Koncepcje polityczne

Koncepcje polityczne
PLATON – główne dzieła to „Rzeczpospolita” i „Prawa” . Wizja państwa Platona obejmowała wizję społeczeństwa zróżnicowanego i podzielonego. Państwo było synonimem polityki. Platon był przeciwnikiem demokratycznych rozwiązań i opisywał krwawe walki o władzę. Był zwolennikiem surowej reglamentacji życia obywateli i surowego wychowania Był też autorem koncepcji proponującej zespolenie polityki z filozofią.
ARYSTOTELES – główne dzieło […]

Przestrzeń geopolityczna/ geopolityka

Przestrzeń geopolityczna/ geopolityka
Każda kultura, tworzy własną koncepcję przestrzeni geograficznej, z którą czuje, dzięki historii, emocjonalną więź. To właśnie geografia przestrzeni, w której rodzi i rozwija się dana wspólnota wpływa w dużej mierze na jej charakterystyczne rysy. Można stwierdzić, istnienie zależności pomiędzy kulturą, polityką, historią i warunkami geograficznymi. Analizy owych zależności podejmuje się geopolityka - dziedzina […]

Polityczne skutki globalizacji

Polityczne skutki globalizacji
W dużym uproszczeniu globalizacja to pogłębianie się kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań pomiędzy państwami, ich społeczeństwami i gospodarką. Pogłębianie następujące w szybkim tempie, które nie doczekało się jeszcze formalnej kontroli na poziomie ponadnarodowym. Globalizacja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra ma pozytywne i negatywne skutki. Pozytywne skutki to między innymi […]

Konflikty narodowościowe

Konflikty narodowościowe
LUDOBÓJSTWA XX w.
mord dokonany na Ormianach przez Turków w latach 1915 – 1918, 1,5 mln ofiar śmiertelnych, 300 uciekinierów
holokaust – 4,5 – 5 mln ofiar narodowości żydowskiej
czerwoni kmerowie – koniec lat 70-tych w Indochinach
CZYSTKI ETNICZNE
wywózki stalinowskie – Tatarzy Krymscy oskarżeni o kolaboracje z Niemcami
akcja Wisła 1947r. – przesiedlenie 100 tys. Ukraińców z Podkarpacia i […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) […]

Koncepcje polityczne

Koncepcje polityczne
Klasyczna koncepcja polityki: celem polityki jest wspólne dobro obywateli, dbałość o wspólne dobro wymaga roztropnego rządzenia państwem, zarządzanie państwem jest sztuką wymagającą wiedzy, umiejętności i predyspozycji psychicznych. Polityka to sztuka zarządzania państwem. Kluczowe pojęcie to państwo, jego ustrój, instytucje i rola w życiu. W centrum: problematyka władzy i instytucji państwowych.
Koercyjna koncepcja polityki: podstawowe […]

Typologia funkcji państwa

Typologia funkcji państwa
Zasięg przestrzenny (terytorialny) działania państwa: f. zew.: różne formy działania państwa w stosunkach międzynarodowych, f. wew.: regulowanie stosunków wewnątrzpaństwowych, organizowanie niektórych dziedzin życia społecznego.
Dziedziny działania państwa: f.wew.: zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wewnątrz kraju, f.zew.: utrzymywanie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w celu ochrony interesów będących wyrazem racji stanu, f. gospodarczo-organizatorska: wpływanie […]

Suwerenność

Suwerenność
Państwo jest organizacją suwerenną . Suwerenność państwa jest pojęciem, o które można się spierać i istnieją różne poglądy, których nie da się czasami pogodzić. Suwerenność możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną.
Suwerenność zewnętrzna - niezależność władzy państwa od czynników zewnętrznych, (organizacji państwowych, organizacji międzynarodowych, innych państw). Czyli może podejmować decyzje bez nacisku, samodzielnie.
Suwerenność […]

Współczesne monarchie europejskie

Współczesne monarchie europejskie
Monarchia to forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon, szach), sprawujący władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa. Współcześnie występują monarchie parlamentarne: obowiązuje niepisana reguła, że „król panuje, nie rządzi”.
Belgia (m. parlamentarna od 1831r.) Król Albert II, dynastia Schasen-Coburg-Gotha
Dania (m.parlamentarna od 1953r.) […]

Co się składa na przestrzeń geopolityczną

Co się składa na przestrzeń geopolityczną
Każda kultura, tworzy własną koncepcję przestrzeni geograficznej, z którą czuje, dzięki historii, emocjonalną więź. To właśnie geografia przestrzeni, w której rodzi i rozwija się dana wspólnota wpływa w dużej mierze na jej charakterystyczne rysy. Można stwierdzić, istnienie zależności pomiędzy kulturą, polityką, historią i warunkami geograficznymi. Analizy owych zależności podejmuje się […]