Czynniki drugiej grupy – oddziałujące na popyt lub podaż lub na to i na to:

Czynniki drugiej grupy – oddziałujące na popyt lub podaż lub na to i na to:
1. Czynniki zasobowe
- podaż w sferze nieruchomości – jeśli podchodzimy do tego, że podażą są wszystkie zasoby, to tak jakbyśmy przyjęli, że przedmiotem obrotu są wszystkie nieruchomości, a to nie prawda. Jeśli więc chodzi o podaż nieruchomości mamy sytuację niedoboru podaży […]

Czynniki związane z inwestorem (podmiotem rynku nieruchomości)

Czynniki związane z inwestorem (podmiotem rynku nieruchomości) – czynniki związane z satysfakcją; funkcje związane z opodatkowaniem, katastrem:
1. Czynniki makroekonomiczne – o charakterze zewnętrznym dla podmiotów podejmujących decyzje inwestycyjne; z jednej strony związane są z centrum gospodarczym i instrumentarium i czynniki makro pochodzące od innych podmiotów, które stanowią konkurencję.
- Informacyjne (informujące) – są to czynniki które […]

Czynniki kształtujące rynek nieruchomości

Czynniki kształtujące rynek nieruchomości
Istnieją 2 grupy czynników mających wpływ na wielkość i strukturę transakcji rynkowych i nierynkowych. Pierwszą grupę stanowią czynniki, które mają wpływ na podejmowane decyzje inwestowania w sferę inwestycyjno – budowlaną, a więc pośrednio na stan i rozwój rynku. Drugą grupę stanowią czynniki które podobnie jak w innych segmentach rynku oddziaływują na albo […]

Cechy specyficzne rynku nieruchomości

Cechy specyficzne rynku nieruchomości
1. Ograniczoność podaży – ilość oferowanych do sprzedaży nieruchomości jest zdeterminowana ich zasobami, długim cyklem inwestycyjnym oraz ograniczoną elastycznością cenową.
2. Komplementarność popytu – wysoki popyt na nieruchomość budynkową wywołuje wzrost popytu na nieruchomości gruntowe, równocześnie wysokie ceny nieruchomości gruntowych powodują spadek popytu na nieruchomości obiektowe.
3. Jest rynkiem heterogenicznym – charakteryzuje się bowiem […]

Funkcje rynku nieruchomości

Funkcje rynku nieruchomości
1. Redystrybucja praw własności (redystrybucje praw majątkowych)- dotychczasowi użytkownicy zaczynają orientować się w spadku efektywności dotychczasowego wykorzystania przestrzeni i poszukują nowych nieruchomości, lokalizacji, gwarantujących lepsze niż dotychczas płynące, dochody, korzyści z nieruchomości. Redystrybucja praw własności jest formą pierwotną, przyczyną tworzenia rynku. Forma ta jest motywatorem dla podmiotów funkcjonujących na rynku i tych którzy […]

rynek nieruchomości:

rynek nieruchomości:
1. To ogół transakcji rynkowych i nierynkowych, których przedmiotem obrotu są nieruchomości oraz warunków umożliwiających poprowadzenie tych transakcji. Jest to podejście do rynku poprzez które wyraża się iż rynek nieruchomości to obrót prawami własności, użytkowania i innymi pochodnymi tych praw, a zarazem że jest to rynek na którym nie dokonuje się obrót w rozumieniu […]

Rynek

Rynek
Wśród wielu kategorii ekonomicznych, rynek jest jedną z tych która właściwie stanowi o poziomie rozwoju, kierunkach rozwoju w danym systemie gospodarczym. W gospodarce towarowej można powiedzieć, że rynek nie istniał, nie było bowiem podstawowych struktur, które mogłyby sprzyjać jego rozwojowi:
- produkcja była równa konsumpcji,
- nie było wyodrębnionych podstawowych podmiotów, a więc tych które dzisiaj służą […]