Instytucje Finansowe

Instytucje Finansowe – rola banków na rynku nieruchomości. Nieruchomości charakteryzują się z reguły wysoką wartością, stąd zarówno po stronie podaży na rynku nieruchomości, jak i po stronie popytu, pojawia się konieczność dysponowania znacznymi kapitałami. Częstym źródłem finansowania transakcji jest więc kredyt, a instytucjami które zaspokajają popyt na pieniądz, są banki. Rynek nieruchomości obsługiwany jest przez […]

Izba Skarbowa

Izba Skarbowa – izby skarbowe realizują politykę podatkową państwa w terenie. W interesującym nas zakresie pobierają opłaty skarbowe, które są specyficzną formą opodatkowania czynności prawnych. Umowy sprzedaży nieruchomości obciążone są opłatami o stałej stopie procentowej, naliczanymi od wartości przedmiotu umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, opłaty skarbowe pobierane są przez notariuszy przy zawieraniu kontraktów nieruchomościowych. […]

Kataster

Kataster – ewidencja gruntów i budynków; jest to jednolity zbiór informacji dla całego kraju o gruntach, budynkach, ich właściwościach oraz innych osobach które władają nieruchomościami. Typy katastrów: *prawny (jurysdykcyjny), *sądowy, *fiskalny (informacje związane z wartością potrzebne do celów podatkowych), *fizyczny (geodezyjny), wypisy z rejestrów gruntu, ukształtowanie praw, rodzaju budynku właściciel, jakie województwo, jaki obręb, numer […]

Księga Wieczysta

Księga Wieczysta – urzędowy rejestr prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Funkcje – zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Struktura – 4 działy:
1. Oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związane z nieruchomością.
2. Wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.
3. Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipoteki.
4. Dotyczy wpisy hipotek
Księgi wieczyste prowadzi się dla poszczególnych nieruchomości. Posiadają pewne […]

Pośrednicy

Pośrednicy – w obrocie nieruchomościami świadczą nieobowiązkowe (w świetle prawa) usługi stronom biorącym udział w transakcjach sprzedaży, zamiany, dzierżawy i wynajmu nieruchomości. Otrzymują wynagrodzenie lub prowizję za kojarzenie kupujących ze sprzedającymi. Zależy ono od atrakcyjności oferty, czasu jaki zleceniodawca wyznaczył na wykonanie zlecenia i od popytu. Pośrednicy pełnią funkcję czynnika stymulującego rozwój rynku nieruchomości. Pośrednik […]

Notariusz

Notariusz – jest jednym z najważniejszych uczestników rynku nieruchomości. Bez jego udziału w sporządzanej umowie – zgodnie z prawem – nie może dojść do skutku żadna transakcja nieruchomościowa. Osoba powołana do dokonywania czynności, którym stron są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Do czynności notarialnych należy m.in. sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnianie i poświadczanie dokumentów, sporządzanie […]

Instytucje rynku nieruchomości.

Instytucje rynku nieruchomości.
W swojej istocie są jakby pochodną instytucji z różnych dziedzin działalności gospodarczej i nie tylko. Należy je traktować jako pochodne tychże instytucji funkcjonujących w sferze zarządzania, w sferze gospodarowania, sferze nauk społecznych itp. Samo pojęcie instytucji jest stosowane w takim rozumieniu w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Pojęcie to jest stosowane dla różnego rodzaju […]

Obrót prawami własności i użytkowania.

Obrót prawami własności i użytkowania.
Różnorodność transakcji, a w sumie skomplikowane procedury obrotu, powodują, że podmioty rynku nieruchomości wchodzą w rozległe stosunki z instytucjami, które często z urzędu muszą brać udział w tych procedurach. To m.in. z racji owej złożoności procedur w obrocie nieruchomościami istnieje konieczność funkcjonowania na tym rynku instytucji wspomagających te podmioty i ten […]

Podmioty rynku nieruchomości.

Podmioty rynku nieruchomości.
Charakteryzują się określoną indywidualnością, zróżnicowaniem ról w procesie obrotu oraz zewnętrznych i wewnętrznych warunków ich zaistnienia i funkcjonowania na rynku. Funkcjonowanie tych podmiotów różni się od pomiotów na innych rynkach, stąd też te podmioty charakteryzują się określoną specyfiką. Charakteryzują się dużym zróżnicowaniem co do skali i struktury nabywanych bądź zbywanych nieruchomości. Fakt ten […]

Podmioty rynku nieruchomości i ich specyfika

Podmioty rynku nieruchomości i ich specyfika
Podmiotami rynku nieruchomości są osoby fizyczne, różnego rodzaju spółki, przedsiębiorstwa, instytucje oraz podmioty zagraniczne. ze względu na charakter przedmiotu obrotu, jego wartość, procedurę obrotu i sposób kierowania, szczególną rolę wśród uczestników rynku nieruchomości odgrywają inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni oraz przedsiębiorcy developerzy. Podmioty rynku nieruchomości tworzą tzw. podmiotową strukturę rynku nierychomości. […]