DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?

DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?
Polska jako cały kraj charakteryzuje się niskim poziomem PKB na jednego mieszkańca.
Średnio w Polsce ten wskaźnik wynosi 40 % średniej we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Duże są też dysproporcje w samej Polsce. W najbogatszym województwie mazowieckim poziom ten wynosi prawie 60% a w najbiedniejszym świętokrzyskim jedynie […]

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU W POLSCE

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU W POLSCE
Zróżnicowania w zagospodarowaniu i poziomie rozwoju regionów w Polsce są duże. Złożyły się na to czynniki natury zarówno przyrodniczej jak i historycznej. Występują znaczne różnice w warunkach życia mieszkańców różnych regionów, a w ich obrębie ostre dysproporcje miedzy przemysłem a rolnictwem. Podział typologiczny Polski z punktu widzenia problemów polityki regionalnej lepiej […]

NARZĘDZIA POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ:

NARZĘDZIA POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ:
W odniesieniu do Unii Europejskiej podstawowymi instrumentami polityki regionalnej jak już wcześniej wspomniałyśmy są fundusze strukturalne W Europie latach 2000-2006 działają 4 fundusze strukturalne, z których rozprowadzane są środki finansowane przez programy i konkretne cele:
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego( ERDF)-powstał w 1975 r. likwiduje dysproporcje w rozwoju miedzy regionami państw UE oraz […]

NARZĘDZIA OPERACYJNE POLITYKI REGIONALNEJ

NARZĘDZIA OPERACYJNE POLITYKI REGIONALNEJ Prowadzenie polityki regionalnej wymaga odpowiedniej instrumentacji. Obejmuje ona z jednej strony, systemy programowania i planowania tych działań organów publicznych, których celem jest rozwój regionalny, z drugiej zaś różnego rodzaju narzędzia, za pomocą, których organy te mogą zapewniać skuteczne osiąganie celów określonych w planach. W programowaniu polityki regionalnej ważne miejsce zajmuje przede […]

CELE POLITYKI REGIONALNEJ:

CELE POLITYKI REGIONALNEJ:
Przyjęcie zasady koncentracji środków w ramach reformy Funduszy Strukturalnych z 1988 r. doprowadziło do ograniczenia pomocy strukturalnej i regionalnej do sześciu celów:
Cel: wspieranie rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju, (czyli takich, gdzie PKB na jednego mieszkańca kształtuje się poniżej 75 proc. dla całej Unii);
Cel: restrukturyzacja regionów, w których występuje przemysł schyłkowy (tam, […]

EWOLUCJA POLITYKI REGIONALNEJ UNII

EWOLUCJA POLITYKI REGIONALNEJ UNII
Do pierwszego przełomu w rozwijaniu polityki regionalnej doszło w 1968 r., kiedy to przy okazji fuzji organów wykonawczych Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu utworzono w ramach Komisji Europejskiej Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG XVI). Cztery lata później, na konferencji […]

Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.

Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.
Przez pojęcie polityka regionalna rozumiemy całokształt świadomej i celowej działalności organów władzy publicznej zmierzającej do rozwoju regionalnego tj. mającej na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności. Warto zaznaczyć, iż konkurencyjność regionów nie może być kojarzona a „grą o […]

Instytucje pośredniczące w zarządzaniu - Struktury administracyjne

Instytucje pośredniczące w zarządzaniu
SPO Wzrost konkurencyjności gospodarstw
- Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
- Ministerstwo Środowiska
SPO Rozwój zasobów ludzkich
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ZPORR
- urzędy wojewódzkie (i marszałkowskie)
Mamy tutaj dualizm (wojewoda i marszałek województwa ) , który często krytykowano. W fazie konstruowania NPR 2007- 2013 proponowano ograniczenie roli wojewodów i przyznanie im jedynie roli kontrolnej
Powyższe folie mają pokazać jak było i […]

Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)

Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)
- utrzymanie modelu organizacji terytorialnej przy jednoczesnych zmianach w przyjętym modelu
- ograniczenie nadmiernej liczby powiatów o niewystarczającym potencjale ekonomicznym i administracyjnym, zniesienie rozdziału na powiaty ziemskie i grodzkie
- wzmocnienie kompetencji samorządu województw – czyli wzmocnienie urzędu marszałka województwa ( wojewoda miałby jedynie kontrolować […]

Czym jest NPR

Czym jest NPR
- polska wersja strategii lizbońskiej
- koncepcja modernizacji polskiej gospodarki wdrażana w warunkach członkostwa w UE ( duży nacisk na zwiększanie konkurencyjności , zmniejszanie zapóźnień rozwojowych, konsolidowanie działań w poszczególnych politykach wspólnotowych)
- kompleksowa strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Polski i jej regionów
- narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów (rozbicie ZPORR […]