Polityka regionalna i środki pomocowe

Polityka regionalna i środki pomocowe
Organizacje spoza UE zajmujące się kwestiami polityki regionalnej lub stanowiące przedstawicielstwa regionów.
Faktyczna reprezentacja regionów w UE ma miejsce dopiero od 1994r., kiedy powstał Komitet Regionów. Aktywność regionów istniała już jednak wcześniej i obejmowała inne organizacje:
Rada Europy
To najważniejsza traktatowa organizacja, reprezentująca gminy i regiony całej Europy. W jej strukturach istnieje Kongres Władz […]

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Program kursu obejmie:
- określenie czynników i wyznaczników polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (FR)
- analizę założeń polityki zagr. (w oparciu o dokumenty, wypowiedzi itp.)
- ewentualnie, jeśli czas na to pozwoli – analizę bieżących problemów
Polityka zagr. i bezpieczeństwa – w FR podejście do tego pojęcia jest bardzo szerokie, zarówno w doktrynie jak i […]

PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ

PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ
Termin polityka społeczna został wprowadzony przez francuskiego socjalistę K. Fourier. Wiązało się to z burzliwym rozwojem sił wytwórczych i koniecznością uwzględniania w eko-nomi stosunków międzyludzkich, co było następstwem żądań partii socjalistycznych rozwija-jących się w Europie zachodniej. Termin polityka społeczna ma dwojakie znaczenie :
• występuje jako pojęcie określające działalność różnych podmiotów państwa, organi-zacji społecznych i […]

REGIONY STRUKTURALNIE NIEDOSTOSOWANE I OBSZARY PROBLEMOWE

REGIONY STRUKTURALNIE NIEDOSTOSOWANE I OBSZARY PROBLEMOWE
W literaturze i publicystyce ekonomicznej od dawna podkreślano kwestie regionów słabo rozwiniętych lub zacofanych. Obok tych regionów obejmujących obszary słabo zainwestowa-ne, nisko uprzemysłowione pojawiły się regiony strukturalnie niedostosowane lub problemo-we. Niedostosowanie może dotyczyć regionów niedostosowanych do makrostruktury gospo-darki oraz regionów wewnętrznie źle ustrukturyzowanych. Pojawienie się regionów struktu-ralnie niedostosowanych jest zjawiskiem […]

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ
Istotnym elementem programowania rozwoju regionalnego jest wybór odpowiednich strategii rozwoju regionalnego. Strategie te wiążą się z istniejącymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Do uwarunkowań zewnętrznych zaliczamy:
• politykę makroekonomiczną państwa,
• stan finansów publicznych,
Uwarunkowanie wewnętrzne to:
• kondycja finansowa największych przedsiębiorstw,
• stan środowiska,
• procesy przekształceń własnościowych,
W programowaniu rozwoju gospodarczego regionu wyróżniamy dwa rodzaje strategii:
• strategie defensywne (dostosowania) – opierające się głównie na […]

PROGRAMOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ

PROGRAMOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej wiąże się z koniecznością przewidywania przebiegu różnych zjawisk w przyszłości. W naukach ekonomicznych problematyka progra-mowania wiąże się z wyborem określonych celów oraz środków realizacji tych celów. Ele-mentem każdego programowania są więc cele, warunki realizacji celów oraz środki do reali-zacji wyznaczonych celów. Problematyka programowania wiąże się ściśle z problematyką […]

PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozwój w metodologii nauk wiąże się z pojęciem „zmiany” i „struktury”. Procesy rozwoju różne są w warunkach przyrodniczych i społecznych. Rozwój zawsze charakteryzuje się ści-śle określonymi kierunkami zmian. Zmiany te mogą być rozpatrywane w aspekcie ilościo-wym i jakościowym. Zmiany ilościowe dotyczą wzrostu lub zmniejszenia się pewnych cech systemów lub obiektów. Natomiast zmiany jakościowe […]

PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO
Rozwój w metodologii nauk wiąże się z pojęciem „zmiany” i „struktury”. Procesy rozwoju różne są w warunkach przyrodniczych i społecznych. Rozwój zawsze charakteryzuje się ści-śle określonymi kierunkami zmian. Zmiany te mogą być rozpatrywane w aspekcie ilościo-wym i jakościowym. Zmiany ilościowe dotyczą wzrostu lub zmniejszenia się pewnych cech systemów lub obiektów. Natomiast zmiany […]

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Istotnym elementem w polityce gospodarczej jest określenie przestrzennej lokacji zakładów produkcyjnych. Wiąże się to z istniejącymi dysproporcjami w rozmieszczeniu przemysłu. Dysproporcje te wynikają z różnych uwarunkowań ekonomicznych i geograficznych. Wpływ środowiska geograficznego na lokalizację zakładów produkcyjnych znajduje wyraz w okre-ślonej klasyfikacji dziedzin produkcji. Wyróżniamy tutaj:
a) dziedziny produkcji o lokalizacji wymuszonej, gdzie lokalizacja zakładu wyznaczona […]

PODSTAWY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

PODSTAWY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ
Polityka przemysłowa stanowi ważny element polityki gospodarczej. Przemysł odgrywa klu-czową rolę w ekonomice współczesnych krajów. Wiąże się to z tym, że:
• wytwarza on narzędzia i środki pracy,
• dostarcza duże ilości materiałów i półfabrykatów,
• osiąga najwyższe wskaźniki wydajności pracy,
• stanowi o sile obronnej kraju,
Jednak nie we wszystkich krajach czy regionach przemysł odgrywa decydującą rolę w gospo-darce. Wiąże się […]