REGIONY WĘZŁOWE I AGLOMERACJE PRZEMYSŁOWE

REGIONY WĘZŁOWE I AGLOMERACJE PRZEMYSŁOWE
Przedstawione dotychczas regiony charakteryzowały się jako wyraźne układy przestrzenne lub strefowe. Wyznaczane one były na podstawie celowo dobranych cech. Oprócz tego w literaturze wyróżnia się regiony o charakterze węzłowym tj. obszary skupione wokół dużych miast. Kryteriami dla wyróżnienia tych regionów są różne powiązania ekonomiczne i spo-łeczne poszczególnych jednostek terytorialnych.
Wśród regionów węzłowych […]

METODY REGIONALIZACJI

METODY REGIONALIZACJI
Regionalizacja stanowi istotny element polityki gospodarczej i regionalnej. Podziału na re-giony dokonujemy z punktu widzenia określonych cech wyznaczających strukturę społeczno- gospodarczą badanych jednostek. Należy tutaj odróżniać rejonizację od regionalizacji.
• Regionalizacja – odnosi się do całości gospodarki poszczególnych obszarów.
• Rejonizacja – dotyczy jakiegoś jednego rodzaju produkcji, branży, gałęzi, występują-cego na określonym obszarze np. rejon uprawy buraków cukrowych, […]

REGIONALIZACJA GOSPODARCZA

REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
W literaturze ekonomicznej i geograficznej bardzo często operuje się pojęciem region, odno-sząc to pojęcie do różnych jednostek przestrzennych. W związku z tym mówimy o regionach:
• geograficznych,
• politycznych,
• administracyjnych,
• ekonomicznych
Najczęściej używanymi terminami są pojęcia regionu fizyczno-geograficznego oraz regionu ekonomicznego.
Za najważniejsze cechy określające region ekonomiczny uznaje się:
• obszar o znacznym potencjale sił wytwórczych,
• zespół jednostek terytorialnych powiązanych wzajemnie różnymi więzami ekono-micznymi […]

ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ

ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ
Procesy rozwoju gospodarki zawsze odbywają się w ściśle określonej przestrzeni. Przestrzeń długo nie była dostrzegana w ekonomii jako istotny czynnik rozwoju gospodarki. Rolę prze-strzeni i branży regionalnej zaczęto dostrzegać dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wiąza-ło się to z rozwojem sił wytwórczych i powstaniem techniki lokalizacji produkcji. Zróżnico-wania przestrzenne w rozwoju gospodarczym […]

PRZEDMIOT POLITYKI GOSPODARCZEJ

PRZEDMIOT POLITYKI GOSPODARCZEJ
Termin polityka pochodzi z greckiego słowa „politike”, które oznacza sztukę rządzenia pań-stwem. Podmiotem polityki nie jest tylko państwo, ale też różne organizacje gospodarcze. Uwzględniając natomiast przedmiot polityki możemy mówić o polityce:
• zagranicznej,
• kulturalnej,
• wojskowej,
• itp.
Jeżeli natotomiast uwzględniamy działalność państwa w sferze gospodarczej używamy poję-cia „polityka gospodarcza” lub „polityka ekonomiczna”.
Polityka ekonomiczna – jest to bezpośrednie i pośrednie […]