Na jaki okres przewidywany był plan stabilizacyjny L. Balcerowicza

Na jaki okres przewidywany był plan stabilizacyjny L. Balcerowicza
Wg założeń, realizacja planu Balcerowicza uchwalonego przez Sejm w 1989 przewidziana była na okres 6 miesięcy, w którym to okresie inflacja miała obniżyć się do poziomu 1% w skali miesiąca. Rozpoczęty od reformy cen zaopatrzeniowych i przewidziany na pół roku, uzyskał akceptację społeczeństwa, które zgodziło się na […]

slumpflacja występuje gdy

slumpflacja występuje gdy
Slumpflacja jest specyficznym rodzajem inflacji, występuje wówczas, gdy równocześnie z wystąpieniem inflacji pojawia się recesja gospodarcza. W sytuacji slumpflacji, załamaniu się procesów gospodarczych, spadkowi produkcji i DN, towarzyszy wzrost inflacji i bezrobocia.

polityka stabilizacyjna L. Balcerowicza polegała na

polityka stabilizacyjna L. Balcerowicza polegała na
Plan Balcerowicza będąc równocześnie planem antyinflacyjnym jak i stabilizacyjnym, miał doprowadzić do zniszczenia hiperinflacji i doprowadzić do równowagi w gospodarce. Polegał na zwalczaniu hiperinflacji i zapoczątkowaniu reform rynkowych zmierzających do ustabilizowania gospodarki. Jego kotwicami miały być realna stopa procentowa oraz polityka sztywnego kursu walutowego. Cała reforma rozpoczęła się podniesieniem cen […]

stagflacja występuje gdy

Kiedy występuje stagflacja
Stagflacja oznacza występowanie wysokiej inflacji, dużego bezrobocia i stagnacji gospodarczej, niejednokrotnie wywołanych ujemnym wstrząsem podażowym. Jest związana z fazą depresji w cyklu koniunkturalnym, kiedy to wysoki wzrost inflacji powoduje spadek realnej podaży pieniądza, wzrost stopy procentowej oraz zmniejzenie popytu globalnego. Przy braku ingerencji rządu, stopniowo wysokie bezrobocie powoduje obniżenie się płac lub też […]

Cele polityki budżetowej.

Cele polityki budżetowej.
Polityka budżetowa – operowanie wydatkami i przychodami państwa, a więc regulowanie ich wysokości, struktury, wzajemnych proporcji oraz sald, dla osiągnięcia różnych celów ekonomicznych, społecznych i gospodarczych. Polityka ta ma na celu równowagę budżetową między wydatkami a dochodami. Cele wiążą się z funkcjami polityki. W wyniku alokacji dokonuje się podziału czynników produkcji dóbr materialnych […]

Ekonomiczne funkcje budżetu państwa.

Ekonomiczne funkcje budżetu państwa.
- funkcja redystrybucyjna – przy użyciu podatków państwo ściąga środki finansowe i przekazuje je na realizację konkretnych zadań ekonomicznych i społecznych; w jej ramach państwo (poprzez progresywną skalę podatkową) łagodzi zróżnicowanie dochodów części społeczeństwa,
- funkcja stabilizacyjna – polega na wykorzystaniu narzędzi państwa w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego (poprzez podatki i wydatki),
- […]

Cele polityki budżetowej.

Cele polityki budżetowej.
Jest ona elementem polityki finansowej państwa, realizowanej poprzez system finansów publicznych, czyli zjawiska i procesy ekonomiczne związane z gromadzeniem i podziałem środków publicznych. Jej celem jest zapewnienie równowagi budżetowej między dochodami a wydatkami, operowanie wydatkami i przychodami państwa – a więc gromadzenie i pobieranie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, jak również regulowanie ich wysokości […]

Cele polityki fiskalnej.

Cele polityki fiskalnej.
Ponieważ pojęcie polityki fiskalnej (podatkowe) nie jest jednoznaczne i używane jest w wąskim oraz szerokim znaczeniu, należałoby najpierw wyjaśnić czy w ogóle się ona zajmuje. W najbardziej wąskim ujęciu (dominującym w Europie) jej przedmiot sprowadzany jest do kształtowania dochodów państwa. Szerokie znaczenie polityki fiskalnej dominujące w literaturze anglosaskiej, traktuję ją jako jeden z […]

typy instrumentów ekonomicznych w Polsce

typy instrumentów ekonomicznych w Polsce
Bezpośrednie, nakazowo – rozdzielcze i pośrednie ekonomiczne oraz organizacyjno – prawne i instytucjonalne.

Rodzaje planów przestrzennych w Polsce.

Rodzaje planów przestrzennych w Polsce.
Programy przestrzenne (czyli plany rozwoju regionów) określają wyznaczone w sposób ramowy w programach makroekonomicznych, a rozwinięte w programach problemowych i branżowych zadania w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego. Wszelka działalność wymaga właściwego rozmieszczenia przestrzennego zarówno w skali kraju, jak i skonkretyzowania w układzie poszczególnych regionów. Planowanie przestrzenne odpowiada więc na pytanie […]