RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna).

RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna). Omawiane problemy:
• analiza zmian zachodzących w strukturze majątkowej w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
• analiza barier sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw wynikających z niekorzystnych uwarunkowań majątkowych
• opisanie najczęściej wybieranych strategii w ramach restrukturyzacji aktywów (majątkowej)
Przyczyny problemów przedsiębiorstw wynikające z czynników majątkowych mogą tkwić m.in. w:
- przeinwestowaniu
- dużym zużyciu moralnym majątku trwałego
- obciążeniu majątkiem nieprodukcyjnym i/lub działalnością pomocniczą
- niepełnym wykorzystaniu istniejącego […]

Zakres działania przedsiębiorstwa powinien być wszechstronnie oceniany , i tak ocena powinna dostarczyć informacji do podjęcia właściwych decyzji.

Zakres działania przedsiębiorstwa powinien być wszechstronnie oceniany , i tak ocena powinna dostarczyć informacji do podjęcia właściwych decyzji.
Etapy restrukturyzacji zakresu działania:
1. Identyfikacja zakresu działania
2. Segmentacja zakresu działania
3. Diagnoza poszczególnych dziedzin działalności
• Dotąd realizowanych w przedsiębiorstwie
• Poszukiwanych potencjalnych do wdrożenia
4. Projektowanie racjonalnego zakresu działania
5. Wdrażanie zakresu działania
6. Monitoring i ocena efektu
Ad. 1. Dokonuje się analizy, by ustalić, jakie wyroby przedsiębiorstwo wytwarza, podstawą do […]

Outsourcing- korzystanie z usług zewnętrznych.

Outsourcing- korzystanie z usług zewnętrznych.
Restrukturyzacja zakresu działania ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez:
1. Wzmacnianie tych dziedzin działalności, w których przedsiębiorstwo uzyskało i ma szansę utrzymać przewagę konkurencyjną,
2. Nabycie i przyłączanie tych dziedzin działalności, w których przedsiębiorstwo może uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną
3. Pozbywanie się tych obszarów działalności, w których przedsiębiorstwo nie ma możliwości uzyskania lepszych rezultatów, […]

Zakres działania przedsiębiorstwa

Zakres działania przedsiębiorstwa obejmuję wyroby i usługi jakie przedsiębiorstwo wytwarza, drugim wymiarem są funkcję i działania jakie są podejmowane w przedsiębiorstwie , a wiec produkcja, działalność handlowa. Zakres działania jest pojęciem wielowymiarowym.
Wyróżnić można 3 wymiary zakresu działania:
1. funkcjonalny
2. przedmiotowy
3. operacyjny
Wymiary analizy zakresu działania przedsiębiorstwa
Wymiar operacyjny obejmuje wszystkie zadania, czynności zmierzające do wytworzenia konkretnego wyrobu, […]

Typowe obszary (wymiary) restrukturyzacji przedsiębiorstwa:

Typowe obszary (wymiary) restrukturyzacji przedsiębiorstwa:
1. Zmiana formy organizacyjno-prawnej:
• Przekształcenie przedsiębiorstw jednoosobowych w spółki
• Przekształcanie spółek
• Przekształcanie spółdzielni w spółki
• Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych czyli przekształcenie z jednej formy organizacyjno – prawnej w inną, czyli przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółki Skarbu Państwa.
2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych – następują zmiany własnościowe, państwo pozbywa się prawa własności na rzecz osób fizycznych. Wyróźnia się następujące […]

Za podstawowe kryteria wyboru adekwatnej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa najczęściej uważa się:

Za podstawowe kryteria wyboru adekwatnej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa najczęściej uważa się:
• Wymagania założycielskie - związane z minimalnym kapitałem założycielskim,
• Zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego,
• Możliwość finansowania działalności,
• Łatwość kierowania i kontroli działalności,
• Obciążenia podatkowe,
• Problem dziedziczenia,
• Zakres możliwości upłynniania udziałów.

Przed problemem wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwo staje:

Przed problemem wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwo staje:
• Podejmując działalność gospodarczą
• W różnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, bowiem wzrost przedsiębiorstwa, zmiana warunków w otoczeniu, może powodować nieefektywność funkcjonowania w ramach formy wybranej przy jego utworzeniu.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej są kreowane przez system prawny każdego państwa. Ich zadaniem jest zespolenie:
• Osób uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli – przedsiębiorców zarządzających, i pracowników).
• Materialnych czynników produkcji (środków i przedmiotów pracy).
stosownie do potrzeb danej działalności, przy jednoczesnej ochronie interesów państwa, otoczenia społeczno gospodarczego, oraz uczestniczących w przedsięwzięciu osób. Forma organizacyjno prawna kształtuje pewne warunki […]

Zmiana formy organizacyjno-prawnej

Zmiana formy organizacyjno-prawnej – forma org-prawna może ułatwić, bądź utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, może być dostosowana bądź niedostosowana do struktury przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo ma początkowo małe aktywa, i małe zatrudnienie. Forma organizacyjno-prawna jest wzorcem określającym:
• Wymagania założycielskie,
• Zasady zarządzania,
• Podział władzy i odpowiedzialności.

Typowe obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Typowe obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa:
1. Zmiana formy organizacyjno-prawnej,
2. prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego,
3. Restrukturyzacja zakresu działania,
4. Restrukturyzacja zatrudnienia,
5. Restrukturyzacja majątkowa (aktywów),
6. Restrukturyzacja finansowa,
7. Restrukturyzacja organizacyjna