Kapitał ludzki

Koncepcja mikroekonomiczna kapitału – alokacja kapitału i dóbr w czasie (gospodarstwa rodzinne)– każdy z nas podejmuje decyzje o rozwoju siebie, ale nie z myślą o efekcie dochodowym ale maksymalizacji użyteczności decyzji do inwestowanie w siebie.
Kapitał ludzki – jak się angażować, ile czasu poświęcić na zaangażowanie, na wykonywanie pracy i zdobywanie wiedzy. Jak inwestować […]

Rozwój potencjału pracy – składa się z:

Rozwój potencjału pracy – składa się z:
- wiedzy teoretycznej (mierzony poziom edukacji)
- umiejętności praktyczne (mierzone latami pracy)
- zdolności (talent – więcej niż średnia w populacji)
- zdrowie
- motywacja (indywidualna – co dla jednostki jest ważne – wrażliwość na możliwości otoczenia)
Ma bardziej jakościowy i ilościowy charakter.
Obszar zadaniowy – rozwój kapitału ludzkiego
Strategia organizacji zawiera substrategię […]

Procesy uczenia się: - koncepcje:

Procesy uczenia się: - koncepcje:
I.
1. Jednostka w obecności innych ludzi lepiej wykonuje zadania wtedy, gdy zadania maja charakter prosty lub gdy są znane – jest to facylitacja społeczna – przyspieszenie działań w obecności innych o ile ta wiedza jest prosta i znana jednostce.
2. Hamowanie społeczne – w obecności innych przyswajamy wiedzę gorzej jeśli zadania są […]

Drabina kompetencji – charakterystyka organizacji

Drabina kompetencji – charakterystyka organizacji
[…]

Techniki treningu - Na stanowisku pracy - Poza stanowiskiem pracy

Techniki treningu
Na stanowisku pracy
(przydają się w codziennej pracy – możliwe do zaobserwowania)
- instruktaż - informowanie pracowników co zrobić, komu przekazać dane, jak funkcjonować na stanowisku pracy
- rotacja na stanowiskach pracy – krótkoterminowa, akord zespołowy
- powierzenie zadań
- wzbogacenie treści pracy
- couching – współpraca osoby szkolącej i szkolonej, modyfikuje sposób wykonania – krok po kroku instruuje i ocenia sposób radzenia sobie, […]

Human Resource Management

Human Resource Management – definicja - zarządzanie zasobami ludzkimi jest koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w której:
1. zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności,
2. postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi (ludzie są czynnikiem strategicznym)
3. aktywna rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury […]

Zarządzanie wiedzą - Koncepcja organizacji uczącej się - Organizacja zarządzania wiedzą

Zarządzanie wiedzą czyli gromadzenie wiedzy która będzie istotnym czynnikiem – typy wiedzy:
- know – what – zdobywanie i przetwarzanie wiedzy o faktach
- know – why – wiedza o zasadach i prawach natury
- know – who – wiedza o ludziach, którzy potrafią stosować wiedzę
- know – how – wiedza o sposobach praktycznego działania.
Koncepcja organizacji uczącej się:
- wiedza formalna – jawna – […]

Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi( ZZL):

Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi( ZZL):
- analiza pracy
- technika planowania zatrudnienia
- technika naboru kandydatów
- technika selekcji
- systemy oceniania pracowników
- środki motywowania
- style kierowania
- komunikowanie się
- wartościowanie pracy
- systemy wynagradzania
- rachunek kosztów pracy
- komunikowanie się
- technika szkolenia
- planowanie karier
- mentoring – uczenie indywidualne formy organizacji pracy i czasu pracy
- układy zbiorowe
- socjometria
- regulamin pracy
- urządzenia socjalne
- programy emerytalne
- autplacement
- systemy informacyjne
- assessment centre – forma oceny pracowników związane z karierą

Funkcja procesu personalnego

Funkcja (proces) personalna zajmuje się 3 obszarami:
1. wchodzenie ludzi do organizacji
2. funkcjonowanie ludzi w organizacji
3. wychodzenie ludzie z organizacji
W ramach procesu personalnego wyróżniamy nast. funkcje:
- planowanie zasobów ludzkich – ilu i jakich pracowników musimy mieć aby zrealizować cele,
- kształtowanie stanu i struktury personelu – na podstawie planów, realizowanie – rekrutacja, pozyskiwanie, przyjmowanie pracowników,
- zarządzanie efektywnością pracy – określenie norm pracy i […]

Rozwój kapitału ludzkiego dwie koncepcje - Specyfika zasobów ludzkich w organizacji

Rozwój kapitału ludzkiego rozróżniamy dwie koncepcje:
1. koncepcja zarządzania personelem
2. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi
Wcześniej ludzie byli najmniejszym czynnikiem - klasyczna siła robocza – pojawiła się filozofia, że ludzie są tak samo ważni jak inne czynniki produkcji – od tego momentu zmieniło się myślenie o ludziach w organizacji, zaczęto bardziej się na nich skupiać.
1. Szkoła klasyczna – kładziono […]