoda, marszałek, administracja zespolona). Wojewoda:
1. Terenowy organ administracji rządowej.
2. Przedstawiciel rządu (Rady Ministrów) w województwie.
3. Realizuje politykę rządu i zleconą mu przez rząd.
Zadania:
- zwierzchnik zespolonej administracji rządowej,
- organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i współdziała z sejmikiem samorządowym (2 razy w roku przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informacje o swojej działalności i przyjmuje […]

Z czego wynika inflacja dostosowawcza w Polsce

Z czego wynika inflacja dostosowawcza w Polsce
Z rządowych podwyżek cen paliw i energii. 1 stycznia 1990 – reforma cen zaopatrzeniowych. Celem było dostosowanie cen rynku krajowego do cen rynku światowego, żeby uwolnić rachunek ekonomiczny. Reforma ta była narzędziem walki z hiperinflacją. Skutkiem było to, że ceny wzrosły do kilkuset razy, a płace tylko 10-krotnie. Wzrost […]

najlepsze instrumenty polityki proeksportowej

najlepsze instrumenty polityki proeksportowej
Niski kurs waluty i gwarancje rządowe. Kształtowanie kursu waluty jest elementem polityki pieniężnej. Jego obniżenie, czyli dewaluacja, w stosunku do walut obcych powoduje spadek cen towarów eksportowych na rynkach zagranicznych i wzrost cen towarów importowych. Oddziałuje to na ilościowe zwiększenie eksportu (i ograniczenie importu). Dewaluacja wpływa zatem korzystnie na bilans handlowy i […]

pasywne metody walki z bezrobociem

pasywne metody walki z bezrobociem
Na wypłacaniu zasiłku i akcjach humanitarnych. Metody pasywne koncentrują się na łagodzeniu ujemnych skutków bezrobocia, dążą do ograniczenia podaży siły roboczej. Podstawowy instrument tych metod to:
1. Zasiłek – pełniący funkcję rekompensującą ale i motywacyjną; ma chronić bezrobotnych przed pogorszeniem się warunków życiowych i motywować do podjęcia miejsc pracy i stymulować rozwój […]

aktywne metody walki z bezrobociem

aktywne metody walki z bezrobociem
Na tworzeniu nowych miejsc pracy i stymulowaniu rozwoju. Aktywna polityka zatrudniania dzieli się na politykę makroekonomiczną i specjalne instrumenty polityki zatrudniania. Pierwszy sposób polega na stymulowaniu popytu globalnego przez instrumenty pieniężne. Ma to prowadzić do wzrostu popytu na siłę roboczą. Instrumenty specjalne to:
1. Programy państwowe – tworzenie miejsc pracy, czyli roboty […]