Prokura

Prokura
Uregulowana w art. 1091 do 1099 kc.
Jak wynika z art. 1091 Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa które może zostać udzielone tylko przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi do odpowiedniego rejestru, i które obejmuje czynności sadowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Obowiązki:
1) Prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności art. 1092 §1.
2) Prokury można udzielić tylko […]

PRZEDWANIENIE I TERMINY ZAWITE

PRZEDWANIENIE I TERMINY ZAWITE
Dawność – wszystkie instytucje prawa cywilnego, określające skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas określony w ustawie.
Należą do dawności:
- zasiedzenie ( instytucja prawa rzeczowego art. 172-176 kc )
- przemilczenie ( instytucja prawa rzeczowego )
- przedawnienie ( charakter ogólny, art. 117 – 123 kc )
- terminy zawite ( charakter ogólny )
Jak wynika z art. 117§1 przedawnieniu […]

Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe to przysługująca określonej osobie możność domagania się od innej osoby pewnego zachowania się ( np. wydania rzeczy , udzielenia urlopu )
Prawo podmiotowe dzielimy na :
- prawa podmiotowe bezwzględne - gdy jego odpowiednikiem jest obowiązek ciążący na wszystkich podmiotach prawa ( np. prawo własności )
- prawo podmiotowe względne - gdy odpowiada mu obowiązek ciążący […]

stosunek prawny

Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, którego uczestnicy występują jako podmioty praw i obowiązków .
Elementy stosunku :
- podmioty ( prawa i obowiązku ) pomiędzy którymi stosunek zachodzi .
- przedmiot stosunku prawnego ( określone zachowanie się stron )
- prawo ( uprawnienia )
- obowiązek

luka w prawie

O luce w prawie mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku społecznego ,który biorąc pod uwagę całokształt obowiązującego ustawodawstwa powinien być uregulowany. Luki w prawie doraźnie wypełnia się za pomocą analogii.
Rozróżniamy dwa rodzaje analogii :
- analogia ustawy -występuje wtedy , gdy do jakiegoś stanu faktycznego stosowane są normy prawne odnoszące się do innego , […]

Kolizja przepisów

Kolizja przepisów prawnych w przestrzeni to ta kolizja do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach .
- między przepisami obowiązującymi w różnych dzielnicach kraju ( nie dochodzi w Polsce )
- między przepisami różnych krajów .Każde państwo ustanawia własne przepisy kolizyjne, które wskazują czy do danego stosunku prawnego stosować prawo rodzime czy obce (i […]

Domniemania

Domniemania - organ stosujący prawo musi ustalić stan faktyczny- istnienie lub nie- istnienie zdarzenia . Czasami jest to trudne i ustawodawca domniema ustawowe przypuszczenie , że jeżeli zaistniało jedno ( x ) udowodnione , to można przyjąć i należy , że zaistniało ( y ).
- domniemania prawne są usuwalne . Można je obalić przez dowód […]

Normy dyspozytywne

Normy dyspozytywne - normy względnie obowiązujące . Dane do dyspozycji adresatów bez konieczności posługiwania się . Jeżeli strony uzgodnią między sobą reguły umowy , które będą na mocy tej umowy obowiązywały i nie przekroczą one prawa to normy dyspozytywne ustalone przez państwo nie obowiązują. Natomiast gdy strony nic nie postanowiły to wtedy automatycznie obowiązują normy […]

Instrukcja

Instrukcja - jest to akt normatywny wydawany przez organ admin. państwowej zawierający przepis za pomocą którego organ wydający instrukcję reguluje postępowanie podległych mu organów . Z reguły inst. precyzuje tylko w szczegółach sprawy unormowane ogólnie przepisami wyższego rzędu . wydanie inst. Opiera się na upoważnieniach kompetentnych org. admin. Przeważa pogląd że inst. Są […]

Zarządzenia wydają

Zarządzenia wydają naczelne organy admin. Państwowej , ministrowie, przewodni-czący komisji i komitetów stojących na czele resortów oraz kierownicy niektórych urzędów centralnych . Zarządzenia wydawane są na podstawie ustaw , rozporządzeń i uchwał w celu ich wykonania . W praktyce zarządzenia wydawane są często na podst. upoważnień ogólnych , określających kompetencje poszczególnych ministrów i innych org. […]