DOKTRYNA POLITYCZNA

DOKTRYNA POLITYCZNA
to sformułowane zasady działania, cele i środki państwa, ruchu politycznego, partii pol., odnoszącej się do całokształtu zagadnień społecznych, polit., ekon., albo do jej określonego wycinka.
FUNKCJE podstawowe:
a. programowa
b. narzędzia walki o władzę
c. identyfikacyjna
d. propagandowa i agitacyjna
Uszczegółowieniem doktryny politycznej jest program polityczny.

IDEOLOGIA

IDEOLOGIA
to obraz rzeczywistości przyrodniczej lub społecznej której swój teoretyczny wyraz i teoretyczne uzasadnienie znajdują interesy poszczególnych grup społecznych, które niejednokrotnie wykluczają się wzajemnie.
Struktura ideologii:
1. opis
2. system wartości
3. dążenia
4. emocjonalne preferencje (wyrażanie interesu)
TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE IDEOLOGII:
1. SAMOOKREŚLENIE GRUPY- na podstawie akceptacji podobnych poglądów ideologicznych wyłania się określona grupa społeczna
2. KREŚLENIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA GRUPY- to przyjęcie sformułowanych w ideologii […]

WŁADZA

WŁADZA
*szerokie rozumienia - to stosunek społeczny między co najmniej dwoma grupami społecznymi lub dwiema jednostkami polegające na tym że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony kierować zachowaniem, postępowaniem drugiej strony i ma ku temu określone środki (np. relacja rodzice – dzieci).
*węższe rozumienie - to władza polityczna która występuje w ramach instytucji i […]

KATEGORIE INSYTUCJI I ORGANIZACJI POLITYCZNYCH

KATEGORIE INSYTUCJI I ORGANIZACJI POLITYCZNYCH
Instytucja polityczna to taka instytucja społ., która wpływa na zjawiska i procesy polit. (np. Ministerstwo Spraw Wew. i Administracji, Min. Spraw Zagranicznych)
Organizacja polityczne to zorganizowana wewnętrznie grupa społeczna dążąca do realizacji swoich celów politycznych drogą zdobycia władzy lub uzyskania na nią wpływu
Państwo to zarówno instytucja jak i organizacja, które […]

SYSTEM POLITYCZNY-

SYSTEM POLITYCZNY-
układ organizacji i instytucji polit. pozostających we wzajemnym oddziaływaniu na siebie. Rozpatrujemy na 3 poziomach:
- w wymiarze globalnym (światowy system polityczny)
1. system dwubiegunowy (przed rozpadem Zw. Radzieckiego)
2. system policentryczny (wielobiegunowy)
- w wymiarze regionalnym – tu klasyfikacja odbywa się wg trzech kryteriów:
1.1. Charakter reżimu politycznego
- autorytarny,
- demokratyczno - parlamentarny,
- totalitarny (wydanie faszystowskie i komunistyczne)
1.2. […]

STOSUNKI POLITYCZNE - FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:

STOSUNKI POLITYCZNE - FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:
– to stosunki obejmujące relacje zachodzące między instytucjami, organizacjami politycznymi, grupami społ. i jednostkami w sferze zdobycia i sprawowania władzy polit. będącej środkiem realizacji interesów poszczególnych warstw społecznych.
FORMY (KSZTAŁTY) STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:
*współpraca (pomoc różnych organizacji międzynarod. na rzecz krajów Trzeciego świata, pomoc humanitarna).
*kompromis (np. uzgodnienia programowe)
*walka (np. między […]

PROCES POLITYCZNY

PROCES POLITYCZNY
– zespół zmian w następujących po sobie stadiach rozwojowych
– przyczynowo-skutkowy ciąg zjawisk polit. związanych z walką o zdobycie i utrzymanie władzy/dotyczy sfery: polityki, ekonomiki, ideologii społecznej/
Mówiąc o nim mamy na myśli zmiany jakościowe, a nie ilościowe np. transformacja ustroju gospodarczego, zakończenie procesów dekolonizacji przez St. Zjednoczone, proces rozbrojenia

ZJAWISKA POLITYCZNE /np. atak terrorystyczny, zabójstwa polityczne, bo te mają silne konsekwencje, agresja na cudze terytoria, rozwiązanie Zw. Radzieckiego/

ZJAWISKA POLITYCZNE /np. atak terrorystyczny, zabójstwa polityczne, bo te mają silne konsekwencje, agresja na cudze terytoria, rozwiązanie Zw. Radzieckiego/
- to określonego rodzaju świadome i celowe działania oraz ich wytwory zbiorowe lub jednostkowe z zakresu polityki
- to określonego typu fakty i zdarzenia traktowane w aspekcie przyczynowo-skutkowym w zakresie szeroko rozumianej polityki
ich skutkiem może być np. […]

MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNEJ składa się z następujących etapów:

MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNEJ składa się z następujących etapów:
1.Ośrodki władzy przyjmują określony cel (np. wprowadzenie ustawy) – każda decyzja polityczna jest wymuszona, np. stworzenie nowej konstytucji wynika ze zmiany reżimu.
2. Ustalenie relacji między zjawiskami a pożądanym stanem rzeczy do którego dążymy (okreslamy wpływ negatywny i pozytywny na osiągnięcie celu).
3. Formułujemy instrumenty negatywne i pozytywne […]

POLITYKA - ELEMENTY POLITYKI:

POLITYKA
* /okres starożytności/ to sztuka zarządzania państwem
*forma wzajemnych stosunków pomiędzy państwami, narodami i grupami społecznymi związana ze zdobyciem i utrzymaniem władzy w celu realizacji interesów państwowych, narodowych i grupowych.
ELEMENTY POLITYKI:
1.PODMIOTY POLITYCZNE - kreują rzeczywistość polityczną
- państwo jako:
*aktor gry międzynarodowej
*relacja państwo-obywatel
- partie polityczne (funkcjonują w każdym systemie, kreują politykę)
- organizacje o charakterze społ - politycznym […]