Rzeczy to

Rzeczy to
przede wszystkim przedmioty materialne, dzielą się na rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
Częścią […]

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ:

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ:
1) umowy
2) bezpodstawne wzbogacenie
3) czyny niedozwolone
4) akty administracyjne
5) inne zdarzenia
1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
3. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani […]

SYSTEMATYKA PRAWA

SYSTEMATYKA PRAWA
1. Prawo konstytucyjne
normuje zasady ustroju państwowego tj. organizacje i kompetencje naczelnych i terenowych organów władzy a także organów sprawiedliwości, sposób wydawania aktów normatywnych oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli wobec państwa.
2. Prawo administracyjne
reguluje w sposób szczególny działalność organów administracji państwowej podejmowaną w celu wykonania ustalonych prawem konstytucyjnych zadań z zakresu zarządzania państwem.
3. Prawo finansowe
które stanowi wyodrębniony dział […]

OŚWIADCZENIE WOLI!

OŚWIADCZENIE WOLI!
Podstawowym składnikiem czynności prawnych jest oświadczenie woli
Oświadczenie woli jest to zewnętrzny przejaw naszej decyzji.! (uzewnętrznienie wewnętrznej decyzji woli). Oświadczenie woli musi być wyrażone dobrowolnie, bez wad, poważnie.
OŚWIADCZENIE WOLI musi być :
l) wolne od wady
2) wyraźne
3) poważne
4) złożone w odpowiedniej formie (ustnej lub pisemnej)
-Forma USTNA - czynności wykonywane na codzień “na gębę”
-Forma PISEMNA - pełnomocnictwo […]

Odpowiedzialność Regresywna

Odpowiedzialność Regresywna
Polega na tym, że żąda się naprawienia szkody od rzeczywistego jej sprawcy np. biuro podróży zażąda od przewoźnika regresu – czyli zadośćuczynienia. Odpowiedzialność regresywna oparta jest na zasadzie winy. Ta odpowiedzialność to rodzaj kontraktu polegająca na nie wykonaniu umowy: np. dziennikarz jest zobowiązany do rzetelnego przedstawienia zjawisk, prawdziwego przedstawienia sytuacji, do ochrony dóbr osobistych. […]

KTO Nie PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ :

KTO Nie PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ :
1) dzieci do lat 13 (odpowiadają rodzice lub opiekunowie)
2) osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i częściowo
3) obrona konieczna (art. 423 KC - odparcie bezpośredniego ataku)
Art. 423. Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
4) stan […]

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi między innymi kierowca samochodu ryzykuje tym, że komuś może wyrządzić szkodę, jak również dziennikarz gdyż może podać fałszywą informację. Jest to jedyny rodzaj odpowiedzialności niezależnej od winy !!!. Odpowiedzialność z tytułu ryzyka dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów z wyłączeniem schronisk młodzieżowych, campingów. Dotyczy głównie zakładów hotelarskich i rzeczy, […]

. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY

. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY
Art. 846. § 1. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu, zwaną dalej “gościem”, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo […]

Prawo cywilne

Prawo cywilne
• Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
• Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
• Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
• Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Zdolność do czynności prawnych to takie czynności którymi ustawa wiąże wywołanie określonych skutków prawnych w postaci powstania zmiany lub […]

PODZIAŁ WYKŁADNI:

PODZIAŁ WYKŁADNI:
I Interpretator - kto dokonuje wykładni
I-”KTO”
l. Wykładnia autentyczna
2. Wykł. Sądowa
3. Wyki. Doktrynalna
II-”METODA”
1. Wykł. Językowa
2. Wykł. Celowościowa (funkcjonalna)
3. Wykł. Systemowa
4.Wykł.Historyczna
III- “WYNIK”
l. Wykł. Rozszerzająca
3. Wykł. Adekwatna =
„ I - “KTO” :
l) Wykładnia autentyczna - dokonywana przez organ, który wydał dany akt prawny, ma charakter powszechnie obowiązujący (obowiązuje wszystkich). Dokonuje jej organ który ją wydał akt prawny. Przyjmuje postać […]