Dlaczego rośnie wartość złotówki wobec innych walut

Dlaczego rośnie wartość złotówki wobec innych walut
Dochody z prywatyzacji, sprzedaż obligacji oraz bonów skarbowych to dwa podstawowe sposoby ratowania deficytu budżetowego w Polsce, przy czym z uwagi na kuriozalnie wysoką stopę procentową, przekraczającą o 11% stopę inflacji, rentowność polskich bonów skarbowych jest najwyższa na świecie. Powoduje to ogromny przypływ do naszego kraju kapitału spekulacyjnego, bo […]

Wzrost kursu złotówki powoduje.

Wzrost kursu złotówki powoduje.
Powoduje spadek eksportu i narastanie deficytu obrotów bieżących. Kurs walutowy jest ceną płaconą w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej. Kurs walutowy wpływa zarówno na wysokość cen towarów eksportowanych i importowanych. Pośrednio oddziałuje też na pozostałe ceny krajowe. Zmiany kursu walut wywierają taki sam wpływ na bilans handlowy jak zmiany cen. Mogą […]

Dlaczego w Polsce występują zatory płatnicze

Dlaczego w Polsce występują zatory płatnicze
Zatory płatnicze występują wtedy kiedy podmioty gospodarcze nie mają środków płatniczych, utraciły płynność gospodarczą. Podmioty nie mają środków bo ich odbiorcy nie zapłacili im za dostarczone towary czy usługi, a tym samym te podmioty gospodarcze nie są w stanie zapłacić swoim dostawcom za dostarczone surowce i materiały. Takim to sposobem […]

instrumenty polityki ekonomicznej w zakresie kształtowania podaży

instrumenty polityki ekonomicznej w zakresie kształtowania podaży
Instrumenty polityki ekonomicznej można podzielić na instrumenty stosowane (adresowane) przez wszystkie podmioty, tzw. ogólnoekonomiczne oraz instrumenty wyspecjalizowane, stosowane w ramach określonej dziedziny polityki ekonomicznej. Instrumenty o charakterze ogólnoekonomicznym można podzielić na dwie grupy:
- instrumenty oddziałujące na podaż,
- instrumenty oddziałujące na popyt.
Instrumenty kształtowania podaży to m.in. * środki służące […]

Ekonomiczne, tradycyjne czynniki wzrostu gospodarczego.

Ekonomiczne, tradycyjne czynniki wzrostu gospodarczego.
Wzrost gospodarczy jest procesem tworzenia i powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu. Tradycyjnymi czynnikami wzrostu są:
- zasoby surowcowe – wzrost nakładu surowcowego prowadzi do wzrostu produkcji (przy ceteris paribus); surowce rzadkie i drogie są w procesie produkcji zużywane oszczędnie i ostrożnie, z surowcami występującymi obficie pracownicy obchodzą się z mniejszą starannością,
- potencjał […]

istota tzw. planowania indykatywnego

istota tzw. planowania indykatywnego
Charakterystycznym sposobem planowania w krajach kapitalistycznych jest planowanie indykatywne. Plany indykatywne nie zawierają normatywnych zadań dla sektora prywatnego. Plan stanowi informację na temat przewidywanego kształtowania się sytuacji gospodarczej oraz zakładanych działań rządu. W planowaniu o dominancie indykatywnej plan jest ramową wskazówką, deklaracją intencji, rząd nie zaciąga wobec społeczeństwa żadnych zobowiązań. Podporządkowanie celom […]

plan Oriented Market Economy

plan Oriented Market Economy
Japonia przeżyła co najmniej 3 okresy aktywnej ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki: okres rekonstrukcji powojennej, świadomą promocję przemysłu ciężkiego i generowanie zmian strukturalnych w latach 60-tych oraz popieranie przemysłów naukowochłonnych i wysokiej technologii w latach 70-tych. Głównym argumentem za aktywną polityką przemysłową jest tu przeświadczenie o niesprawności mechanizmu rynkowego i zjawisko nadmiernej […]

Ścieżki prywatyzacji bezpośredniej.

Ścieżki prywatyzacji bezpośredniej.
Proces prywatyzacji sektora publicznego w Polsce datuje się od uchwalenia Ustawy z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przez prywatyzację rozumie się zbywanie akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji; rozporządzanie wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstw państwowych lub spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. Polska procedura […]

Dlaczego w Polsce narasta deficyt handlowy

Dlaczego w Polsce narasta deficyt handlowy
Bilans handlowy to zestawienie wpływów i wydatków dewiz z tytułu eksportu i importu dóbr i usług. Z deficytem mamy do czynienia wówczas gdy wydatki danego kraju przekraczają wpływy. Jeżeli kraj jest zadłużony to nadwyżka eksportu nad importem jest wykorzystywana do spłacenia zaciągniętych w przeszłości długów i należnych z tytułu procentów. […]

Polityka interregioanlna i intraregionana.

Polityka interregioanlna i intraregionana.
Politykę regionalną można określić jako świadomą działalność organów władzy publicznej (tj. państwa i samorządu), zmierzającą do rozwoju regionalnego. Nowoczesna polityka regionalna w krajach o gospodarce rynkowej narodziła się w latach międzywojennych jako jedna z dziedzin interwencji władz państwowych. Obecnie dziedzina ta jest płaszczyzną szczególnej współpracy organów rządowych i samorządowych, centralnych, regionalnych i […]