Rynek walutowy

Rynek walutowy – tworzą go transakcje walutowe polegające na sprzedaży waluty jednego kraju lub ugrupowania w zamian za zapłatę dokonana w walucie innego kraju. Przy okazji tworzy się bardzo istotna informacja w postaci kursu walutowego, czyli o cenie jednej waluty wyrażonej w cenie drugiej waluty.

Rynek kredytowy

Rynek kredytowy – to ogół transakcji zachodzących między bankami a innymi instytucjami finansowymi a klientami nie finansowymi o różnej wiarygodności kredytowej, nie mającymi możliwości pozyskania środków poprzez instrumenty i operacje rynku pieniężnego i kapita-łowego. Kredyt jest obarczony ryzykiem i ma mniejsza płynność niż instrumenty rynku pie-niężnego i kapitałowego

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy – tworzy go ogół transakcji średnio i długoterminowych, bądź są to in-strumenty o charakterze właścicielskim. Głównym celem funkcjonowania rynku jest efek-tywna alokacja kapitałów pomiędzy tymi rynkami, właściwy wycena tych instrumentów oraz uzyskanie dochodów przez inwestorów. Wśród podstawowych instrumentów tego rynku są: akcje, obligacje i instrumenty zamienne

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny – tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności i okresie życie (tj. od nabycia do wykupu) krótszym niż jeden rok. Głównym jego celem jest utrzymywanie płynności podmiotów i inwestorów czasowo wolnych środków finansowych. najistotniejszymi instrumentami […]

Specyfika - Funkcje - Segmentacja rynku finansowego

Specyfika rynku finansowego:
• występuje bardzo wyraźna asymetria informacyjna dotycząca obietnic, zobowiązań,
• ryzyko zmiany, zachowań (udzielenie pożyczek nie tej osobie, której należy)
Funkcje rynku finansowego:
• funkcja współudziału w kreowaniu siły nabywczej różnych podmiotów,
• funkcja umożliwiająca przepływ siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi,
• funkcja obniżania kosztów transakcji i kosztów przepływu, np. obniżenie kosztów zweryfikowania materiałów do przeniesienia wartości,
• funkcja akumulacji (gromadzenia i inwestowania),
• funkcja […]

Instytucje kreujące pieniądz to:

Instytucje kreujące pieniądz to:
• Bank Centralny – pieniądz gotówkowy,
• banki komercyjne i inwestycyjne – pieniądz wkładowy i depozytowy,
Instytucje kreujące pieniądz = instytucje depozytowe
Instytucje ubezpieczeniowe – kreują pieniądz dopiero po szkodzie.
Zasady funkcjonowania rynku finansowego oparte są o zasady skodyfikowane, sformalizo-wane, ogólnie obowiązujące z mocy prawa.
Zasady niesformalizowane to wewnętrzne statuty i wewnętrzne kodeksy. Nie mają one sank-cji prawnych, ale […]

Opcja

Opcja – to instrument finansowy, którego nabywca ma prawo, ale nie obowiązek nabyć (opcja kupna) określony towar (kontrakt) po określonej z góry cenie realizacji opcji w okre-ślonym dniu w przyszłości lub wcześniej (opcja amerykańska). Za to prawo nabycia płaci cenę opcji czyli premię sprzedaży opcji. Ta premia jest jedynym dochodem jaki uzyskuje sprzedawca opcji. Sprzedawca […]

Strategie opcyjne – założenia opcji

Strategie opcyjne – założenia opcji
Strategia CAP – zakup serii opcji CALL z jednakową stawką realizacji w określonych mo-mentach czasowych – ogranicza koszt kredytu,
Strategia FLOOR – zakup serii opcji PUT z jednakową stawką realizacji w określonych mo-mentach czasowych – ogranicza spadek rentowności inwestycji.
Strategia COLLAR-kupno – ustalenie kosztu kredytu lub zwrot z inwestycji w określonym przedziale czasowym […]

STRATEGIA COLLAR – ZABEZPIECZENIE OPROCENTOWANIA KREDYTU

STRATEGIA COLLAR – ZABEZPIECZENIE OPROCENTOWANIA KREDYTU
• Firma ABC kupując serię opcji CALL ze stawką realizacji 19,10% w dniu ustalenia oprocentowania kolejnych rat kredytu.
• Jednocześnie sprzedaje serię opcji PUT ze stawką realizacji 17,40% tzn. sprzedaje bankowi prawo do teoretycznego „dania” jej kredytu po tej stawce o ile stopy rynkowe będą na niższym poziomie niż 17,40%.
• Premia za serię opcji […]

Opcja CALL:

Opcja CALL:
in the money – S > x – korzystna
at the money – S = x
out of the money – S < x – cena jest nic nie warta
Rynek walutowy
Dewizy – czeki, przelewy, weksle, dokumenty dłużne opiewające na walutę obcą.
Kurs walutowy – relacje jednostki waluty bazowej do waluty notowanej.
Rynek walutowy w Polsce:
• uwolniony kurs PLN od […]