KLASYFIKACJA PARTII POLIT. WG KRYTERIÓW:

KLASYFIKACJA PARTII POLIT. WG KRYTERIÓW:
a.K. reprezentacji interesów
b.K. środowiskowe (a jakim śr. funkcjonuje partia).
c.K. ze względu na charakter doktryn (ukierunkowanie polityczne); do najbardziej popularnych zaliczamy ukierunkowanie: rewolucyjne, reformacyjne, konserwatywne, reakcyjne.
e.K. ze względu na orientację ku określonym f…………… wobec systemu p.
f.K. ze względu na strukturę organizacyjną partii.
g.K. ze względu na instytucję przywództwa partyjnego.
Partie funkcjonują w określonych […]

Etapy tworzenia się partii eg Maxa Weber’a:

Etapy tworzenia się partii eg Maxa Weber’a:
1.Koterie arystokratyczne (np. familia Czartoryska)
2.Kluby polityczne (np. 1791r. – Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji – pierwszy polski klub)
3.Nowoczesne masowe partie polityczne (II połowa XIX w.) – nastawione na masowe członkostwo, propagandę, edukację, agitację polityczną, posiada bogate środki oddziaływania na społeczeństwo. Pierwsza masowa partia powstała w 1861 r. w Anglii i było […]

PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE

PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE
Partia – pars – część partire – dzielić
Partie funkcjonujące kiedyś to grupy rywalizujące ze sobą w obszarze sprawowania władzy lub uzyskania wpływu na tę władzę.
Trzy podst. stanowiska dotyczące istoty partii politycznej:
1. Stanowisko Maurice Duverger’a: […]

Współczesne cechy charakterystyczne obecnych systemów politycznych:

Współczesne cechy charakterystyczne obecnych systemów politycznych:
1.1.Zeświecczenie sfery polit. prowadzące do religijnej mentalności państwa.
1.2.Wytworzenie się dla nowoczesnego państwa charakterystycznej suwerenności wewnętrznej (autonomizajca s.p. wobec społeczeństwa – chodzi o relacje między rządzonymi a rządzącymi, to decyduje o tym, z jakim reżimem mamy do czynienia) i zewnętrznej (władze państwa są najwyższymi na terenie danego kraju).
1.3.Zmiana struktur panowania od […]

PODSYSTEMY SYSTEMU POLITYCZNEGO:

PODSYSTEMY SYSTEMU POLITYCZNEGO:
1.Instytucjonalny - obejmuje różne struktury organizacji, do najważniejszych zalicza się: aparat państw., partie polit., zinstytucjonalizowane grupy interesów.
2.Funkcjonalny – składa się z ogółu funkcji wypełnianych przez elementy podsystemu inst. oraz przez cały system polit. (kiedy mamy na myśli państwo jako aktora gry międzynarodowej). Funkcje s.p. rozumiemy przez to każde działanie, które przyczynia się […]

ELEMENTY WEWNĘTRZNE SYSTEMU POLITYCZNEGO

ELEMENTY WEWNĘTRZNE SYSTEMU POLITYCZNEGO
1.Układ instytucji politycznych:
-aparat państwa
-partie polit.
-grupy nacisku
-org. społ.
-jedn. ludzkie
-działania polityczne
-itd.
2.Instytucjonalna struktura systemu polit.:
-społeczność polityczna
-idea odrębnego systemu władzy państwa czyli poparcie większości obywateli na określony reżim
-reżim czyli system norm, wartości i instytucji
-władza czyli jednostki sprawujące konkretne role polityczne (funkcje).
Inne definicje systemu politycznego:
^ całokształt wzajemnych polit. powiązań istniejących w globalnym społ. systemie jakim jest społeczeństwo. […]

SYSTEM POLITYCZNY - PAŃSTWO

PAŃSTWO
organizacja polityczna obejmująca zakresem swojego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkujących dane terytorium
SYSTEM POLITYCZNY
Podejście metodologiczne:
1.P. instytucjonalne – sprowadza się do całokształtu instytucji politycznych i relacji zachodzących między nimi a także zasady działania i reguły na podstawie których funkcjonują.
5. P. strukturalno – funkcjonalne – sprowadza się do procesu polit., który dokonuje się w ramach […]

PARTIA POLITYCZNA

PARTIA POLITYCZNA
- to dobrowolny związek o ideologicznej więzi grupowej, dążący do zdobycia lub utrzymania władzy w celu realizacji programu polit., który jest funkcjonalny wobec interesów jednej grupy społ., dwóch grup społecznych lub całego społeczeństwa.
FUNKCJE:
1.Kształtowanie opinii i postaw polit.
2.Wyborcza:
- formułowanie programu wyborczego
- wyłanianie kandydatów
3. Funkcja rządzenia.

RUCH POLITYCZNY-

. RUCH POLITYCZNY-
o zespół organizacji w różnych krajach, mających określone wspólne cechy, lub organizacje w jednym kraju mające z reguły kierownictwo ogólnokrajowe

PROGRAM POLITYCZNY ma znaczenie:

PROGRAM POLITYCZNY ma znaczenie:
*materialne-to pewien system wzajemnie warunkujących się planowych działań i celów
*formalne- to dokument opisujący te działania i cele (manifest, deklaracje).