Rynek stopy procentowej:

Rynek stopy procentowej:
Rada polityki pieniężnej – ustala stopy procentowe w celu realizacji założeń polityki pie-niężnej.
Stopa kredytu lombardowego (ok. 8%) stanowi krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym.
Stopa referencyjna operacji otwartego rynku – (ok. 10%) w chwili bieżącej sterylizują-cych system bankowy z nadmiaru wolnego pieniądza – wyznacza minimalny poziom stóp na rynku depozytowym.
WIBID / WIBOR – […]

Okres trwania kontraktu FRA: - Forward Rate Agrement

Okres trwania kontraktu FRA: - Forward Rate Agrement
Okres wstępny
Okres zabezpieczenia
Dzień rozliczenia
• przy pomocy FRA można spekulować na krótkoterminowej krzywej – do 1 roku (krótki termin),
• umowa o przyszłą stawkę procentową, której istotą jest kupno lub sprzedaż przyszłego kontraktu depozytowego,
• w dniu rozliczenia strony rozliczają się wartością odsetek wynikających z różnic po-między stawką FRA a stawką referencyjną (WIBOREM, LIBOREM, […]

Money Market:

Money Market:
• uczestnicy rynku – NBP, banki, brokerzy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne,
• system kształtowania się stawek – ciągły, cenę kształtuję podaż i popyt;
• otwarcie rynku ok. 8:00, zamknięcie ok. 16:00,
• Fixing – ustalany ok. 11:00 przez zapytanie na Reutersie – teoretycznie nie transak-cyjny,
• Profit center-desk%, fundusze inwestycyjne, departamenty, tresury w przedsiębior-stwach i firmach,
• średnie spready na rynku międzybankowym dla kwotowań na % […]

Cechy rynku pieniężnego:

Cechy rynku pieniężnego:
• rynek pieniężny jest rynkiem nie posiadającym stałego miejsca,
• jest rynkiem zdecentralizowanym również pod względem terytorialnym,
• uczestnicy rynku dokonują transakcji poprzez telekomunikacyjne lub informacyjne środki łączności,
• można na nim wyróżnić subrynki – czyli segmenty rynku na którym są lokaty mię-dzybankowe, rynek bonów skarbowych, rynek krótkoterminowych papierów warto-ściowych oraz rynek operacji otwartego rynku – czyli operacje bonami skarbowymi […]

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny – tworzy go ogół transakcji krótkoterminowymi instrumentami wierzyciel-skimi, które trzeba oddać, o najniższej stopie ryzyka i najwyższym poziomie płynności. Jest rynkiem o charakterze hurtowym. Transakcje zachodzą w nim w dwóch sferach:
• Sfera operacji pierwotnych – wiąże się z obrotem środkami pieniężnymi lub krótko-terminowymi instrumentami pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjny-mi i innymi prawnymi uczestnikami […]

Podział rynku finansowego:

Podział rynku finansowego:
Podział I:
I. Międzynarodowy Rynek Pieniężny
a) Eurodolar (E$) – powstał w wyniku zakazu eksportu dolara do USA – transakcje dola-rami poza USA m.in. w Japonii),
b) EMU (Euro Money Union) – rynek euro,
II. Narodowy Rynek Pieniężny
a) Międzynarodowy Rynek Kapitałowy
• Rynek Euro-obligacji,
• Rynek Euro-akcji,
b) Euro-rynek – czyli ugrupowania w walucie Euro
c) Narodowy Rynek Kapitałowy
Podział II – ze względu na formę rynku:
• rynek regulowany odpowiednimi sankcjami, aktami […]

Rynki narodowe - Rynki eksterytorialne

Rynki narodowe – to rynki krajowe (rynki wewnętrzne).
Rynki eksterytorialne – np. euro-rynek, charakteryzuje się brakiem bezpośredniego związku z rynkiem krajowym. Transakcje dokonywane są poza krajowym systemem finansowym.
Rynki krajowe stanowią część międzynarodowego rynku finansowego.

Na rynku instrumentów pochodnych mogą występować następujące transakcje:

Na rynku instrumentów pochodnych mogą występować następujące transakcje:
• transakcje depozytowo-kredytowe,
• transakcje spekulacyjne – polegają one na otwarciu pozycji i oczekiwaniu na zmiany rynku (głównie cen) korzystnych dla tego inwestora,
• transakcje arbitrażowe – sprowadzają się do wykorzystania różnic cen. Są to transak-cje zamknięte tzn. kupno połączone jest z natychmiastowa sprzedażą,
• transakcje zabezpieczające – np. transakcja kupna / sprzedaży danego instrumentu […]

Do najbardziej znanych instrumentów pochodnych zalicz się:

Do najbardziej znanych instrumentów pochodnych zalicz się:
• kontrakty FRA,
• transakcje „cap floor”,
• transakcje „collar”,
• transakcje zmiany SWAT,
• transakcje terminowe „futures”,
• transakcje na opcjach,
• itd.

Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) tworzą transakcje przeprowadzone w celu:

Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) tworzą transakcje przeprowadzone w celu:
• zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami ryzyka finansowego,
• uzyskania dochodów z pozytywnej dla nabywców zmiany ceny danego instrumentu bądź instrumentu bazowego na rynku,